Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường hoạt động chống phá ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những âm mưu thâm độc và nguy hiểm nhất của chúng là đưa ra luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội.
Mới đây, trên trang Viettan.org có đăng tải bài viết “Phải ‘phi đảng phái’ Quân Đội” của DLV Phạm Nhật Bình, theo đó, đưa ra các luận điệu đòi biến lực lượng quân đội nhân dân trở thành lực lượng “phi chính trị”. Đây thực chất là luận điệu đưa ra nhằm tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với quân đội, chia rẽ lực lượng quân đội với nhân dân, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN, nằm trong âm mưu chung của Tổ chức khủng bố Việt Tân.
Luận điệu đòi "phi chính trị hóa quân đội của Viettan.org
Có thể thấy, bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Không một quốc gia nào trên thế giới mà lực lượng quân đội được gắn hai từ “nhân dân”, hay được gọi một cách thân thương là “bộ đội cụ Hồ” như quân đội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trước các đế quốc xâm lược mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, quân đội ta cùng nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng CNXH; giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Còn quân đội tư sản thì sao? Quân đội tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và sử dụng, mang bản chất tư hữu, bóc lột nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho thiểu số của giai cấp tư sản. Mục đích chiến đấu của quân đội tư sản là vì tiền, đó là thứ quân đội đánh thuê. Chính việc quân đội chỉ là “lính đánh thuê” như vậy nên một số quốc gia xảy ra các cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội và nhân dân như một số quốc gia ở Trung Đông vừa qua.

Lực lượng quân đội giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn
Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bản chất quân đội kiểu mới thể hiện rõ rệt ở sự thống nhất hữu cơ giữa tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, được biểu hiện sinh động ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đứng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” với những luận điệu xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam không được mơ hồ, mất cảnh giác, cần nhạy bén phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Bởi luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”, thực chất chỉ là trò “ảo thuật chính trị”, lừa dối những ai nhẹ dạ, cả tin, ấu trĩ về chính trị, như, V.I. Lê-nin đã từng nói: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Cho dù các thế lực thù địch có nhiều mưu ma chước quỷ hiểm độc đến đâu, song chúng cũng không thể đạt được mục đích chuyển hóa hòng làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị hoặc trung lập về chính trị”.
Rõ ràng, luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.
Diệp Vấn

57 nhận xét:

 1. “Phi chính trị hóa” Quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rõ ràng, luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.

   Xóa
  2. cần nhận thức sâu sắc hơn chính trị của quân đội, làm cơ sở vững chắc cho đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. V.I.Lênin cho rằng, không thể có thứ quân đội phi chính trị, phi giai cấp, quân đội “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”; “Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản”

   Xóa
  3. Thực tiễn lịch sử cho thấy, từ khi có giai cấp, Nhà nước, quân đội cho đến nay, không có và cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là: quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị phi giai cấp, hay quân đội trung lập về chính trị. Bất kỳ, giai cấp, nhà nước nào tổ chức ra quân đội đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi, địa vị của giai cấp, nhà nước đó.

   Xóa
 2. Thuật ngữ “phi chính trị hóa” quân đội xuất hiện vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Nội dung cơ bản của luận điệu đó là: quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của bất cứ chính đảng, lực lượng chính trị nào; quân đội chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Thoạt nghe, thấy có vẻ có lý. Người nhẹ dạ cả tin dễ lầm tưởng rằng, đây là một phát kiến mới, với suy nghĩ đơn giản là quân đội “đứng giữa”, không phụ thuộc vào bất kỳ ai thì mọi hành động sẽ công tâm, khách quan, phù hợp với lợi ích của nhân dân hơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bất cứ quân đội nào thì vấn đề chính trị của quân đội cũng đều là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai. Chính trị của quân đội vô sản là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở chiến đấu đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội về chính trị là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

   Xóa
  2. Theo đó, bản chất giai cấp của đảng cầm quyền và của nhà nước đã tổ chức giáo dục và rèn luyện quân đội, quy định bản chất giai cấp của quân đội. Bản chất giai cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định bởi bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức, lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, luận điệu đòi “phi chính trị hóa quân đội”, chỉ là trò “ảo thuật chính trị”, “ngụy biện” đánh tráo bản chất của đối tượng, khoác cho nó “cái áo” có vẻ như là thiện chí, tâm huyết và trách nhiệm đối với sự tồn vong của đất nước.

   Xóa
 3. Nghiên cứu kỹ bản chất của vấn đề và những gì diễn ra trong thực tiễn ta càng hiểu và thấy rõ “tim đen” của những người “sáng tạo” ra luận điệu phản khoa học và phản động này. Thực chất của luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch không có gì khác hơn là làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Thực tiễn những năm 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã từng thành công với âm mưu, thủ đoạn này. Đó là làm cho Quân đội Liên Xô và các nước Đông Âu - một lực lượng hùng mạnh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động đã bị “phi chính trị hóa”, tự xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, từ bỏ cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Vì thế, khi đất nước Xô-viết và các nước Đông Âu xảy ra biến cố chính trị, Quân đội đã đứng ngoài cuộc, chế độ XHCN sụp đổ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quân đội nhân dân Việt Nam không có mục đích chính trị tự thân, mà là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch là phải bám chắc, tuân theo, phục tùng và bảo vệ chính trị ấy.

   Xóa
 4. Hòng tiến tới xóa bỏ CNXH ở các nước còn lại, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách bài bản chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà chúng đã thành công ở Liên Xô và Đông Âu; trong đó, “phi chính trị hóa” quân đội vẫn là một thủ đoạn được chúng đặc biệt coi trọng và triệt để vận dụng. Đối với Quân đội ta, chúng đã và đang sử dụng mọi biện pháp, hòng vô hiệu hóa, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đứng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” với những luận điệu xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam không được mơ hồ, mất cảnh giác, cần nhạy bén phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

   Xóa
  2. quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công. Phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện thụ động, bị động, hoặc chỉ hô hào chung chung, mà trên thực tế không đấu tranh. Vạch rõ bản chất, thực chất phản động, phản khoa học và tính chất nguy hiểm, những tác hại của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta mà các thế lực thù địch đang tiến hành.

   Xóa
 5. Trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của Quân đội. Cùng với những luận điệu kích động chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của ĐCSVN, nói xấu chế độ XHCN, các phương tiện truyền thông phương Tây ra sức công kích phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐND Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần tổ chức lực lượng đấu tranh với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh cả về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực, dũng khí đấu tranh; nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, sự nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch.

   Xóa
  2. Rõ ràng, đằng sau luận điệu đòi “phi chính trị hóa quân đội” là một mưu đồ chính trị đen tối mà các thế lực thù địch rắp tâm áp dụng đối với cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu hàng đầu là hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

   Xóa
 6. Chúng lập luận rằng: Quân đội “chỉ là công cụ của quốc gia, dân tộc”, vì thế “không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”,… Gần đây, lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người hô hào: “quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ, không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”; “quân đội trung lập, quân đội đứng ngoài chính trị”,… Có kẻ còn “tung hỏa mù”, rằng ĐCSVN đã “cố tình đánh tráo khái niệm”, “đi ngược lại quy luật” và đề nghị “bỏ quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN” (Điều 65, Chương IV) trong Hiến pháp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng ở các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường quân đội, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học xã hội và nhân văn trong đấu tranhphòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Cần lựa chọn một số nhà khoa học, lý luận có bản lĩnh chính trị và chuyên môn cao, có năng lực đấu tranh tập hợp, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp và lực lượng “mũi nhọn” cần thiết, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh

   Xóa
  2. Lịch sử đã để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về vấn đề này. Vào những năm cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của học thuyết Mác - Lênin, xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa”, bị vô hiệu hóa. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô.

   Xóa
 7. Cũng không nằm ngoài mục tiêu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch còn hạ thấp, đòi xóa bỏ vai trò của công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị,… hòng làm mất uy tín của Quân đội. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; tư tưởng hưởng lạc, đòi hỏi đãi ngộ, nhất là với những đồng chí có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến, hòng gây rối nội bộ, giảm sút niềm tin, phá hoại mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chia rẽ đoàn kết quân - dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần có chính sách rõ ràng phù hợp, hợp lý cả về vật chất và tinh thần có cơ chếxuất bản, phát hành rộng rãi những sản phẩm đấu tranh tư tưởng, lý luận, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địchcó giá trị đã được công bố, tạo đà kích thích cho cuộc đấu tranh chung.

   Xóa
  2. Trước những luận điệu xuyên tạc đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN không mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác, cần nhạy bén phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Kẻ địch hiểu rất rõ chỉ có thể thực hiện được “phi chính trị hóa” quân đội, nếu chia rẽ được Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

   Xóa
 8. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho CB,CS bi quan, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng. Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào Quân đội; triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; âm mưu đưa lối sống và các “giá trị văn hóa” tư sản, nhất là tư tưởng ham vật chất, lối sống hưởng thụ vào đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân,… Suy cho cùng, mọi luận điệu mà họ tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, không còn là Quân đội của dân, do dân và vì dân. Một khi Đảng không nắm được Quân đội, tất yếu Quân đội sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng. Đó là thời cơ để các thế lực thù địch đẩy đất nước lâm vào tình cảnh rối ren, mất ổn định chính trị - xã hội, chệch hướng CNXH.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc tư tưởng “tự bảo vệ” của Đảng, “Nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị

   Xóa
  2. Luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”, thực chất chỉ là trò “ảo thuật chính trị”, lừa dối những ai nhẹ dạ, cả tin, ấu trĩ về chính trị. Sinh thời, V.I. Lê-nin đã cảnh báo: ... Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Cho dù các thế lực thù địch có nhiều mưu ma chước quỷ hiểm độc đến đâu, song chúng cũng không thể đạt được mục đích chuyển hóa hòng làm cho quân đội ta “đứng ngoài chính trị” hoặc “trung lập về chính trị”.

   Xóa
 9. không bao giờ có chuyện đó, ít nhất là vào lúc này, và với chế độ này, quân đội là một phần cực kỳ quan trọng, và quan trọng nhất để bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ Quốc, và là một lực lượng giúp ích rất nhiều cho nhân dân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội, đảm bảo quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc phận sự trung thành trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Dù các thế lực thù địch có chống phá quyệt liệt; âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta có thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa, thì chúng sẽ bị thất bại nếu chúng ta mạnh lên, nếu quân đội ta thực sự vững mạnh về chính trị.

   Xóa
  2. Bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân là yếu tố quy định tính tiên tiến, cách mạng triệt để của quân đội và là đặc điểm để nhận biết sự khác nhau căn bản giữa quân đội ta với quân đội của các giai cấp bóc lột đã từng tồn tại trong lịch sử, là nguồn gốc để QĐNDVN tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta là một thể thống nhất bền vững.

   Xóa
 10. Quân với dân như cá với nước. Quân đội là của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần đặc biệt chú trọng xây dựng quân đội không chỉ giỏi đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội thực sự mạnh, phải có “thực lực mạnh” như tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, có khả năng “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

   Xóa
  2. Tiền đề của sự thống nhất này là sự thống nhất giữa lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân trong đường lối cách mạng của Đảng. Quân đội chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, chỉ có đấu tranh giành được độc lập dân tộc mới có điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội - con đường duy nhất đúng đắn để giữ vững độc lập dân tộc và ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân.

   Xóa
 11. Bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Mỗi người nên cảnh giác và tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của chúng; đặc biệt có khả năng giành thắng lợi trong điều kiện kẻ thù liều lĩnh tiến hành chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội. Đó là những vấn đề bức thiết, cơ bản trong sức mạnh chiến đấu và sự vững mạnh về chính trị của quân đội ta trong tình hình mới, mà cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch cần hướng tới và phục vụ hiệu quả.

   Xóa
  2. Chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là hai mặt của quá trình xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đòi hỏi phải vạch trần sự phi lý và ngụy tạo, “ảo thuật chính trị” của quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội; đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung vào các giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

   Xóa
 12. đòi phi chính trị hóa quân đội là luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch, phi chính trị hóa quân đội sẽ dẫn đến rất nhiêu hệ lụy kéo theo,và những bất ổn, rất lớn, không có một quốc gia lớn nào lại đi phi chính trị hóa quân đội cả

  Trả lờiXóa
 13. bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, với kinh nghiệm tác động, can dự vào đời sống chính trị và làm sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới trước đây và một số nước Bắc Phi - Trung Đông vừa qua, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng coi quân đội là một đối tượng cần tập trung chống phá, đòi “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, làm mất sức chiến đấu bảo vệ Đảng Cộng sản, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

   Xóa
 14. Quân đội Việt Nam là quân đội của nhân dân, vì nhân dân, từ nhân dân mà ra. Vì lẽ đó, hiển nhiên quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam- một Đảng thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu lên và do nhân dân làm chủ. Mọi luận điệu đòi phi chính trị hóa quân đội đều là sự xảo trá của các thế lực chống đối hòng phá hoại mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi biện pháp để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, như: Tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân Việt Nam”; đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, cùng với hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong quân đội; xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội…; với mục tiêu cao nhất là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   Xóa
 15. Nếu phi chính trị hóa quân đội thì sẽ thành ra thế nào? Quân đội lúc ấy sẽ giống như quân đội tư bản, chỉ phục vụ cho thế lực có tiền, chỉ phục vụ cho người nào trả tiền thuê thôi hay sao? Lúc ấy thì liệu còn sự hòa bình, ổn định được, sự yên ổn cho người dân thường được nữa được hay không chứ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Suy cho cùng, mọi luận điệu mà các thế lực thù địch tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, không còn là Quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Một khi Đảng không nắm được Quân đội, tất yếu Quân đội sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng. Đó là thời cơ để các thế lực thù địch đẩy đất nước lâm vào tình cảnh rối ren, mất ổn định chính trị - xã hội, chệch hướng CNXH.

   Xóa
 16. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường hoạt động chống phá ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những âm mưu thâm độc và nguy hiểm nhất của chúng là đưa ra luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội.

  Trả lờiXóa
 17. Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bản chất quân đội kiểu mới thể hiện rõ rệt ở sự thống nhất hữu cơ giữa tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, được biểu hiện sinh động ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 18. Rõ ràng, luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.

  Trả lờiXóa
 19. “Phi chính trị hóa” quân đội ta là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. “Phi chính trị hóa” quân đội tuyệt nhiên không phải là làm cho quân đội ta “không chính trị”, “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” trong các cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp như chúng vẫn thường rêu rao, lừa phỉnh, hoặc như những nhận thức mơ hồ của một số người, mà thực chất đó là nhằm phá hủy chính trị vô sản của quân đội ta, là lái chính trị của quân đội ta trượt sang chính trị khác - chính trị tư sản, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta thực sự là một yêu cầu, một nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong quá trình xây dựng quân đội ta về chính trị.

  Trả lờiXóa
 20. Trong thực tiễn, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu thức khác nhau, với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết” của mình đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, cố gắng “khuyên nhủ” chúng ta phải thế này, thế nọ. Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch ra sức rêu rao quan điểm: quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”. Để nhấn mạnh thêm các luận điểm trên, chúng còn đặt vấn đề quân đội ta cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”, “vì quốc gia dân tộc”, “vì nhân dân” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Chúng tỏ ra “thiện chí” kiên trì “khuyên nhủ” chúng ta cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt; rằng, Việt Nam cần phải nhìn vào quân đội của các nước khác mà noi theo, cần phải “học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản”

  Trả lờiXóa
 21. Cốt lõi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch là chống phá về chính trị, là đánh vào cái “gốc” chính trị của quân đội - chính trị của Đảng của giai cấp công nhân.Chúng tập trung công kích, phá hoại những vấn đề rất cơ bản của quân đội ta. Đó là: thứ nhất, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội; thứ hai,phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; thứ ba, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta; thứ tư, phá hoại mốiquan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; thứ năm,lôi kéo quân đội ta tham gia liên minh quân sự, phá hoại tình đoàn kết quốc tế và khống chế các mối quan hệ hợp tác giữa quân đội ta với quân đội các nước.

  Trả lờiXóa
 22. Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là đặc biệt nguy hiểm. Nếu chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, thì cũng có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở. Luận điệu “Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” như làmột yêu cầu, kiến nghị tưởng là khách quan, "không chính trị”, không giai cấp, nhưng lại rất mang đậm tính giai cấp, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, dễ dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, lơ là, thiếu cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 23. Không thể xây dựng quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, nếu chúng ta không quan tâm đúng mức, không phòng, chống có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Cũng không thể đấu tranh có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa”, nếu chúng ta không thực hiện tốt việc xây dựng quân đội về chính trị. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là tạo ra sức mạnh nội sinh, khả năng và sức “đề kháng” trước mọi ngón đòn “phi chính trị hóa”; đồng thời điều đó cũng là hiện thực cho thấy sự thất bại, phá sản mọi mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Mối quan hệ biện chứng giữa xây và chống này cần phải được nhận thức đúng và giải quyết tốt trong thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị, cũng như trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch trong tất cả các gian đoạn.

  Trả lờiXóa
 24. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trước các đế quốc xâm lược mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, quân đội ta cùng nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng CNXH; giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

  Trả lờiXóa

 25. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường hoạt động chống phá ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những âm mưu thâm độc và nguy hiểm nhất của chúng là đưa ra luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội.

  Trả lờiXóa
 26. luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.

  Trả lờiXóa
 27. Trên thế giới này dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng chẳng có quốc gia nào dám phi chính trị quân đội đâu, chẳng qua bọn phản động này đang cố gắng dùng hình thức đế che đi bản chất của vấn đề mà thôi

  Trả lờiXóa
 28. không thể nào có thể phi chính trị hóa quân đội được,làm thế khác nào tự khắc giết mình, một luận điệu hết sức vớ vẩn, khi mà trong bối cảnh các con giời dân chủ, đang hoạt động ngày càng mạnh, các mối nguy từ ngoài biến giới không hẳn là không có,

  Trả lờiXóa
 29. Dù các thế lực thù địch có chống phá quyệt liệt; âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta có thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa thì cũng không thể nào đánh đổ được niềm tin đang ngày một lớn lên trong lòng dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 30. Tại sao lại chính trị hóa lực lượng vũ trang từ thuở ban đầu? Chính là vì xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là tạo ra sức mạnh nội sinh, khả năng và sức “đề kháng” trước mọi ngón đòn “phi chính trị hóa”; đồng thời điều đó cũng là hiện thực cho thấy sự thất bại, phá sản mọi mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang đang là chiêu trò xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 31. Cái gì cũng phải có người lãnh đạo dẫn đầu, làm gì có phi chính trị hóa quan đội được, nhìn thái lan đi, đưa quân đội ngoài tầm kiểm soát cái là biết tay nhau liền.

  Trả lờiXóa
 32. Trên thế giới này cũng chưa thấy quốc gia nào dám phi chính trị hóa quân đội cả, vận động như đám việt tân này chẳng qua là để đạt được mục đich cho nó chứ đâu phải vì tốt cho đất nước đâu

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm