Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

hochiminh1.jpg


     Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và của nhân loại đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ tư tưởng có giá trị về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta.      Bác nhận định: Đoàn kết không phải là định hướng hay chủ trương chính trị nhất thời mà là tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đoàn kết phải luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của cách mạng. Qua thắng lợi của Cách mạng tháng 8, Bác đã chỉ ra: “Vì sao có cuộc thắng lợi đó? Một phần là vì tình hình quốc tế có lợi cho ta. Nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết…Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai thắng được lực lượng đó”. Vì vậy, Bác nhấn mạnh “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Bởi vì đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, người tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người.


      Qua 30 năm đổi mới, với nhiều chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước hợp với lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị của đất nước. Các hình thức tập hợp nhân dân có bước đa dạng hơn và có bước phát triển mới, dân chủ xã hội được phát huy. Tuy nhiên, hiện nay trong khi sự nghiệp đổi mới đang có yêu cầu cao về tập hợp sức mạnh toàn dân thì việc tập hợp nhân dân vào mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội còn hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân và ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào thiểu số,…


      Trong điều kiện nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay thì việc quan trọng là phải khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, trong chính sách đoàn kết phải chú ý phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi người, mỗi bộ phận để mọi việc từ lãnh đạo, quản lý đến sản xuất kinh doanh, học tập và lao động đều có năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Đồng thời, phải khắc phục những tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc biệt là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không lành mạnh làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, tình nghĩa tương thân tương ái của dân tộc, giải quyết đói nghèo, thu hẹp khoảng cách, ranh giới giữa đồng bằng và miền núi, giữa nông thôn và thành thị, củng cố khối đại đoàn kết 54 dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, các tập quán tốt đẹp của dân tộc, kiên quyết loại trừ những âm mưu lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để gây rối.


     Trong tất cả người Việt Nam sống ở trong nước hay ở nước ngoài đều tiềm ẩn tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc. Vì vậy, khơi nguồn và phát triển đến đỉnh cao sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người Việt Nam, thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, quy tụ lực lượng dân tộc bằng nội dung và hình thức tổ chức thích hợp với mọi đối tượng tập thể, cá nhân trên cơ sở lấy liên minh công nông và trí thức làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng là một bài học kinh nghiệm lịch sử có giá trị bền vững lâu dài, đặc biệt có ý nghĩa chính trị quan trọng trong sự nghiệp thực thi đường lối đổi mới, thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.


       Hiệp Sỹ


28 nhận xét:

 1. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, tư tưởng của Người là những gì tinh túy, tốt đẹp nhất đã được đúc kết qua cuộc đời và sự nghiệp của Người , được kết tinh bởi đạo đức và tri thức của Bác. Thế hệ trẻ hôm nay và các thế hệ tiếp theo cần phải có sự tiếp bước và học hỏi tinh thần của Người. TƯ tưởng HCM là tấm gương mà mõi chúng ta nên noi theo

  Trả lờiXóa
 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và của nhân loại đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ tư tưởng có giá trị về nhiều mặt. Một trong số đó là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 3. Tư tưởng vĩ đại của Người là một di sản quý báu của dân tộc, đưa đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Đó là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết đồng bào cả nước, lấy đó làm sức mạnh để đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.

  Trả lờiXóa
 4. Đoàn kết không phải là định hướng hay chủ trương chính trị nhất thời mà là tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Đoàn kết phải luôn được nhận thức là vấn đề sống còn của cách mạng. Đó là những gì mà cả đời Người luôn hướng tới.

  Trả lờiXóa
 5. Trong điều kiện nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay thì việc quan trọng là phải khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, trong chính sách đoàn kết phải chú ý phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi người, mỗi bộ phận để mọi việc từ lãnh đạo, quản lý đến sản xuất kinh doanh, học tập và lao động đều có năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Tư tưởng đó là đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Lời dạy của Bác đã và đang đực lớp lớp các thế hệ người Việt làm theo.

  Trả lờiXóa
 7. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, người tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo.

  Trả lờiXóa
 8. Qua 30 năm đổi mới, với nhiều chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước hợp với lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị của đất nước. Đó cũng là điều Bác mong muốn nhân dân thực hiện.

  Trả lờiXóa
 9. Bác luôn mong muốn nhân dân ta đoàn kết một lòng, khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, thử thách, đưa đất nước đến những thắng lợi mới.

  Trả lờiXóa
 10. Một điều quan trọng của tư tưởng này là phải khắc phục những tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc biệt là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không lành mạnh làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, tình nghĩa tương thân tương ái của dân tộc, giải quyết đói nghèo.

  Trả lờiXóa
 11. Khơi nguồn và phát triển đến đỉnh cao sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người Việt Nam, thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp thiết của toàn Đảng toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 12. ở thời chiến chúng ta cần đoàn kết 1 thì thời bình chúng ta cần đoàn kết mười. Thời chiến chỉ một lý tưởng độc lập nhưng thời bình còn nhiều lý tưởng khác nên cần đoàn kết hơn nữa

  Trả lờiXóa
 13. Trong bất kỳ một tập thể nào, đoàn kết luôn luôn là yếu tố tạo nên sức mạnh. Có đoàn kết thì mọi thành viên trong tập thể đó mới có thể đồng lòng để đưa tập thể đi lên. Trong một đất nước, nhất là một nước đa dân tộc như nước ta, việc tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân lại càng quan trọng. Chính vì thế mà ngay từ những ngày đầu xây dựng đất nước và cả trong thời kỳ đấu tranh giữ nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cao vấn đề này. Đại đoàn kết dân tộc chính là tư tưởng quan trọng còn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay.

  Trả lờiXóa
 14. Lê Thảo Trang06:43 14 tháng 2, 2016

  Những tư tưởng của Bác là tài sản quý giá cho thế hệ con cháu mai sau. Trân trọng và phát huy những tư tưởng với tấm nhìn bao la của người là nền tảng cho sự phát triển phồn thịnh trong tương lai. Giá trị của của Đại đoàn kết dân tộc rất quan trọng và là sức mạnh để xây dựng dân giàu nước mạnh.

  Trả lờiXóa
 15. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành nhiều thời gian quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trực tiếp, toàn diện về mọi mặt. Một trong những nội dung được Bác thường xuyên nhắc nhở, căn dặn lực lượng Công an đó là: Phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quyết tâm đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

  Trả lờiXóa
 16. nhiều khi cảm thấy người Việt lại đang quá tàn nhẫn với đồng bào mình , không còn tư tưởng đoàn kết như trong thời kháng chiến nữa , hiện nay người ta sẵn sàng vì đồng tiền , vì lợi ích mà có thể làm ra mọi thứ như kiểu thịt lợn bẩn , thịt bò bẩn , chân gà bẩn,.... tất nhiên không phải là đa số nhưng số ít người như vậy đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của rất nhiều người khác ,

  Trả lờiXóa
 17. Bác dạy đoàn kết là sức mạnh , chỉ có đoàn kết mới tạo ra được sức mạnh đã đánh thắng quân xâm lược Pháp , Mỹ khi trước , chỉ có đoàn kết mới tạo ra sức mạnh đưa đất nước vực dậy đi lên từ đống đổ nát , hoang tàn của chiến tranh để trở thành đất nước hòa bình , ổn định như hiện nay , và cũng chỉ có đoàn kết mới tạo ra sức mạnh đưa đất nước ta phát triển để sánh vai với các cường quốc khác

  Trả lờiXóa
 18. Tôi đồng ý với bài viết Chủ tịch hồ chí minh là một trong những vị lãnh tụ kiệt xuất cảu dân tộc Việt Nam, hơn hết, người lãnh đạo được con người, tập trung được sức dân, đoàn kết được tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, sức mạnh do người tạo nên là sự chung tay góp sức của toàn thế người dân Việt nam, do đó, đoàn kết sẽ không thẻ thừa trong giai đoạn hiện nay

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam muốn vươn tầm thế giới thì phải đoàn kết sức mạnh của từng người dân
  Còn không làm được điều đó thì sẽ rất khó cho việc xây dựng một Viejet Nam giàu mạnh ở tương lai
  trách nhiệm này sẽ thuộc về Đảng cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước việt Nam và toàn thể người Việt Nam ở trong và ngoài nước

  Trả lờiXóa
 20. Một truyên thông quý báu của dân tộc Việt Nam
  Hi vọng là truyên thông này luôn được moi người dân Việt Nam duy trì và phát triển hơn nữa. Đất nước chúng ta là một nước nhỏ bé . Vì thế để có thể đối trọi được với những sóng gió của mọi vấn đề cân có sự đoàn kết của toàn thể nhân dân đất nước

  Trả lờiXóa
 21. Không phải là tự nhiên mà chúng ta có được ngày hôm nay cả
  Đất nước con người Việt Nam đã phải trải qua không ít những biến cố thăng trầm của lịch sử mới có được ngày hôm nay...và kinh nghiệm quý báu nhất mà chúng ta rút ra chính là sự đoàn kết đồng lòng trong mọi vấn đề thì chúng ta mới có được ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 22. Mỗi con người Việt Nam dường như là đã ăn sâu tinh thần đoàn kết dân tộc đó rồi
  Chẳng khi nào mà chúng ta không nghĩ đến điều đó cả ...mỗi khi đất nước gặp khó khăn là lúc mà chúng ta có thể thấy rõ được sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam hơn cả .

  Trả lờiXóa
 23. Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có thể có được
  CHỉ có thể đoàn kết thì mọi việc mới có thể được thực hiện một cách xuôn sẻ được ...biết bao thời kì lịch sử đã chứng minh rồi ..không sức mạnh nào lớn mạnh bằng sức mạnh đoàn kết

  Trả lờiXóa
 24. Hãy luôn luôn như thế ...dân tộc Việt Nam sẽ luôn đoàn kết một lòng vượt qua được mọi khó khăn sóng gió
  Những thành quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay chúng ta phải luôn nhớ rằng đó chính là thành quả của sự đoàn kết nhất trí một lòng của dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 25. đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
  thành công thành công đại thành công
  đó là lời dạy của Bác mà mình học từ bé tới giờ vẫn còn nhớ, và quả thực Bác dạy rất đúng đắn hợp lí, kể cả trong quá khứ cũng như hiện tại, đất nước ta trải qua bao chiến tranh gian khổ đều giành thắng lợi đó là nhờ tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc ta, và hiện nay tinh thần ấy càng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

  Trả lờiXóa
 26. hội nhập quốc tế tạo ra những cơ hội phát triển kinh tế đối với nước ta, nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn vướng mắc mà chúng ta phải giải quyết chú ý, do đó cần thiết phải huy động phát huy được sức mạnh của toàn thể cả dân tộc như lời Bác dạy, đối với những kẻ bán nước hại dân, phản động phản bội Tổ quốc phải kiên quyết trừng trị không để chúng lôi kéo thêm người phạm tội, không để chúng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc vốn có của nước ta được

  Trả lờiXóa
 27. đoàn kết toàn dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, người tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, vì chỉ có đoàn kết nội bộ quần chúng mới tạo ra được động lực thúc đẩy sự phát triển của cả đất nước , chỉ có đoàn kết mới chống lại được những sự tấn công từ bên ngoài

  Trả lờiXóa
 28. tinh thần đoàn kết phải được thực hiện nghiêm túc và sáng tạo trong tình hình mới , việc quan trọng là phải khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc trong điều kiền phát triển đất nước thời kỳ hội nhập hiện nay , trong chính sách đoàn kết phải chú ý phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi người, không cứng nhắc, gò cứng, máy móc , mà cần hết sức linh hoạt, phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm