Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Capture


      Nước Việt Nam từ khi giành được chính quyền từ tay thực dân, phát xít, phong kiến với sự xuất hiện của chính phủ lâm thời và sau này tuyển cử Quốc hội khóa I, bên cạnh sự lãnh đạo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các đảng đối lập, đảng phản động tay sai của thực dân, đế quốc khác trà trộn tham gia vào chính quyền như: Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt... Nhưng có một sự thật lịch sử không thể chối cãi đó là trong giai đoạn cách mạng đó chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo được đất nước, đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ của quân xâm lược.      Giai đoạn chính quyền non trẻ đó cũng có thể coi là “giai đoạn thử nghiệm” của việc đa nguyên, đa đảng trong hệ thống chính trị Việt Nam thủa sơ khai. Khi mà chính quyền cách mạng còn non trẻ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh đôi lúc cần có những nhượng bộ hợp lý cho địch cũng như các tổ chức, đảng phái tay sai của chúng. Trong khi các tổ chức đảng phái này chỉ có mưu cầu trục lợi, đem bán rẻ lợi ích quốc gia, độc lập dân tộc, tự do của đồng bào mà làm tay sai cho thực dân, đế quốc, quân Tàu Tưởng, những tên mật thám, chỉ điểm làm phương hại đến cách mạng Việt Nam và chống phá Nhà nước chính quyền non trẻ. Thực tế cách mạng đã chỉ ra rõ ràng, những đảng phái đó, những tổ chức chính trị đối lập đó, hình hài của đa nguyên, đa đảng trong quá khứ đó không hề đem lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc, không hề đấu tranh giành độc lập, chính quyền và đánh đuổi giặc ngoại xâm, mà chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước đứng lên đấu tranh kháng chiến chống thù trong, giặc ngoài.


      Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, lãnh đạo xã hội, là sự đoàn kết của toàn dân tộc, của giai cấp công nhân, nông dân, tri thức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác từ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phát xít, tập đoàn phản động xâm lấn biên giới Việt Nam cho đến giai đoạn hòa bình là xây dựng và phát triển đất nước, là nhân tốc duy nhất chèo lái còn thuyền Việt Nam đi tới bến bờ thành công hướng tới xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước từ nghèo khó, từ những tro tàn của chiến tranh mà xây dựng đất nước giàu đẹp như hiện nay. Ngược lại thêm về lịch sử, trước năm 1988, chúng ta vẫn còn 2 tổ chức chính trị yêu nước khác là Đảng Dân chủ của Tổng thư ký Nghiêm Xuân Yêm và Đảng Xã hội của Tổng thư ký Nguyễn Xiển đại diện cho tầng lớp tiểu tư sản, tư sản yêu nước và giới tri thức, được thành lập dưới sự vận động của Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương tập hợp đoàn kết những giai cấp tầng lớp yêu nước khác. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cách mạng lịch sử của mình hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán.


      Lịch sử hệ thống chính trị Việt Nam đã từng có đa nguyên, đa đảng nhưng có được dân chủ hay vẫn là những áp bức, bất công hay phản động của những tổ chức chính trị đã từng tồn tại cùng Đảng Cộng sản gây ra. Bởi vậy ngay từ khi nắm chính quyền và sau này là duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình là lãnh đạo đất nước vượt lên khó khăn, phát triển, không có biểu tình bạo loạn, không có xả súng tự do, không có chuyện người dân mành trời chiếu đất biểu tình đòi lật đổ chính quyền, người dân yên ổn với cuộc sống, không cần phải rời bỏ quê hương như những “miền đất hứa” có đa nguyên, đa đảng mà rận chủ vẫn ngày đêm lên tiếng mị dân.


      Với những thành quả cách mạng đã đạt được và tiếp tục lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển đất nước. Một lần nữa toàn thể dân tộc Việt Nam khẳng định: Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng.


        Giang Sơn


28 nhận xét:

 1. Không phải chế độ đa đảng lúc nào cũng tốt, có thể áp dung ở bất cứ đất nước nào, phải tùy theo đặc điểm hình thành của nước đó mà xét xem chế độ nào là phù hợp. Rận chủ đòi đa nguyên đa đảng không phải vì muốn tốt cho đất nước ta, mà điều chúng muốn là gây khó khan cho Đảng ta trong việc quản lý đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Đâu phải chế độ đa nguyên đa đảng là tốt nhất, là phù hợp nhất cho tất cả các nước trên Thế giới, chẳng lẽ cứ áp dung chế độ đa nguyên đa đảng là đất nước sẽ phát triển, vậy tất cả các nước trên Thế giới đều theo đa nguyên đa đảng thì tất cả sẽ phát triển hết hay sao. Lý lẽ của rận chủ không mang tính xây dung, nó chỉ nhằm chống phá mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam ta dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất đã đạt được những thành công vang dội, chúng ta đã đánh bại quân xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần, bảo vệ toàn vẹn đất nước mà cha ông để lại, đánh đuổi quân thù, tự tìm hòa bình cho đất nước mình. Không những thế chúng ta đã xây dung đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay, chỉ cần tiếp tục đoàn kết, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng là hoàn toàn đúng đắn bởi vì chế độ mà chúng ta đang gây dựng thừa tiến bộ và hoàn thiện hơn đa nguyên đa đảng rồi. Trong khi đó đa nguyên đa đảng ở các nước thực chất cũng chỉ là một số đảng lớn thi nhau lên nắm quyền mà thôi chứ không phải là sự công bằng, dân chủ ở tất cả các đảng trong toàn quốc gia đó. Cá biệt ngay nước Mỹ kia thì họ còn dùng tiền để tranh cử đó

  Trả lờiXóa
 5. đa nguyên đa đảng làm gì để rồi các phe phái chỉ biết tranh giành quyền lực mà có chăm lo đến đời sống của nhân dân đâu chứ, những người lãnh đạo thì biết làm sao cho giữ được cái ghế của mình, làm sao cho kiếm được nhiều tiền khi tại vị. Để rồi đất nước thường xuyên xảy ra những hỗn loạn, trật tự không được lâu dài, còn chưa kể đến khủng bố, coi thường những người lao động vô sản mà chỉ vì lợi ích kẻ tư sản

  Trả lờiXóa
 6. Quan trọng đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước đứng lên đấu tranh kháng chiến chống thù trong, giặc ngoài. Đảng lãnh đạo đất nước vượt lên khó khăn, đổi mới, phát triển với môi trường hòa bình, chính trị xã hội ổn định. Dân tộc Việt Nam khẳng định: Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 7. Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chững minh đa nguyên đa đảng không hề đem lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc, không hề đấu tranh giành độc lập, chính quyền và đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cho đến hiện tại, thực tế ở các nước Trung Đông, Ukraina đa nguyên đa đảng cũng không đem lại được hòa bình ổn định (mục tiêu cơ bản nhất cho một đất nước) cho nhân dân. Khẳng định Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 8. cách mạng Việt Nam đã chỉ ra rõ chỉ có Đảng Cộng sản đem lại độc lập cho dân tộc. Đảng ta lãng đạo đưa đất nước như ngày nay từ tro tàn chiến tranh. Và sự thật giai đoạn đầu cách mạng đa đảng từng có nhưng chỉ là bè lũ tay sai, chỉ có Đảng Cộng sản đem lại vinh quang cho dân tộc

  Trả lờiXóa
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, trải qua quá trình hoạt động suốt chiều dài lịch sử, Đảng đã cho thấy vai trò lãnh đạo của mình đối với cách mạng Việt Nam cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũn như trong thời kỳ xây dựng đất nước. Với những thành quả đã đạt được và hơn cả là với tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội từng bước phát triển như hiện nay càng khẳng định vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 10. Đa nguyên, đa đảng là một con dao hai lưỡi. Nó là sự cạnh tranh giữa các đảng để có được sự ủng hộ của người dân, tuy nhiên chính trị là một lĩnh vực rất phức tạp và rất khác so với kinh tế hay văn hóa, vì thế không phải cứ đa đảng là người dân sẽ hạnh phúc ấm no hơn là chỉ một đảng lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 11. Tôi Yêu Việt Nam21:57 15 tháng 10, 2015

  Nếu như đa nguyên đa đảng mà thực sự tốt đẹp thì đã không phải nói. Nhiều người cứ khăng khăng muốn đất nước có nhiều đảng, thế nhưng nhiều đảng để làm gì khi các đảng lại tranh giành quyền lực, tầm ảnh hưởng và hơn hết lại xảy ra các cuộc tranh chấp, biểu tình, bất ổn như Campuchia hay Thái Lan. Nếu như thực sự muốn đất nước còn tồn tại yên bình và độc lập như hiện nay thì tốt hơn hết là các vị hãy tham gia học tập, lao động sản xuất, cống hiến hơn là đòi hỏi không chính đáng.

  Trả lờiXóa
 12. Thời gian gần đây nghe nói đến tình hình tranh giành quyền lực ở các nước đa đảng (Thái Lan là ví dụ) mà thấy tội cho người dân quá. Họ có tội gì đâu, cớ sao đảng này đảng kia vì quyền lợi của mình mà khiến người khác chịu thiệt hại. Nhìn lại Việt Nam ta, nhân dân sống trong hòa bình, ổn định. Sẽ không điêu chút nào khi nói: ngoài cái lũ dận chủ và đầu đàn của chúng đang cố tình làm mất ổn định tình hình đất nước, thì chẳng có gì phải lo cả. Chính lũ dận chủ đang là tác nhân đẩy nhân dân vào tình cảnh khốn khó. Bọn dận chủ này là phải chôn ngay trước khi nó kịp đẻ trứng.

  Trả lờiXóa
 13. Cái vấn đề đa đảng này nhắc đi nhắc lai bao nhiêu lần rồi
  Haiz...Đa đảng đối với Việt Nam chúng ta sẽ là điều không tốt chút nào khi chúng ta là một nước nhỏ và bị nhiều nước bên ngoài nhòm ngó
  Nếu đa đảng sẽ là điều kiện thuận lợi để cho thế lực thù địch can thiệp phá hoại thôi

  Trả lờiXóa
 14. Mãi thì những kẻ muốn hoạt động chống phá Việt Nam lúc nào chả muốn Việt Nam chúng ta đa đảng
  Đa đảng cái là chúng sẽ nhờ nước bên ngoài hậu thuẫn rót tiền để chúng lũng đoạn tranh giành phá vỡ sự ổn định của Việt Nam từ đó sẽ tiến hành âm mưu phá hoại đất nước đây mà

  Trả lờiXóa
 15. Đa đảng làm gì
  Giờ đất nước đang yên bình phát triển thì cứ thể mà phát triển đi còn đòi đa đảng cái nối gì chứ
  Đa đảng để rồi đánh đấm nhau tranh giành quyền lợi thì có mà lại loạn lên chứ có được cái tích sự gì đâu chứ

  Trả lờiXóa
 16. đa đảng chả để làm gì cả nên chúng ta cứ giữ nguyên cái mà chúng ta đang có đi thôi chỉ có thể là sự lãnh đạo thống nhất của đảng cộng sản việt nam con người nhân dân việt nam phấn đấu để có thể được đứng vào trong sự nghiệp của đảng của chính quyền nhà nước chúng ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 17. đối với nhân dân ta chỉ có sự lãnh đạo của đảng mà thôi đảng là cuộc sống là tất cả những gì mà chúng ta sẽ phải phấn đấu để có thể đưa đất nước này đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường, mà không có thế lực nào có thể xâm phạm được đến với chính quyển của chúng ta

  Trả lờiXóa
 18. những kẻ luôn chống phá nhà nước ta thì suốt ngày nó vẫn cứ chống phá mà thôi đơn giản là chúng nó muốn kiếm tiền, chúng luôn nghĩ đến tiền mà thế lực nào đó rót về cho chúng nó thôi có vẻ như nghề này chả cần có đủ mồ hôi gì cứ lấy nhân dân đất nước ra là có tiền ngay à, công việc đơn giản lương lại cao nữa chứ

  Trả lờiXóa
 19. việt nam có đảng cộng sản lãnh đạo rồi cần gì cần đến việc đa đảng làm gì, thằng nào mà đa đảng thì biến sang nước ngoài mà sống còn ở việt nam thì không có chuyện là đa đảng dân chủ đa nguyên gì hết cả , chỉ có lũ rận chủ đang cố tình xuyên tạc đường lối chính sách pháp luật của nhà nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 20. Ánh sáng công lý03:38 17 tháng 10, 2015

  Đa đảng chỉ làm tổn hại đất nước, nguy hiểm cho nhân dân khi các cuộc tranh giành quyền lực, bạo loạn, đảo chính xảy ra. Gần 100 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, chúng ta đã đánh bại kẻ thù tàn ác, và xây dựng được quê hương như hiện nay

  Trả lờiXóa
 21. Có thể mà chúng lúc nào cũng xuyên tạc bịa đặt được là sao chứ.Ở Việt Nam từ trước tới nay dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước phát triển mạnh mẽ,đời sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc.chính vì vậy chẳng có lí do gì mà VIệt Nam phải đi thay đổi nó cả.Đa nguyên đa Đảng không phù hợp với VIệt Nam đâu.

  Trả lờiXóa
 22. suốt ngày đám kền kền chúng nó áp đặt cái đa nguyên đa đảng vào Việt Nam để làm gì vậy chứ.hãy nhìn vào thực tiễn thì có thể thấy được rằng đa nguyên đa đảng chẳng bao giờ phù hợp với VIệt Nam cả.ở Việt Nam chỉ có sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi.chẳng có gì thay đổi được điều đó cả.

  Trả lờiXóa
 23. đa đảng để làm gì để làm gì khi mà đất nước đang yên ổn, chỉ có lũ phá hoại mới đứa ra những đường lối vớ vẩn như lũ rận chủ cả mà thôi đang thời kì đi lên mà nó thì muốn kìm hãm lại muốn đưa đất nước ta sụp đổ nhân dân khổ sở, hãy nhìn các nước đa nguyên đa đảng đi chứ, xem cuộc sống nhân dân họ như thế nào

  Trả lờiXóa
 24. cần gì đến đa đảng đâu mà nhà nước ta vẫn cứ phát triển lên như thường đấy thôi đa đảng để làm gì khi mà đất nước trên đường thượng vượng cứ sao lũ rận chủ kia lại muốn chúng ta đa đảng đề làm gì cơ chứ chỉ 1 điều duy nhất là chúng muốn nhà nước nhân dân sống trong đau khổ cả mà thôi

  Trả lờiXóa
 25. cái gì cũng có 2 mặt cả đối diện với việc đa đảng thì nó có nhiều cái hại hơn là cái lợi chính vì thế mà nhà nước ta đã có những đường lối chính sách đúng đắn đó là đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của đất nước này, thời gian qua đó là những gì mà đảng ta, đã và đang làm cho đến nay đất nước đang rất phồn thịnh

  Trả lờiXóa
 26. nhà nước ta không thể chấp nhận được sự đa đảng này mà quên đi những lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa, Bác đã căn dặn đó là điều mà chúng ta nhất quyết phải làm được, phải làm được thì mới xứng đáng với những gì mà Bác đã cố gắng cống hiến tất cả mọi thứ cho nhân dân được ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 27. chỉ có đứa điên lên mới đi theo con đường đa đảng vớ vẩn đó, chỉ có những con người như rận mới có thể đưa những sáng kiến điên rồ đó , chúng ta đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa con đường mà chúng ta đang làm đang định hướng, thì làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận những luận điệu xuyên tạc đó được chứ

  Trả lờiXóa
 28. Đa nguyên đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực mà bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm