Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Mới đây, ngày 5/5/2018, nhân dân thế giới kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà tư tưởng lỗi lạc Karl Marx (Các Mác) - vị lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và 170 năm kể từ khi tác phẩm "Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản" của ông được xuất bản, qua đó, tái khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng, học thuyết quý giá của triết gia vĩ đại này. Tuy nhiên, nhiều “rận chủ” lại xuyên tạc, bôi nhọ học thuyết này, trong đó có Lê Công Định.

Lê Công Định xuyên tạc về học thuyết Marx
Lê Công Định được biết đến là một luật sư với “thành tích” vào tù, ra tội khá đáng nể. Hắn từng lấy được cả hoa hậu nhưng do bản tính chống đối ngông cuồng của mình, coi việc “bóc lịch” như cơm bữa nên đã bị hoa hậu bỏ theo trai Tây. Sau khi ra tù, những tưởng làm lại cuộc đời, nhưng không, hắn vừa dính vào phốt lừa gái tình, tiền, vừa tiếp tục ăn có những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, bất chấp phản ứng của dư luận xã hội.
Trên trang facebook cá nhân, khi nói về học thuyết Karl Marx, Lê Công Định cho rằng: “Liệu Karl Marx vô can không khi các truyền nhân của ông xây dựng nên những chế độ chuyên chính bằng bạo lực mà chúng ta chứng kiến ở thế kỷ 20 và 21? Hãy đọc những gì ông viết để tự suy ngẫm và đưa ra kết luận”… “Vô can chăng? Nhiều người bênh vực Karl Marx đã thương xót ông già 200 tuổi bằng cách so sánh khiên cưỡng rằng người chế tạo thuốc nổ không thể chịu trách nhiệm đối với tội ác của kẻ sử dụng thuốc nổ. Tuy nhiên, những đoạn văn trên (và còn rất nhiều đoạn tương tự) cho thấy ông không chỉ tạo ra thuốc nổ, mà còn hướng dẫn và hô hào sử dụng thuốc nổ vào những trường hợp cụ thể thế nào”. Vậy những luận điệu mà Lê Công Định đưa ra có đầy đủ căn cứ?
Marx là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. Lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học về những con đường và những phương tiện xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, về những quy luật xây dựng xã hội mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa, xây dựng những điều kiện kinh tế, xã hội và tinh thần cho sự phát triển toàn diện của con người; là khoa học về xã hội cộng sản chủ nghĩa với tính cách là kết cấu xã hội phức tạp; là khoa học về sự quản lý có ý thức, có mục đích những quá trình xã hội vì lợi ích của con người. Còn tư bản chủ nghĩa chỉ là giai cấp bóc lột sức lao động, bản thân chủ nghĩa tư bản đã tạo ra mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của quá trình sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, nhà nước XHCN như ở Việt Nam thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân khi "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân" (Ðiều 2 Hiến pháp năm 2013). Về mặt lịch sử, hơn 88 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện dưới ánh sáng của học thuyết Marx-Lenin, là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 32 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân, chứ đâu có “xây dựng nên những chế độ chuyên chính bằng bạo lực”? Chỉ có chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa bóc lột mới “xây dựng nên những chế độ chuyên chính bằng bạo lực”. Như vậy những luận điệu mà Lê Công Định đưa ra là vô căn cứ.
Học thuyết Marx đã chỉ ra những vấn đề mang tính chất nguyên tắc, mang tính chất quy luật của sự phát triển loài người và những dự báo về sự phát triển tất yếu của nhân loại đi đến con đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, chỉ có những kẻ không chịu phát triển thì mới xuyên tạc học thuyết Marx như Lê Công Định. Có thể nói, những giá trị về tư tưởng, khoa học của Marx rất nhiều giá trị, có ý nghĩa trường tồn, có ý nghĩa dẫn dắt, soi đường trong công cuộc giải phóng con người, trong công cuộc xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa vì sự tiến bộ, công bằng, tự do và phát triển của con người. Đây là những giá trị không thể xuyên tạc.
Diệp Vấn

56 nhận xét:

 1. Học thuyết Marx đã chỉ ra những vấn đề mang tính chất nguyên tắc, mang tính chất quy luật của sự phát triển loài người và những dự báo về sự phát triển tất yếu của nhân loại đi đến con đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, chỉ có những kẻ không chịu phát triển thì mới xuyên tạc học thuyết Marx như Lê Công Định. Có thể nói, những giá trị về tư tưởng, khoa học của Marx rất nhiều giá trị, có ý nghĩa trường tồn, có ý nghĩa dẫn dắt, soi đường trong công cuộc giải phóng con người, trong công cuộc xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa vì sự tiến bộ, công bằng, tự do và phát triển của con người. Đây là những giá trị không thể xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam trong suốt thời gian qua đã cho thấy sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho đường lối hoạt động cách mạng của toàn đảng, toàn dân Việt Nam để đi đến đích cuối cùng đã đặt ra.

   Xóa
  2. Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

   Xóa
  3. Có thể nói những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư; chính sự thống nhất giữa khoa học và tính cách mạng đã làm cho tư tưởng của Các Mác có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

   Xóa
  4. Hoạt động cách mạng và khoa học của Các Mác (1818-1883) bắt đầu ở Đức vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Đó là thời kỳ phát triển như vũ bão của chủ nghĩa tư bản, xã hội đã được thiết lập một cách vững chắc trong hàng loạt các nước châu Âu và Bắc Mỹ, thời kỳ phát triển của một giai cấp mới - giai cấp vô sản công nghiệp, thời kỳ mà giai cấp đó bước lên con đường đấu tranh cách mạng. Giai cấp tư sản đã thắng chế độ phong kiến, tin tưởng ở thắng lợi và tính vững vàng của những nguyên tắc về chế độ tư hữu mà nó thiết lập.

   Xóa
 2. Học thuyết Mác - Lênin có sức sống mãnh liệt và có giá trị thời đại, bởi vì đây là học thuyết khoa học và cách mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 200 năm ngày sinh của Karl Marx – một vĩ nhân của nhân loại. Ông đã đặt nền tảng cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân. Nhiều quốc gia, dân tộc và con người đã thoát được ách nô lệ. Nhớ về ông một con người kiệt suất, một vĩ nhân và là người anh hùng. Hãy cùng nhau tưởng nhớ về ông - Karl Marx.

   Xóa
  2. Các thế lực thù địch mà đứng đầu là Mỹ ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm cách bóp chết các nước còn lại đi theo chủ nghĩa xã hội với chiến lược Diễn biến hòa bình mà cụ thể là các cuộc cách mạng màu. Nhưng không, để hạ bệ được chủ nghĩa Mác thì có lẽ tôi nói luôn là không bao giờ.

   Xóa
  3. Nhờ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác nước ta hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

   Xóa
  4. Vào thời kỳ này, dường như vương quốc của chủ nghĩa tư bản là vĩnh viễn, bất khả xâm phạm, nhưng vào năm 1848 - khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời - đó là sự tuyên án đối với chủ nghĩa tư bản, trong đó Mác và Ăngghen đã chứng minh rằng xã hội tư bản chủ nghĩa dựa trên tư hữu và bóc lột phải nhường chỗ cho một xã hội mới - xã hội không có bóc lột và nô lệ, rằng nhân loại đang tiến tới cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với sự ra đời của tác phẩm này, thời kỳ của chủ nghĩa xã hội không tưởng đã kết thúc, và thời đại của chủ nghĩa xã hội được bắt đầu.

   Xóa
 3. Học thuyết Mác - Lênin, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, thực sự trở thành nền tảng tư tưởng lý luận, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

   Xóa
  2. Karl Marx (Các Mác) – một vĩ nhân của nhân loại. Sau đây, tác giả có đôi điều muốn chia sẻ cùng quý độc giả về những cống hiến to lớn của ông đối với giai cấp vô sản thế giới cũng như toàn nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam và giai cấp vô sản Việt Nam.

   Xóa
  3. Sự khác biệt về cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã hội không tưởng là ở chỗ nếu chủ nghĩa xã hội không tưởng dựa trên những ý tưởng tốt đẹp, những mong muốn sẽ có một xã hội tương lai tươi sáng nhưng không dựa trên cơ sở những quy luật vận động khách quan của lịch sử, và sự luận chứng thiếu cơ sở khoa học, thì chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên cơ sở của hiện thực thực tế, trên sự hiểu biết khoa học về quy luật phát triển của xã hội cũng như về bản chất của con người. (1)­

   Xóa
 4. Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản trong điều kiện tự do cạnh tranh, cùng với Ăngghen, Các Mác đã cống hiến cho nhân loại 3 phát minh vĩ đại nhất. Đó là lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết về giá trị thặng dư và đặc biệt hơn cả là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Nhờ phương pháp luận biện chứng và thế giới quan duy vật khoa học, chủ nghĩa Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội với lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và khẳng định loài người rồi sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa như là một quá trình lịch sử tự nhiên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930 với Cương lĩnh đầu tiên vạch ra đường lối cách mạng Việt Nam đã tạo nên những chiến thắng thần kỳ: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng và đi tới xã hội cộng sản; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; thắng lợi lừng lẫy Điện Biên Phủ chấn động địa cầu kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội làm hậu phương vững chắc cho miền Nam chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc.

   Xóa
  2. Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

   Xóa
  3. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Xóa
  4. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn kim chỉ nam của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Như vậy, có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa. Những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, tự do, giai cấp vẫn còn mãi trong nhân loại.

   Xóa
  5. Sự uyên bác về trí tuệ là chiếc cầu sớm hòa nhập hoạt động của Mác vào dòng “tư duy của thời đại” ở thời điểm bước ngoặt của nền văn minh tư bản. Khác với các nhà xã hội không tưởng, Các Mác không chỉ là nhà lý luận, mà còn là lãnh tụ của phong trào cách mạng đang phát triển của giai cấp công nhân. Đứng trên lập trường của giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất trong xã hội tư bản, Mác đã phát hiện được lực lượng xã hội có thể và cần phải đóng vai trò chủ đạo trong công cuộc đổi mới cách mạng toàn bộ xã hội

   Xóa
 5. Học thuyết về giá trị thặng dư ra đời đã chỉ rõ bản chất bóc lột của giai cấp tư sản, chúng tìm mọi cách để tước đoạt không công sức lao động của người công nhân với cái đích cuối cùng là giá trị thặng dư. Sự giàu có của giai cấp tư sản “nhuốm đầy bùn nhơ và máu của giai cấp công nhân.” Với học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Các Mác đã chỉ ra rằng chỉ có giai cấp công nhân, khi được tập hợp trong chính đảng của mình là Đảng Cộng sản, được trang bị bằng vũ khí lý luận mới có đủ khả năng để tự mình vùng lên đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng chế độ mới - chế độ cộng sản chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.

   Xóa
  2. chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.

   Xóa
  3. Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

   Xóa
  4. “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”(2). Trong những điều kiện như vậy, Mác đã sáng lập ra lý luận mà lý luận này là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh cách mạng với chủ nghĩa tư bản, với những điều kiện xã hội hạ thấp, làm hư hỏng con người, là phương tiện mạnh mẽ để con người cải biến hiện thực vì lợi ích của con người.

   Xóa
 6. Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam lầm than, cơ cực dưới sự bóc lột của thực dân Pháp, nhiều con đường, phong trào, xu hướng cứu nước khác nhau đều được thực hiện nhưng tất cả đều thất bại. Trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Người khẳng định rằng: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng học thuyết cách mạng nhất và chủ nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Hồ đã nói Học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng học thuyết cách mạng nhất và chủ nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản và đúng như vậy, Bác đã dẫn đường cho nhân dân Việt Nam đi con đường chủ nghĩa xã hội như ngày hôm nay.

   Xóa
  2. có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa.

   Xóa
  3. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

   Xóa
  4. lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả của sự nghiên cứu sâu sắc và sự khái quát hóa không chỉ khoa học, mà cả thực tiễn lịch sử xã hội, cả hoạt động cách mạng của quần chúng mà Các Mác đã tham gia trực tiếp và tích cực. Lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học về những con đường và những phương tiện xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, về những quy luật xây dựng xã hội mới – xã hội cộng sản chủ nghĩa, xây dựng những điều kiện kinh tế, xã hội và tinh thần cho sự phát triển toàn diện của con người; là khoa học về xã hội cộng sản chủ nghĩa với tính cách là kết cấu xã hội phức tạp; là khoa học về sự quản lý có ý thức, có mục đích những quá trình xã hội vì lợi ích của con người.

   Xóa
 7. Những năm gần đây, thế giới trải qua nhiều biến động, nhất là từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, các thế lực thù địch mà đứng đầu là Mỹ ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm cách bóp chết các nước còn lại đi theo chủ nghĩa xã hội với chiến lược Diễn biến hòa bình mà cụ thể là các cuộc cách mạng màu. Ở Việt Nam, nhờ sự hà hơi tiếp sức đó, đám phản động lưu vong câu kết với lũ zận chủ trong nước thực hiện “đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

   Xóa
  2. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận cũng như thực tiễn trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua là minh chứng sinh động và rõ ràng nhất về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

   Xóa
  3. Chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản thông qua cách mạng là tất yếu, kết luận này đã làm tiêu tan những ảo tưởng của các nhà xã hội không tưởng về khả năng chuyển hóa chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội trên cơ sở đạt được “sự hài hòa” về lợi ích giữa các giai cấp bằng con đường cải lương. Quan niệm duy vật về lịch sử cho phép Mác rút ra kết luận rằng để tạo ra những điều kiện cho con người phát triển mạnh mẽ, trước hết cần phải lật đổ chế độ xã hội cũ – tức chủ nghĩa tư bản.

   Xóa
 8. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Như vậy, có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhờ phương pháp luận biện chứng và thế giới quan duy vật khoa học, chủ nghĩa Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội với lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và khẳng định loài người rồi sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa như là một quá trình lịch sử tự nhiên. Đây cũng là mục đích cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành.

   Xóa
  2. Karl Marx là một con người sở hữu một bộ óc thiên tài đi trước thời đại, những công trình của ông để lại có giá trị vô cùng lớn, đó là tiền đề để giải phóng giai cấp vô sản, là tiền đề để sinh ra tư tưởng Hồ Chí Minh giúp con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta được đạt nhiều thành công hơn.

   Xóa
  3. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, cùng với quá trình tích tụ và tập trung tư bản, cùng với cuộc chạy đua giành lợi nhuận, của quá trình hoàn thiện kỹ thuật, cải tiến công nghệ... bản thân chủ nghĩa tư bản đã tạo ra mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của quá trình sản xuất và hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

   Xóa
  4. Bản chất con người và khuynh hướng phát triển của nó, lật đổ chủ nghĩa tư bản là tạo ra tiền đề để xây dựng xã hội cộng sản, xây dựng xã hội cộng sản không phải là mục đích tự thân, mà là vì con người; ngay cả việc xây dựng xã hội cộng sản quy đến cùng cũng phụ thuộc vào bản thân con người, phụ thuộc vào tính hướng đích và tính tổ chức của con người.

   Xóa
 9. Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác. Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên quy mô cả nước từ sau năm 1975 đến nay mà đặc biệt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận cũng như thực tiễn trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua là minh chứng sinh động và rõ ràng nhất về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 200 năm ngày sinh của Các Mác những giá trị về tư tưởng của ông vẫn còn nguyên. Có thể thấy chủ nghĩa tư bản đã có sự thay đổi so với thời kỳ của Mác sống nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản vẫn là chủ nghĩa bóc lột, điều này không bao giờ có thể thay đổi được. Nhân kỷ niệm 200 ngày sinh của Các Mác chúng ta lại nhớ đến người đặt nền móng cho chủ nghĩa cộng sản.

   Xóa
  2. Đó là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã đẻ ra khủng hoảng và thất nghiệp, gây nên cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được giữa tư sản và vô sản, và kết quả của cuộc đấu tranh này là cách mạng xã hội chủ nghĩa, là sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

   Xóa
  3. Vì con người, nhưng đồng thời Mác lại bác bỏ sự tôn thờ con người trừu tượng, con người chung chung ngoài thời gian và không gian, bởi lẽ theo quan niệm của Mác con người luôn là con người cụ thể, luôn gắn với những chỉnh thể nhất định về mặt lịch sử - hình thái kinh tế-xã hội; gắn với một cộng đồng xã hội nhất định: giai cấp, dân tộc... Hoạt động sản xuất vật chất, sản xuất của xã hội, quan hệ kinh tế được hình thành trong quá trình sản xuất quy định con người là ai: nô lệ hay chủ nô, nông dân hay chúa phong kiến, công nhân hay tư bản...

   Xóa
 10. Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

  Trả lờiXóa
 11. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là phương tiện cần thiết và duy nhất để thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội, đó là kết quả của sự tác động của những quy luật khách quan vốn có trong lòng của chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn nội tại của nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cả những điều đó tác động đến con người như là những nhân tố tạo nên các thuộc tính của họ. Như vậy, theo quan niệm của Mác, con người là sản phẩm của môi trường, nhưng không hòa tan cá nhân vào xã hội. Con người được hoàn cảnh tạo ra, nhưng chính nó cũng tạo ra hoàn cảnh xã hội, và cùng với xã hội nó cũng tạo ra chính mình bằng lao động của mình, và bằng tính tích cực chính trị của mình, đồng thời lực tác động của con người đến môi trường, đến xã hội, và có nghĩa là tự do của cá nhân cũng tăng lên theo tiến bộ của xã hội.

   Xóa
 12. Vạch ra được bản chất xã hội của con người, Mác còn chỉ ra xu hướng cơ bản của sự phát triển của con người trong quá trình tiến bộ lịch sử. Đó là sự phong phú không ngừng của nhiều nét, nhiều biểu hiện khác nhau của cuộc sống, sự phát triển gắn liền với tiến bộ xã hội, với sự hoàn thiện các quan hệ xã hội, với tiến bộ của văn hóa vật chất và tinh thần. Việc đạt được sự phát triển tự do và sự thể hiện đầy đủ nhất tất cả những biểu hiện của đời sống con người – là khuynh hướng phát triển của lịch sử nhân loại – khuynh hướng ấy sẽ được thể hiện đầy đủ trong môi trường của xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 13. Nghe gì một tên phản động bình luận về chủ nghĩa, tư tưởng đối lập cơ chứ, nhận thức tên này đã ấu trĩ sẵn rồi bây giờ còn thể hiện ra nữa thì khác gì ghè đầu ra cho thiên hạ nó chửi đâu

  Trả lờiXóa
 14. Giá trị của học thuyết Mác là vô giá. Đây chính là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận cho nhận thức thế giới, vũ khí đấu tranh cách mạng và phương pháp xây dựng xã hội mới của nhân dân lao động, trước hết là của giai cấp công nhân lao động thế giới. Người mất chất như Lê Công Định mù quáng theo phương Tây thì không thể hiểu hết tầm và giá trị của nó. Minh chứng rõ nhất cho những giá trị của Mác đó là cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sỡ dĩ giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử là nhờ có sự dẫn dắt của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 15. Dù hắn có cố thì chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa. làm sao mà một mình hắn có thể thay đổi được cả một học thuyết chân chsinh như thế

  Trả lờiXóa
 16. Nghe gì một tên phản động bình luận về chủ nghĩa, tư tưởng đối lập sao mà nhức tai thế không biết, hắn tưởng hắn là ai mà bàn về chủ nghĩa qua bao nhiêu năm vẫn đúng như thật ấy, trình đ đâu mà đú

  Trả lờiXóa
 17. Sách gối đầu giường của khối thằng làm kinh tế lỗi lạc mà lại thành giẻ rách trong lời chúng nó rồi! Bọn này nghiên cứu chưa đủ đã vội phán :3 Mới cả, chúng làm gì đưa ra được cái gì mà các ông đấy nói là sai

  Trả lờiXóa
 18. Ai đi nghe một tên phản động bình luận về học thuyết của nước mình đâu, nhưng mà cũng phải chửi cho bõ tức, nhất là mấy cái tên phá hoại như thằng định này

  Trả lờiXóa
 19. Người mất chất như Lê Công Định mù quáng theo phương Tây thì không thể hiểu hết tầm và giá trị của chủ nghĩa Mác được đây. Cũng không thể phủ nhận rằng Định là người có tri thức, nhưng là thứ tri thức không sâu sắc, hời hợt, kèm theo cái bản chất xấu xa chống đối chế độ sẵn trong dòng máu nên phát ngôn của y thật sự không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để hiểu được hết chủ nghĩa Mác thì Lê Công Định chứ ông nội Lê Công Định cũng khó lòng mà hiểu được. Hơn nữa nhắc đến Lê Công Định là nhắc đến thằng cha luật sư đi ngược lại xã hội, hắn thực ra là một kẻ không có liêm sỉ nhưng đội vỏ bọc tri thức mà thôi.

   Xóa
 20. nên nhớ rằng những nước tư bản phương tây mới là những kẻ hiểu biết và vận dụng về chủ nghĩa mác lê nin rất cặn kẽ, chỉ là chúng im lặng và phủ nhận thôi, chứ nói chủ nghĩa mác lê là thấp kém, không có kết quả thì luật sư định hơi bị nhầm rồi

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm