Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

hehee


       Trong bài viết trên Quan làm báo, tác giả này đã có những lời lẽ xúc phạm, vu khống và bôi bác Đảng Cộng sản và những vị lãnh đạo nhà nước từ các thời kỳ. Ông hỏi rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là người hay không thì trước khi hỏi câu hỏi này ông phải soi gương nhìn lạicái khuôn mặt người đội lốt thú của ông.


       Ông sống trong thời kỳ yên bình, đất nước đang yên ổn mà ông không biết trân trọng giá trị này - điều mà rất nhiều quốc gia khác đang them muốn khi đất nước đa bị lệ thuộc, đang bị nô dịch bởi những kẻ độc tài chỉ muốn làm “bá chủ” của tất cả thế giới. Chính ông cũng chỉ là những tay sai thối nát của bọn chúng, chủ nhận những đồng tiền thối nát, bẩn thỉu mà ngậm máu phun người, ngậm máu phun lại lịch sử. Không chỉ xúc phạm những người đang sống mà ông đang chính xúc phạm những người cha, người chú của ông đã nằm xuống, hy sinh xương máu để đổi lấy nền hòa bình, tự do, độc lập như ngày nay.


      Thứ nhất, xin nói về Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi ra đời thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng. Nếu ông là người đang sống lưu vong trên chính đất nước này thì tôi cho ông biết về lịch sử của Đảng CSVN đây.Ngay khi vừa mới ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng CSVN đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.


       Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng, trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, Đảng từng bước vận động, giáo dục quần chúng, qua ba cao trào cách mạng lớn như: ba cuộc tổng diễn tập cách mạng, với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng, nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng CSVN lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn.Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát tồn tại trong gần một thế kỷ. Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập tự do, dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.


       Thưa với ông, ngay khi vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã phải đối mặt với ba thứ giặc hung dữ: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nạn đói hoành hành đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào chết đói; trên 95% dân Việt Nam mù chữ; miền Bắc hơn 20 vạn quân Tưởng, miền Nam trên 15 vạn quân Pháp lăm le xâm lược nước Việt Nam. Trong khi đó, lực lượng mọi mặt của Nhà nước Việt Nam còn rất non yếu: vận mệnh của đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Song, Đảng CSVN đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đối với các thế lực thù địch, Đảng CSVN thực hiện sách lược mềm dẻo, lợi dụng mâu thuẫn, phân hóa chúng, giành thời gian củng cố lực lượng chuẩn bị kháng chiến. Với đường lối chính trị sáng suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, Đảng CSVN đã động viên được sức mạnh đoàn kết toàn dân, triệu người như một, vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm tưởng như không qua được, củng cố, giữ vững chính quyền cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.


       Lịch sử đã đặt dân tộc Việt Nam trước một thử thách gay go mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.Đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (tháng 5-1954) mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân.


       Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường, lại được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


       Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là nền kinh tế nước Việt Nam chủ yếu là sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động luôn tìm mọi cách phá hoại. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang trải qua nhiều diễn biến phức tạp; chủ nghĩa xã hội thế giới gặp phải những khó khăn, thử thách lớn, lâm vào khủng hoảng, thoái trào, đặc biệt từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Quá trình đó đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Việt Nam.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn trở ngại, thu được những thành tựu quan trọng. Việt nam đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất đất nước về mọi mặt, đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, nhân dân Việt Nam đã có những cố gắng to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, bình ổn sản xuất và đời sống nhân dân.


       Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


       Thứ hai, về chủ nghĩa Mác - Lênin. Những thắng lợi kể trên đã làm sáng tỏ một chân lý: trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù là nhỏ yếu, nhưng một khi đã đoàn kết đứng lên kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ, thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Thắng lợi đó cũng chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp công nhân mà Đảng CSVN là đại biểu, chỉ có đường lối cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin mới có thể tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam đánh bại quân thù và giành tự do, độc lập.


       Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng CSVN không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, Đảng CSVN không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại.


       Xin thưa với ông, từ khi ra đời của chủ nghĩa Mác -  Lênin, đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị và quy luật trong nó là tất yếu. Ông là người xuyên tạc và hòng xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin ra khỏi thế giới này để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phục vụ mưu đồ bá quyền của Mỹ trên toàn cầu.Nhưng không có chuyện đó đâu, không chỉ Việt Nam mà nhân dân tiến bộ trên thế giới luôn luôn đứng về phía Đảng Cộng sản vì sự hòa bình và ổn định trên toàn cầu.


      Thứ ba, Ông chính là kẻ ngậm máu phun người và kẻ vô đạo đức khi lấy hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh để xuyên tạc và bôi nhọ Người. Ông phải biết rằng quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội biến đổi không ngừng, hôm nay có thể như thế này nhưng mai lại thế khác. Bác Hồ cũng là con người cũng có sự thay đổi về hình thức bên ngoài. Chưa kể thời gian Bác ra đi từ Bến Nhà rồng luôn sống trong sự khắc khổ thì người gầy là chuyện đương nhiên.Nhưng ông thật là vô liêm sỉ và vô đạo đức vì dám dùng hình ảnh đó để xuyên tạc và vu khống.


       Thứ tư, ông là người máu phun người khi cho rằng chủ tịch Hồ Chí Minh nói cuộc đấu tranh giành độc lập với Mỹ. Việt Nam là nước độc lập, “nước Việt Nam là một, dân tộc việt nam là môt sông có thể cạn núi có thể mòn sòn chân lý đó không bao giờ thay đổi” Người Việt Nam chiến đấu, hy sinh là để giành sự độc lập về cho Việt Nam chứ chẳng phải cho người khác.


       Ông nên biết trân trọng những gì mình đang có, đừng vì vài đồng thối nát của bọn Mỹ mà bôi bác phỉ báng lại chính những người cha người chú của ông đã ngã xuống vì nền độc lập này.   Mọi người cũng phải nên cẩn trọng với những luận điệu xuyên tạc vu khống của bọn rận chủ này, đề phòng là luôn có thái độ tích cực đấu tranh với bọn chúng.


        Chiến Thắng


4 nhận xét:

 1. Nói xấu Đảng và những cán bộ của Đảng là chiêu bài quen thuộc của những kẻ phản động chống Việt Nam, những luận điệu sai trái, dối trá, nhằm vu cáo, làm xấu hình ảnh của Đảng và những cán bộ của nhà nước ta trong mắt người dân cũng như đối với các nước trên Thế giới, gây bất lợi cho Việt Nam về nhiều mặt.

  Trả lờiXóa
 2. Công lao của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là không thể phủ nhận cũng như sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã đưa đất nước chúng ta đến thành công như ngày hôm nay. Chính vì vai trò quan trọng của Đảng đối với đất nước nên những thế lực thù địch luôn hoạt động nhằm mục đích nói xấu Đảng, cố gắng làm giảm tín nhiệm của Đảng trong nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Nguyên Thạch dù có đưa ra nhận định hay luận điệu gì nói xấu Đảng thì cũng không đạt được mục đích của hắn vì những gì Đảng ta đóng góp cho đất nước là rõ ràng, không thể phủ nhận điều đó. Chính vì thế người dân sẽ không tin vào những lời nói bịa đặt của Thạch cũng như của đám rận chủ phản quốc.

  Trả lờiXóa
 4. Cuộc sống tự do, hòa bình của người dân ta hiện nay là nhờ vào công sức lãnh đạo sáng suốt của Đảng, những gì mà Nguyên Thạch nói rõ ràng là vu khống, không hiểu Thạch dựa vào đâu mà có thể nói ra những điều như vậy, và chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể tin vào những điều mà Thạch nói.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm