Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

         Cách mạng tháng Tám: mốc son sáng mãi của dân tộc Việt Nam...


cách-mạng-tháng-Tám.png


       Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc Việt Nam, công cuộc dựng nước và giữ nước vẫn luôn được cha ông ta ra sức gây dựng và bảo vệ. Nhân dân ta dù là ai già, trẻ, trai gái, giàu nghèo chỉ cần có lòng yêu nước thì không một thế lực thù địch và đế quốc thực dân nào có thể xâm phạm được.


        Vào ngày 19 tháng 8 lịch sử cách đây 71 năm, dân tộc Việt Nam ta, toàn thể đồng bào, cùng nhau đồng sức, đồng lòng, đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật không cho thực dân, đế quốc có cơ hội xâm lược và biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Bằng chứng là ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đã tuyên bố trước quốc dân Việt Nam và toàn thể cộng đồng thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tuyên bố về quyền con người của người dân Việt Nam bình đẳng với bất kỳ dân tộc nào trên thế giới.


         Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc, mở ra một trang lịch sử tươi sáng và hào hùng, sau hàng ngàn năm phong kiến và Pháp thuộc, người dân đã làm chủ được chính mình, làm chủ được đất nước của mình. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam,cách mạng tháng Tám với việc người Việt Nam giành được chính quyền về tay mình không chỉ có ý nghĩa to lớn với người dân Việt Nam sau hàng ngàn năm phong kiến rồi đế quốc thực dân thì người Việt Nam mới có được những quyền cơ bản nhất của con người và chính mình làm chủ đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa còn có ý nghĩa to lớn thúc đẩy cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc rộng khắp trên toàn thế giới ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi cho tới Mỹ Latinh.


       Cách mạng tháng Tám thành công không chỉ có ý nghĩa về việc nhà nước Việt Nam do chính người Việt Nam làm chủ ra đời, ngang hàng với bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới mà đó còn là nguồn độc lực thúc đẩy để nhân dân ta tiếp tục trên con đường đấu tranh kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, rồi đánh đuổi sự bành trước của tập đoàn quân phiệt phương bắc cũng như bè lũ giặc cỏ Kh’me đỏ với tội ác diệt chủng chống lại loài người. Chúng ta không những bảo vệ thành công độc lập chủ quyền mà còn giúp đỡ nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủ man rợ mà thế lực thù địch gây ra.


        Thành công của Cách mạng Tháng Tám đó là sự chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, là sự sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là sự đoàn kết như một của người Việt Nam không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc, tôn giáo tất cả đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách mạng Tháng Tám còn là kim chỉ nam cho định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là bài học tốt đẹp cho cách mạng nhiều nơi trên thế giới.


       Cách mạng Tháng Tám lịch sử mãi là mốc son chói lọi đưa dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần của Cách mạng Tháng Tám lịch sử vẫn luôn còn mãi với thời gian. Cách mạng Tháng Tám luôn được ghi vào lịch sử dân tộc và là ngày để tất cả chúng ta tưởng nhớ công lao của những người đã hi sinh vì Tổ quốc, và xây dựng đất nước sánh ngang với cường quốc năm châu, là sự khẳng định vị thế đất nước và quyền con người của người Việt Nam về dân chủ đập tan mọi lời lẽ xuyên tạc của các thế lực thù địch trước kia và hiện nay.          Giang Sơn


10 nhận xét:

 1. Một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, từ chỗ bị áp bức bóc lột bởi cả thực dân và phong kiến, những người dân chân lấm tay bùn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên giành chính quyền về mình, xây dựng chế độ mới xóa bỏ chế độ phong kiến đã tồn tại cả ngàn năm nay.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng tháng Tám mãi mãi là một mốc son trong lịch sử Việt Nam. Đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa quan trọng, đưa nước ta từ một dân tộc bị áp bức trở thành một quốc gia độc lập, người dân từ cuộc sống nô lệ đã trở thành những người làm chủ đất nước. Sau cuộc Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh dấu một trang mới hào hùng trong lịch sử dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 3. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Từ vị trí của những người bị áp bức, bóc lột, toàn thể đồng bào ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đã đứng dậy đánh đuổi quân xâm lược, giành lấy độc lập dân tộc, thành lập nên nước Việt Nam cộng hòa hiện nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Vào ngày 19 tháng 8 lịch sử cách đây 71 năm, dân tộc Việt Nam ta, toàn thể đồng bào, cùng nhau đồng sức, đồng lòng, đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Cuộc cách mạng đã diễn ra trong thời gian ngắn, đã làm tan vỡ hoàn toàn hệ thống cai trị của đế quốc Nhật, đập tan âm mưu biến nước ta thành thuộc địa của chúng.

  Trả lờiXóa
 5. Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc, mở ra một trang lịch sử tươi sáng và hào hùng, sau hàng ngàn năm phong kiến và Pháp thuộc, người dân đã làm chủ được chính mình, làm chủ được đất nước của mình. Đó là thành công của tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước mãnh liệt của đồng bào ta, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.

  Trả lờiXóa
 6. Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đã tuyên bố trước quốc dân Việt Nam và toàn thể cộng đồng thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tuyên bố về quyền con người của người dân Việt Nam bình đẳng với bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập ấy.

  Trả lờiXóa
 7. Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc, mà nó còn như phát súng khởi đầu cho phong trào giải phóng dân tộc nổ ra khắp Đông Nam Á và khẳng định thêm tính đúng đắn của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Chiến thắng của cách mạng tháng 8 cũng khẳng định tinh thần đoàn kết của nhân dân ta là bất diệt.

  Trả lờiXóa
 8. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đó là sự chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, là sự sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là sự đoàn kết như một của người Việt Nam không phân biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc, tôn giáo tất cả đoàn kết cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành công đó cũng khẳng định rằng, đi theo chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 9. Quan Siêu Cấp20:20 19 tháng 8, 2016

  Ngày 19/8/1945 là một dấu son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Từ một dân tộc bị áp bức, bóc lột, bằng một lòng yêu nước nồng nàn, một tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đã kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và bán nước. Chúng ta, những người đang được thừa hưởng hòa bình, hạnh phúc phải nỗ lực học tập, lao động, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 10. Cách mạng Tháng Tám là một cột mốc vĩ đại của dân tộc, đó cũng là ngày để chúng ta tưởng nhớ công lao của những người đã hi sinh vì Tổ quốc, và xây dựng đất nước sánh ngang với cường quốc năm châu, là sự khẳng định vị thế đất nước và quyền con người của người Việt Nam về dân chủ đập tan mọi lời lẽ xuyên tạc của các thế lực thù địch trước kia và hiện nay. Nước Việt Nam sẽ đứng vững và vượt qua mọi khó khăn trên con đường xây dựng và bảo vệ nền xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm