Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Capture

       Đến hẹn lại lên, mỗi khi Đại Hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc được tiến hành, các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lưu vong lại ra sức tiến hành các hoạt động chống phá mạnh mẽ, xuyên tạc để phỉ báng Đảng ta để từ đó thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” . Một trong những thủ đoạn đó là lợi dụng danh nghĩa đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ nhân quyền” của Việt Nam.       Cương lĩnh 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam không những chỉ tiếp tục khẳng định đi theo con đường XHCN mà còn đưa vào Văn kiện này những nội dung mới, phù hợp với xu thế thời đại. Đó là xu thế “hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển”. Cương lĩnh cũng chỉ ra những thách thức đang diễn ra gay gắt trên thế giới và khu vực. Gần đây đã xuất hiện nhiều loại hình chiến tranh mới, rất đa dạng như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh ủy nhiệm, can thiệp quân sự từ bên ngoài kết hợp với các hoạt động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ từ bên trong…


       Đối với Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khan, thách thức. Các thế lực thù địch câu kết với bọn phản động, cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống phá nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn, hình thức mới hết sức thâm độc và nguy hiểm.


       Càng gần đến Đại hội Đảng các cấp, trên một số trang mạng phản động, các fanpage trên mạng xã hội, có các cá nhân, thậm chí có những người với danh nghĩa  đảng viên “trung thành” của Đảng Cộng sản viết và phát tán trên Internet  những hình thức khác nhau, nhiều quan điểm sai trái, phê phán, thậm chí là sự vu cáo, phỉ báng, xuyên tạc Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.


       Các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, một số bất mãn chính trị, chống đối…  cho rằng, “công cuộc đổi mới gần 30 năm vẫn giữ nguyên thể chế đảng toàn trị, kìm hãm sự tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc”. Chúng luôn đòi hỏi phải “thay đổi cương lĩnh của Đảng, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng…” Sự đòi hỏi này không những vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm mà nó chính là âm mưu nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các nước phương Tây.


       Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta “là đạo đức là văn minh” . Người coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng là một bộ phận của xã hội, cũng không tránh khỏi những tập tục, tính nết, khuyết điểm, thói xấu của xã hội lây ngấm vào. Nếu ai đó cho rằng, thể chế hiện nay của Việt Nam là “độc đảng toàn trị, kìm hãm tự do dân chủ, chia rẽ dân tộc” và đòi hỏi “thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội” thì chẳng những chúng phủ nhận, xuyên tạc lịch sử mà còn mắc sai lầm nghiêm trọng về hệ tư tưởng, đó gọi là ấu trĩ chính trị.


       Sau khi kết thúc chiến tranh, đứng dậy từ một chiến trường đổ nát, chiến tranh tàn phá chưa lâu thì Liên Xô và các nước XHCN sụp đổ năm 1991. Khó khăn chồng chất khó khăn lại thêm sự bao vây cấm vận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn trụ vững, kinh tế dần hồi phục, đời sống của tuyệt đại đa số nhân dân không ngừng được cải thiện, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Tất cả những điều trên là nhờ có đường lối chính trị đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng các đối tượng phản động, thêm vào đó là một số cán bộ đảng viên bất mãn lại kêu gọi xóa bỏ mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, thay đổi Cương lĩnh theo hướng đa nguyên đa đảng, như vậy xóa bỏ Cương lĩnh của Đảng là chúng muốn xóa bỏ cái gì?


       Về chính trị, tư tưởng: thay đổi Cương lĩnh có nghĩa là xóa bỏ mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh”, là xóa bỏ chế độ xã hội “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” do nhân dân làm chủ với Nhà nước pháp quyền XHCN. Hơn nữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ quyền con người, quyền cơ bản của công dân được Cương lĩnh ghi nhận, đặc biệt điều này đã được Hiến pháp 2013 quy định ở trong Chương II.


      Về kinh tế: xóa bỏ Cương lĩnh cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ: “Nền kinh tế thì trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức kinh doanh và hình thức phân phối…”. Hiện nay, cộng đồng quốc tế có quan niệm về nền kinh tế của Việt Nam là “nền kinh tế thị trường”, đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới  (WTO).


       Về đối ngoại, quốc phòng an ninh: xóa bỏ Cương lĩnh cũng có nghĩa là xóa bỏ đường lối “đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam sẵn sàng làm bạn là đối tác với các quốc gia trên thế giới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Là xóa bỏ đường lối quốc phòng an ninh “”bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” Cương lĩnh xây dựng đất nước 2011.


       Về thủ đoạn của các đối tượng: Đất nước ta còn nghèo, nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội chưa được giải quyết. Đời sống của một bộ phận người dân còn nghèo khó, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, các đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng về suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý đất nước và xã hội …là những điều để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá đất nước, chống phá Đảng ta.

       Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã chỉ rõ: Nước ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức đan xen nhau, diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là nạn quan liêu, tham nhũng lãng phí… Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn sử dụng chiêu bài “dân chủ nhân quyền” hòng làm thay đổi về chế độ chính trị của nước ta.


       Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản đã giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh thần thánh, để tự bảo vệ chính mình, tự giải phóng mình khỏi ách đô hộ, xâm lược. Nên càng thấu hiểu giá trị của tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản khỏi xướng đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, du khách quốc tế khắp năm châu đến Việt Nam luôn thấy rõ một sự thật: Việt Nam đã thay da đổi thịt, dù đất nước còn gặp nhiều việc phải làm, đời sống nhân dân dù chưa thật sự khá giả, song khách quốc tế đến ngày một đông vì chính trị xã hội luôn ổn định, cuộc sống hòa bình, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, con người thân thiện mến khách và đất nước này luôn là do nhân dân làm chủ.


      Chính vì vậy, trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, toàn thể nhân dân, cán bộ đảng viên chúng ta phải cương quyết đấu tranh, quyết không để bất cứ thế lực nào đầu cơ trục lợi chính trị để chống phá Đảng với các luận điệu xuyên tạc Cương lĩnh của Đảng và vai trò lãnh đạo Đảng đối với đất nước và xã hội.


         Chiến Thắng


8 nhận xét:

 1. Bọn này nó chia ra từng phạm trù, từng vấn đề rồi thưc hiện chống phá. NHìn chung những hành động của chúng thất bại những ta thấy rõ ràng chúng tấn công vào từng thời điểm khác nhau. Vì thế vẫn cần đề phòng

  Trả lờiXóa
 2. Lê Thảo Trang18:43 31 tháng 7, 2015

  Cần phải cảnh giác và đấu tranh với bọn này lâu dài cả trên tư tưởng và hành động cụ thế, chúng là cả mạng lưới rộng khắp hoạt động chủ yếu ngoài lãnh thổ Việt Nam đầy mưu mô xảo quyệt. Mỗi khi có sự kiện quan trọng của đất nước là thời điểm chúng ra sức chống phá, quấy nhiễu nhất bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn.

  Trả lờiXóa
 3. thay đổi luôn thay đổi mà chả hiểu cái gì về thể chế chính trị này mà cứ thay đổi cái mẹ gì cơ chứ đã là con người học thức đúng đắn thì đi làm cán bộ đi đi làm con người cảu đảng đi mà tiếp sức cho quần chúng nhân dân chứ suốt ngày đi sống trong bóng đêm thì chả có làm gì có ích cho xã hội này cả nên thôi ngừng sủa ở trên nay đi còn không thì cái mồm làm khổ cái thân cả mà thôi chứ chả được ích gì

  Trả lờiXóa
 4. Nói với cái lũ phản bộ tổ quốc đó thì có ích gì chi bằng là chúng ta đang thực hiện đường lối chính sách của đảng và nhà nước theo kế hoạch mà đi làm như vậy là có ích hơn chúng nó đang làm đó, việt tân việt teo gì chứ có chả gì có ích cả, ngay cả việc chúng muốn làm thì nhà nước phải tốn bao nhiêu công sức để khắc phục cái hậu quả mà chúng mang lại mà thôi

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta thì phải là điều gì đó để chống lại bọn chúng bọn chúng thì cứ cho rằng hành động của chúng là đưa đất nước đi lên, nếu như t được ước thì ước đất nước này không còn thế lực phản động hay phản bội tổ quốc nữa để có thể làm được như vậy thì nhà nước ta phải thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách phát triển kinh tế của mình tự đề ra phương hướng cho đất nước thời kì đổi mới này đi

  Trả lờiXóa
 6. Tâm địa của đám rận thì có lẽ ai cũng hiểu, người Việt Nam bây giờ hầu như đều đã quá quen với những hành động hèn hạ của chúng, nói chung đám đấy làm gì cũng có mục đích, hiểu chúng thì không khó để nhìn ra. Mục đích nào cũng đê hèn và chỉ chăm chăm phá hoại đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 7. trước kỳ đại hội đảng thì rõ ràng đám rận chủ sẽ không bỏ qua thời cơ này để đăng một loạt bài trên các phương tiện thông tin truyền thông để bôi xấu những hoạt động chính đáng của nhà nước ta ví dụ như chúng đăng những thông tin nói rằng việc bỏ phiếu bầu ra ban lãnh đạo cao cấp chỉ là hình thức còn kết quả thì đã có sẵn, hoặc việc thanh trừng nội bộ, những ẩn khuất phía sau, tuy nhiên tất cả chỉ là võ đoán

  Trả lờiXóa
 8. đúng là đại hội đảng luôn là món mồi béo bở cho đám rận chủ xuyên tạc và gây lên những tin đồn thất thiệt trong dư luận, thực tế qua nhiều năm đây hoàn toàn chỉ là những hoạt động phá hoại của chúng, nhằm mục đích mà trước giờ chúng vẫn cố gắng để làm: xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, hoặc ít nhất là khiến cho người dân không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, rồi dần dân đưa đất nước ta theo con đường tư bản

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm