Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

xdang


       Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sản phẩm của sự kết hợp giữa phong trào công nhân với Chủ nghĩa xã hội. Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc và sự chia rẽ trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức yêu nước trước đó. Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khái quát “Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.        Sự ra đời của Đảng đã chứng tỏ một thực tế cách mạng là giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã trưởng thành, dưới sự soi sáng của đường lối cách mạng vô sản và hoàn  toàn đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng ra đời là tất yếu khách quan và là đòi hỏi cấp thiết từ lịch sử. Đảng đã trở thành hạt nhân kết nối đại đoàn kết dân tộc. Có Đảng lãnh đạo, toàn dân tộc đã đoàn kết “trên dưới một lòng” theo Đảng tiến hành cuộc cách mạng thần thánh, lập nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử vàng chói lọi mà bất cứ một chính đảng nào, một dân tộc nào trên thế giới cũng mong muốn và ngưỡng mộ.


        Sự nghiệp cách mạng của dân tộc từ khi đảng ra đời đã phát triển với những bước đi nhảy vọt, với sự lớn mạnh thần kỳ. 15 năm tuổi (kể từ năm 1930 đến 1945) với chưa đến 5 nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh, một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kể từ đây, tên nước Việt Nam được xuất hiện trên chính trường thế giới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ chịu ách áp bức, bóc lột “thực dân, phong kiến” thành những chủ nhân thật sự của một đất nước có chủ quyền mà tất cả các quốc gia trên thế giới phải tôn trọng.


       Với âm mưu biến Việt Nam trở thành thuộc địa của mình, Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ thay chân nhau xâm lược. Gần 30 năm kể từ ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi khó khăn sóng gió. 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng luôn giữ vững vai trò là chính đảng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Nhiều chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã được toàn dân, toàn quân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Điện Biên Phủ 1954 không chỉ là sự kiện quyết định buộc Pháp phải rút lui khỏi Việt Nam thông qua việc ký Hiệp định Pari mà đó còn là chiến thắng của “lòng dân ý Đảng”. Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, non sông thu về một mối, Nam - Bắc chung một nhà không chỉ là sự kiện đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp cách mạng trước Đế quốc Mỹ xâm lược mà đó còn là dấu mốc khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà.


        Sau khi đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới, mà trọng tâm của nó là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, mở rộng hợp tác quốc tế. Với đường lối đổi mới đúng đắn, kịp thời, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thành tựu to lớn. Trong đó, nền kinh tế đã đạt bước phát triển nhanh và ổn định; mức sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường an ninh chính trị được giữ vững… 30 năm sau đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo dựng nên một hình ảnh Việt Nam hoàn toàn thay đổi, hình ảnh một Việt Nam phát triển, yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đã được khẳng định.


        Trước bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng và những diễn biến phức tạp nảy sinh ở khu vực và trên thế giới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội to lớn nhằm tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức to lớn của thời đại. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững vai trò là chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, xứng đáng là “Người chèo lái con đường cách mạng” của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng và từng cán bộ Đảng viên.


        Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), là dịp để chúng ta ôn lại những trang vàng truyền thống kể từ khi ra đời, phấn đấu và trưởng thành của Đảng; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc); tưởng nhớ hàng vạn cán bộ, đảng viên những người cộng sản trung kiên đã không tiếc máu xương, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng, tô thắm lá cờ của Đảng, lá cờ tổ quốc. 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, là hạt nhân lãnh đạo kết nối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và là “Người chèo lái con thuyền cách mạng” của dân tộc vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, đưa toàn thể dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.


          Fison


39 nhận xét:

 1. Đảng Cộng Sản đã chèo lái đất nước vượt qua biết bao khó khăn, đánh thắng biết bao kẻ thù để thống nhất và bảo vệ đất nước, không có lý gì mà trong thời kỳ hòa bình này Đảng lại không tiếp tục sự nghiệp chèo lái đất nước tiến lên công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thành công cả.

  Trả lờiXóa
 2. Trong thời đại hiện nay, có rất nhiều thế lực thù địch đang muốn thay đổi chế độ, chúng đòi bỏ điều 4, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là điều không thể chấp nhận được, và Đảng cần phải có những biện pháp chứng tỏ cái luận điệu của chúng là hoàn toàn sai trái, và không thể xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng được

  Trả lờiXóa
 3. Trước sự tấn công mạnh mẽ của các thế lực thù địch, trong đó là cả chế độ tư bản chủ nghĩa, với sự hậu thuẫn hùng mạnh của Mỹ . Bởi vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ vững sự lãnh đạo của mình. Chúng ta phải lấy tấm gương của Liên Xô mà học tập, không thể dễ dàng sụp đổ như thế được

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản Việt nam tuy đã được thành lập 85 năm nhưng so với chế độ tư bản chủ nghĩa của các nước khác thì vẫn còn rất non trẻ, bởi vậy vẫn còn rất nhiều điều phải làm trước mắt để có thể đưa nước ta phát triển hơn được. Cũng cần phải giữ vững lập trường, quan điểm của mình, không để cho chúng có cơ hội phá hoại

  Trả lờiXóa
 5. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là hạt nhân tiên phong đi đầu trong mọi việc của đất nước, thế mới xứng đáng là đảng lãnh đạo của đất nước. Hiện nay có nhiều thế lực thù địch đưa ra những luận điệu đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đó là những điều không hợp lý và không phù hợp với tự nhiên

  Trả lờiXóa
 6. Tôi là một người dân bình thường, nhưng lúc nào tôi cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào những tôn chỉ, mục đích tốt đẹp của đảng, suốt đời phục vụ nhân dân. Lịch sử đã chứng minh những điều Đảng làm là hoàn toàn đúng đắn và đó là những gì chứng minh cho sự tin tưởng của tôi

  Trả lờiXóa
 7. Đảng cộng sản Việt nam luôn là lực lượng tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thế nhưng hiện nay có nhiều thế lực thù địch lại xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đây là điều không thể chấp nhận được và Đảng ta phải ngăn chặn điều này, không để thành quả cách mạng dễ dàng bị những lời lẽ của chúng làm lung lay được

  Trả lờiXóa
 8. Đảng ta đã trải qua 85 năm xây dựng và phát triển rồi, cũng gặp không ít khó khăn gian khổ. Hiện nay cũng có rất nhiều các thế lực thù địch, chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá chúng ta, không cho chúng ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng ta phải biết vượt qua những khó khăn gian khó này để đưa đất nước ta phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 9. Những khó khăn gian khó trong việc đánh bại những kẻ thù hùng mạnh như thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ nó còn lớn hơn nhiều so với hiện nay. Bởi vậy Đảng ta phải tiếp tục giữ vững tay chèo, tiếp tục chèo lái đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra

  Trả lờiXóa
 10. Dù hiện nay đất nước ta đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, cũng như vấp phải sự phá hoại của các thế lực thù địch nhưng không phải vì thế mà chúng ta buông xuôi. Những khó khăn này có là gì so với thời đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Thế cho nên mong Đảng ta tiếp tục vững tay chèo lái còn đường cách mạng đi xa hơn nữa

  Trả lờiXóa
 11. Con thuyền đi giữa đại dương. Chèo không vững không mong cập bến thành công. Nên Đảng cần phải chèo lái con thuyền Việt Nam thành công. Quá khứ đã có những thành công nhất định. Mong cho tương lai có chiến thắng tiếp những chiến thắng từ trc tới nay.

  Trả lờiXóa
 12. Công lao của Đảng ta trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước là không thể phủ nhận, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân trong thời gian đất nước khó khăn, đang phải chịu ách đô hộ của các nước tư bản hùng mạnh, dần dần đưa nước ta đến bến bờ tự do, sau đó lại tiếp tục mang đến cho nước ta sự phát triển về nhiều mặt như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 13. Trong thời gian đất nước còn đang phải chịu đô hộ của các nước để quốc Đảng ta phải đối mặt với những khó khăn, gian khó nhưng vẫn không chịu đầu hàng, luôn vững bước để lãnh đạo đất nước, nhân dân tới hòa bình, hạnh phúc. Bởi vậy Đảng hãy tiếp tục giữ vững tay chèo, tiếp tục chèo lái đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 14. Quả thật trong mỗi thời kỳ có một khó khăn riêng, trước đây là sự đàn áp, đô hộ của các nước tư bản, hiện tại là các khó khăn về kinh tế, khó khăn mà những thế lực thù địch chống đối mang lại. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin vào Đảng, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, Đảng ta sẽ đưa đất nước vượt qua những khó khăn này.

  Trả lờiXóa
 15. sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam , chúng ta hãy cùng tin tưởng và nỗ lực chung tay xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 16. Sự ra đời của Đảng đã chứng tỏ một thực tế cách mạng là giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã trưởng thành, dưới sự soi sáng của đường lối cách mạng vô sản và hoàn toàn đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng ra đời là tất yếu khách quan và là đòi hỏi cấp thiết từ lịch sử.

  Trả lờiXóa
 17. Có Đảng lãnh đạo, toàn dân tộc đã đoàn kết “trên dưới một lòng” theo Đảng tiến hành cuộc cách mạng thần thánh, lập nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử vàng chói lọi mà bất cứ một chính đảng nào, một dân tộc nào trên thế giới cũng mong muốn và ngưỡng mộ.

  Trả lờiXóa
 18. Với một công dân bình thường như tôi luôn thấy Đảng ta chính là con thuyền đang cũng toàn dân chèo lái Việt nam. Đảng có vững dân mới đi lên được. Trong tương lao mong Đảng vẫn giữ được tay chèo lái của mình

  Trả lờiXóa
 19. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước và nhân dân Việt Nam chúng ta đã vượt qua được biết bao nhiêu là khó khăn thử thách,Đảng luôn vững tay chèo lái con đường cách mạng của dân tộc.nhân dân Việt Nam mãi tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo đó.

  Trả lờiXóa
 20. dù cho khó khăn thử thách như thế nào thì Đảng cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái con đường cách mạng của dân tộc.Đảng lãnh đạo và đưa đất nước đạt được những thành tựu trong tất cả các lĩnh vực,đời sống của nhân dân cũng ấm no hạnh phúc.nhân dân luôn đặt niềm tin tuyệt đối với sự lãnh đạo đó.

  Trả lờiXóa
 21. có những người đứng trong hàng ngũ của Ðảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên, thoái hóa biến chất, lợi dụng chức quyền tham nhũng và có biểu hiện xa dân. Hiện thực này phần nào làm ảnh hưởng tới tư tưởng và niềm tin của người dân với Ðảng. Ðảng cần kiên quyết khai trừ những đảng viên thoái hóa biến chất và cả những người không có ý chí chiến đấu, thiếu năng lực ra khỏi Ðảng

  Trả lờiXóa
 22. Vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận, cho dù các thế lực thù địch có nói bất cứ điều gì thì sự lãnh đạo của Đảng vẫn là một yếu tố dẫn đến thành công của đất nước như ngày hôm nay. Đảng có vững thì cuộc sống của dân mới được đảm bảo. Trong tương lao mong Đảng vẫn giữ được tay chèo lái của mình

  Trả lờiXóa
 23. Năm nay chúng ta kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, và tổ chức đại hội Đảng. Với mỗi người dân Việt Nam nói chung cũng như mỗi Đảng viên nói riêng, Đảng là con thuyền chèo lái cho chúng ta đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là ngọn cờ đầu trong thắng lợi cách mạng của nước ta.

  Trả lờiXóa
 24. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc ta từ thành công này đến thành công khác , từ thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hợp tác quốc tế và đạt được những thành tựu rất to lớn.

  Trả lờiXóa
 25. mặt trời mọc05:39 20 tháng 2, 2015

  Đảng cộng sản Việt Nam luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
 26. người xa lạ05:43 20 tháng 2, 2015

  Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng ta đang trên đà phát triển, thể hiện rõ bước tiến về nhận thức lý luận của Đảng ta, bản chất của Đảng, phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 27. yêu tổ quốc05:46 20 tháng 2, 2015

  Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lê-nin, và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

  Trả lờiXóa
 28. Trong quá trình lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì Đảng ta luôn kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, và luôn nhận thức rõ vai trò của tham mưu, nghiên cứu, tư vấn khoa học và trách nhiệm chính trị của mình và ngày càng nhận thức ngày càng rõ hơn.

  Trả lờiXóa
 29. Chúng ta luôn phải phát huy công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, xác định rõ công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia đóng góp của nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

  Trả lờiXóa
 30. Đảng ta có ngày hôm nay cũng chính là nhờ đội ngũ cán bộ đảng, Đảng ta thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

  Trả lờiXóa
 31. dù trong mọi hoàn cảnh nào thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn vững tay chèo lái con đường cách mạng,dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước và nhân dân Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn gian khổ và giờ đây là phát triển mọi mặt.thành công to lớn đó sẽ mãi mãi được giữ vững và phát huy.

  Trả lờiXóa
 32. từ khi thành lập đến nay dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam đất nước và nhân dân Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công vang dội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.bên cạnh đó chúng ta cũng đã nâng tầm cao mới và bắt kịp với các quốc gia trên thế giới.nhân dân Việt Nam sẽ mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo đó.

  Trả lờiXóa
 33. đã trải qua hơn 80 năm xây dựng và phát triển Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện.trên con đường đã qua chúng ta đã phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.nhân dân Việt Nam sẽ mãi tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo đó.Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 34. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

  Bác nằm ngủ, giấc có yên?

  Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa. (Người Đất Cát)

  Trả lờiXóa
 35. Thanh congmoingay00:28 27 tháng 2, 2015

  Đảng cộng sản đã bước qua được những khó khăn gian khó, thì trong tương lại không xa tới, người ta cũng sẽ biết quý trong hơn những gì đã đạt được, tôi tin, dân tộc việt nam sẽ kiên cường vượt qua những khó khăn gian khó, và không chịu nhùn bước trước những chông gai

  Trả lờiXóa
 36. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là hạt nhân tiên phong đi đầu trong mọi việc của đất nước, đó là một niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

  Trả lờiXóa
 37. Người tử tế17:41 25 tháng 11, 2015

  Sẽ luôn là như vậy vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam trong mọi thời kỳ và sau khi đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới, mà trọng tâm của nó là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, mở rộng hợp tác quốc tế. Với đường lối đổi mới đúng đắn, kịp thời, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thành tựu to lớn. Trong đó, nền kinh tế đã đạt bước phát triển nhanh và ổn định; mức sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường an ninh chính trị được giữ vững.
  Trong thời gian tới vẫn sẽ là hình ảnh quen thuộc công cuộc chèo lái chắc tay giữ vũng định hướng của người lái đò.

  Trả lờiXóa
 38. ồ , vậy mà tôi lại không biết Bác Hồ kính mến là đại bịp đấy bạn ạ :) Bạn đừng nói như thể bạn tài giỏi lắm như thế :) bạn đã làm đc gì có ích cho đời chưa hả bạn ? quả là đợt này mình gặp phải nhiều người có "tư tưởng" giống bạn , không biết bạn học đc từ ai ?

  Trả lờiXóa
 39. Là một công dân Việt Nam , tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết <3 rất tự hào <3 rất biết ơn Đảng :) Cảm ơn Đảng , Bác Hồ và những người đã hi sinh hết mình cho dân cho nước :) Mong rằng Đảng sẽ ngày càng vững mạnh , nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức bối hiện nay , đặc biệt là sự tha hóa phẩm chất của những người làm trong bộ máy nhà nước . Tôi thật sự không thể hiểu nổi một số người lớn lên trong sự nuôi dưỡng của Đảng , chịu ơn Hồ Chủ tịch nhưng lúc nào cũng có "tư tưởng" phản Đảng phản dân , toàn đọc mấy tin lá cải nhảm nhí trên mạng rồi tỏ vẻ "anh hùng bàn phím" công kích Đảng , nói xấu Bác . Nhưng tôi nghĩ chắc chắn những người đó môi trường họ sống đã tiêm vào đầu họ những điều đáng khinh bỉ như thế , người ta bảo nhân cách con người chịu ảnh hưởng lớn của môi trường sống mà :) thật sự muốn biết "que hương" của họ ở đâu để mở rộng tầm mắt :)

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm