Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Capture


       Ngày 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập dựa trên yêu cầu, mục đích và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tiến trình lịch sử. Sau rất nhiều năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân một cách sáng suốt, vượt qua những khó khăn như đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng và phát triển đất nước...


       Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu đã tác động một cách tiêu cực đến tình hình thế giới và khu vực cũng như Việt Nam. Các thế lực thù địch điên cuồng chống phá Việt Nam và các nước XHCN còn lại, chúng ta vừa mất đi chỗ dựa vững chãi về tinh thần và kinh tế vừa đối mặt với sự cô lập của các nước TBCN.


       Đứng trước những khó khăn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương đổi mới, chủ động mở cửa, hội nhập quốc tế thu hút nguồn ngoại lực làm giàu cho đất nước. Quá trình đổi mới đã đem lại những hiệu quả tích cực, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng, vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao, đời sống nhân dân cải thiện...


       Những kết quả khả quan đó đều xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình, khéo léo. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những mặt trái, những luận điệu sai trái để sỉ nhục, kích động và chia rẽ tình đoàn kết dân tộc. Một trong những luận điệu điển hình là lợi dụng sự kiện tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 để kích động. Chúng đưa ra rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 là không dân chủ, không đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận và so sánh với nước ngoài thì tôi nhận thấy có một số điểm sau:


       - Chúng ta thấy rằng Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân bởi Nhà nước Việt Nam được thành lập dựa trên nguyện vọng của quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân lựa chọn những con người có đủ phẩm chất cả đức và tài để lãnh đạo bộ máy nhà nước cả địa phương lẫn trung ương. Hình thức bầu cử đều dựa trên ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vậy rõ ràng là rất dân chủ, đảm bảo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thực thi.


       - Còn đối với nước ngoài nhất là các nước TBCN, chúng ta nhận thấy họ có rất nhiều Đảng phái khác nhau. Các Đảng phái này thành lập dựa trên nguyện vọng của của một số nhóm nhỏ, và những Đảng có thực lực mạnh, đủ sức ra tranh cử vào chiếc ghế quyền lực trong Nhà nước đều phải dựa vào sự tài trợ của các nhà doanh nghiệp, tầng lớp tư sản. Và rõ ràng, các giai cấp tư sản họ không thể cho không những đồng tiền của họ mà đều đầu tư để rằng buộc quyền lợi của chính những nhà chính trị đó.


       Bên cạnh đó, trong cơ cấu giai cấp của xã hội tư bản, tầng lớp tư sản chỉ chiếm 1% nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối chủ trương, đường lối chính trị của các nước đó. Và điều tất nhiên, các đường lối chính trị đó phải trực tiếp phục vụ cho chính lợi ích của 1% này.


       Từ những vấn đề trên, cho chúng ta nhận thấy rõ ràng về bản chất của xã hội tư bản, bản chất của chế độ tư bản chủ nghĩa để từ đó có những so sánh đánh giá, nhận định một cách chính xác về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta cũng nhìn nhận và đánh giá về Đảng Cộng sản Việt Nam một cách khách quan và toàn diện, đồng thời từ đó không để các thế lực thù địch sử dụng các luận điệu nhằm chống phá nhà nước Việt Nam.


       Hiệp Sĩ


11 nhận xét:

 1. Từ thực tiễn trong suốt chiều dài lịch sử đã qua, chúng ta tự hào có đảng soi đường dẫn lối đưa đất nước ta thoát khỏi thời ký chiến tranh đen tối và phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Đại hội Đảng lần này mang tới niềm tin và kỳ vọng từ người dân để chọn ra những người ưu tú cho đất nước, tiếp tục sứ mệnh giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được.

  Trả lờiXóa
 2. từ ngày thành lập đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, đánh đuổi những đế quốc sừng sỏ để giành lại quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 75 năm tồn tại và phát triển, Đảng ta ngày 1 lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xây dựng đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.ĐẢng cộng sản Việt Nam mãi mãi là ngọn đèn soi sáng cho cách mạng Việt NAm. cho dân tộc Việt NAm đi đến thắng lợi cuối cùng của công cuộc cách mạng

  Trả lờiXóa
 3. người Việt Nam có quyền tự hào về những chiến công oanh liệt mà cha ông ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , hay cũng có quyền tự hào vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành thương hiệu quốc gia và thành công nhất so với các đảng cộng sản khác trên thế giới

  Trả lờiXóa
 4. đúng như thế chúng ta có quyền tự hào vì nền hòa bình , độc lập hiện nay và có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng : chúng ta đứng trên đôi chân của chính mình chứ không dựa dẫm vào cường quốc nào cả , đó mới là độc lập chứ không phải làm sân sau , phụ thuộc vào các nước khác

  Trả lờiXóa
 5. trong suốt chiều dài của lịch sử thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Đảng đã dẫn dắt đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn lạc hậu và bây giờ trở thành nước công nghiệp và hiện đại.

  Trả lờiXóa
 6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ điều hành vĩ mô nền kinh tế, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành nền kinh tế của Nhà nước kết hợp với sự tham gia của cả hệ thống chính trị bảo đảm cho nền kinh tế nước nhà phát triển nhanh và bền vững.

  Trả lờiXóa
 7. Chịu đấm ăn xôi”, đó là nghề của phong trào dân chủ, mặc dù công việc cũng chỉ là lên mạng tô vẽ màu hồng cho người dân Việt như: Viễn cảnh Ukraina ở Việt Nam, cách mạng màu, cách mạng hoa nhài…. Đủ các thứ trên đời. Và rằng: Phong trào dân chủ Việt đang xuống cấp nghiêm trọng bởi bản thân chúng chỉ nghĩ đến cái lợi ích riêng cho bản thân.

  Trả lờiXóa
 8. Trên lĩnh vực kinh tế, cũng phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ về kinh tế, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  Trả lờiXóa
 9. Thực tiễn phát triển phong phú và phức tạp về quy mô, tốc độ và chiều sâu sau 70 năm cầm quyền, nhất là gần 30 năm của công cuộc đổi mới cấp bách đòi hỏi phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ bảo đảm cho Đảng hoàn thành trọng trách đó là phải tiếp tục đổi mới, từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với sự vận động của thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện Đảng cầm quyền.

  Trả lờiXóa
 10. Nhìn lại 30 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, thế mà chúng ta đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” cả trên lĩnh vực kinh tế cũng khẳng định đổi mới là sự lựa chọn chính xác và chứng minh đường lối đổi mới nói chung và đổi mới kinh tế kinh tế nói riêng của Đảng ta là đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

  Trả lờiXóa
 11. Sự vấp váp, hạn chế, thậm chí yếu kém trên con đường phát triển càng chứng tỏ đổi mới là một sự nghiệp khó khăn, lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải chủ động, kiên định và không ngừng sáng tạo, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc rút những kinh nghiệm thành lý luận để điều chỉnh, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng “để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm