Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Capture

Các đại biểu nhất nút thông qua hiến pháp sửa đổi - ảnh Cổng TTĐT Quốc hội


     Tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành (486/488). Như vậy sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, của thời kỳ đổi mới. Hiến pháp của một đất nước ngày càng phát triển; một đất nước của dân, do dân và vì dân. Việc thông qua Hiến Pháp sửa đổi là một sự kiện có tích chất lịch sử, thể hiện “ý Đảng lòng dân” thể hiện niềm tin, ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân.


     Hiến pháp sửa đổi 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Do đó được sự đồng thuận, đánh giá của nhân dân và dư luận quốc tế.


     Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không chịu từ bỏ âm mưu chống phá, bất chấp “sự thật khách quan”, chúng tuyên truyền trên các trang mạng phản động cho rằng: “Hiến pháp mới không khác gì Hiến pháp cũ”, hay “Bình mới rượu cũ”. Thậm chí chúng còn ngu ngốc cho rằng “Hiến pháp mới này là một bước lùi vì sẽ đưa dân tộc vào con đường khó khăn trước những thách thức của thời đại, khi thế giới đang có rất nhiều biến động”,…


      Để mọi người hiểu rõ về vấn đề này, tôi xin được đề cập đến “một số nội dung đổi mới trong Hiến pháp sửa đổi” như sau:


      Thứ nhất, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định tính tất yếu, lịch sử khách quan về vai trò lành đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, điều 4 còn quy định về trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.


      Thứ hai, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân . Dự thảo đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, dự thảo cũng đã bổ sung một số quyền mới là thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.


     Thứ ba, về các thành phần kinh tế, có ý kiến đề nghị bỏ quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” hoặc quy định cụ thể nội hàm của kinh tế nhà nước, tuy nhiên, để bảo đảm định hướng xã hội của nền kinh tế nước ta thì việc quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là cần thiết, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.“Quy định như vậy không ảnh hưởng đến sự vận hành của nền kinh tế thị trường và vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế khác”.


     Thứ tư, về việc tổ chức chính quyền địa phương, tiếp tục giữ quy định về các đơn vị hành chính như Hiến pháp năm 1992 song dự thảo đã bổ sung quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đơn vị hành chính tương đương với quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Còn về tổ chức chính quyền địa phương, dự thảo quy định khái quát theo hướng: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.


     Thứ năm, “chỉ thu hồi đất vì lợi ích Quốc gia, cộng đồng”. Vấn đề này được quy định như sau: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.


     Thứ sáu, về việc sửa đổi Hiến pháp tại điều 120. Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thấy rằng thực tiễn lập hiến ở Việt Nam cho thấy nhân dân tham gia vào tất cả các công đoạn của quy trình lập hiến, từ việc tổng kết thi hành Hiến pháp đến việc xây dựng và tham gia ý kiến vào dự thảo Hiến pháp trình quốc hội thông qua. Do đó, về thực chất, dự thảo Hiến pháp trước khi trình quốc hội thông qua đã thể hiện ý chí và trí tuệ của nhân dân. Vì vậy, Hiến pháp đã giao quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quyết định việc trưng cầu dân ý. “Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định” để kết hợp giữa thẩm quyền của quốc hội và chủ quyền của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp.


     Như vậy, có thể nói đây là những nội dung đổi mới quan trọng trong Hiến pháp sửa đổi, thể hiện sự kế thừa các Hiến pháp trước, thể hiện đầy đủ ý chí, tinh hoa, nguyện vọng của đồng bào, cử tri của cả nước và phát triển ở một tầm vóc mới; thực sự là Hiến pháp của dân, do dân và vì dân. Hiến pháp sửa đổi đã thực sự thể hiện là đạo luật cơ bản, là nền tảng chính trị của quốc gia; là cơ sở pháp lý quan trọng để dùy trì ổn định và phát triển của đất nước đồng thời đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.


      Quê hương


23 nhận xét:

 1. hiến pháp sủa đổi đã đã thể hiện chí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thực sự là nền tảng chính trị, nền tảng pháp lý của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. http://conbunhinrom.blogspot.com/2013/12/tro-lo-tuyen-bo-bac-bo-sua-oi-hiep-phap.html#.UrK7h9JdWWw

  Trả lờiXóa
 3. Hiến pháp được sửa đổi đã được sự thông qua không chỉ của Chính phủ mà còn là toàn thể nhân dân. Nếu thực sự là "bình mới rượu cũ" thì đã chẳng được sự đồng thuận cao như thế, cần phải biết rằng việc thay đổi Hiến pháp để phù hợp với tình hình xã hội hiện tại là cần thiết, một nhà nước muốn giữ được vị trí lãnh đạo của mình thì phải biết cách quản lý sao cho phù hợp với từng thời kỳ. Mấy anh rận chủ cũng chỉ vì muốn đặt điều nói xấu chế độ, Đảng này mà phủ nhận đi tính chất của việc sửa đổi lần này là vô cùng ấu trĩ.

  Trả lờiXóa
 4. hiến pháp sửa đổi đã kế thừa những tinh hoa của các bản hiến pháp trước đây và đã sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan. Đây là bước tiến lịch sủ quan trọng trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. chỉ vì việc sửa đổi hiến pháp mà bao nhiêu các thế lực thù địch phản động đã hoạt động ráo riết ,tuyên truyền xuyên tạc nói xấu, giờ đây hiến pháp mới đã được thông qua, để xem các thế lực thù địch ấy còn giở giọng điệu gì ra được nữa

  Trả lờiXóa
 6. hi vọng việc thông qua hiến pháp sửa đổi sẽ làm đất nước ta vận hành và phát triển khởi sắc hơn, hiến pháp thể hiện ý chí của cả dân tộc kiên định với mục tiêu xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế, xã hội tiến bộ, hiến pháp sửa đổi đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, hi vọng sẽ mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Hiến pháp có thể được coi là một bộ luật quan trọng nhất đối với Nhà nước ta nhân dân ta nó thể hiện đầy đủ ý chí, tinh hoa, nguyện vọng của đồng bào, cử tri của cả nước và phát triển ở một tầm vóc mới; thực sự là Hiến pháp của dân, do dân và vì dân. Không phải chỉ một lúc mà chúng ta có thể hoàn thiện được hiến pháp mà cần phải trải qua thời gian cùng với sự đóng góp ý kiến từ nhân dân để có thể xây dựng một bộ hiến pháp thật hoàn thiện và hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước.Sửa đổi hoàn thiện Hiến pháp mới là một việc quan trọng và khó khăn; triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của toàn dân cũng là một việc quan trọng và khó khăn; nhưng đưa Hiến pháp đã có hiệu lực vào cuộc sống là điều quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiều. Tôi nghĩ, việc làm cấp bách bây giờ là tuyên truyền để mọi người hiểu được ý nghĩa của Hiến pháp sửa đổi và các nội dung của nó. Sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới một phần phụ thuộc vào kết quả của việc làm này, vì ở nước nào cũng vậy, sống và làm việc đúng theo Hiến pháp, pháp luật là sự nhận thức có ý thức để từ đó đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Ðó là nguyên tắc không thể thiếu, cần được khẳng định và tôn trọng trong quá trình xây dựng và phát triển mỗi xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. Hiến pháp chưa có một nước nào là hoàn chỉnh cả bởi vì nó luôn luôn thay đổi để có thể phù hợp với những sự thay đổi những sự biến đổi của thực tế. Thế nên hiến pháp luôn cần được sửa đổi được bổ sung để đáp ứng được những yêu cầu thay đổi đó và điều này rất cần có được sự giúp đỡ đóng góp của nhân dân. Nhân dân cần phải có những ý kiến những đóng góp để giúp đỡ cho Nhà nước ta cùng với Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện hơn bộ hiến pháp để nó thực sự hiệu quả và đem lại lợi ích.

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp sửa đổi đã thực sự thể hiện là đạo luật cơ bản, là nền tảng chính trị của quốc gia; là cơ sở pháp lý quan trọng để dùy trì ổn định và phát triển của đất nước đồng thời đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.Vì thế việc sửa đổi hiến pháp thật sự rất quan trọng đối với mỗi quốc gia, với mỗi người dân.

  Trả lờiXóa
 11. Hiến pháp có thể được coi là một bộ luật quan trọng nhất đối với Nhà nước ta nhân dân ta , vì thế việc sửa đổi hiến pháp mang ý nghĩa quan trọng không chỉ với đất nước nói chung mà còn quan trọng với mỗi cá nhân nói riêng.Không có 1 hiến pháp nào là hoàn hảo và đáp ứng được nguyện vọng của tất cả mọi người. vì thế chúng ta cần phải xem xét nó dưới một góc độ thích hợp, tránh hiểu nhầm gây tranh cãi mất đoàn kết trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 12. Hiến pháp sửa đổi đã thực sự thể hiện là đạo luật cơ bản, là nền tảng chính trị của quốc gia; là cơ sở pháp lý quan trọng để dùy trì ổn định và phát triển của đất nước đồng thời đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

  Trả lờiXóa
 13. Việc sửa đổi hiến pháp lần này thực sự là một sự kiện lớn và vô cùng trọng đại của đất nước ta cũng đúng như tác giả đã nói: thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người

  Trả lờiXóa
 14. Rất ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp lần này , vì bản hiến pháp trước cũng đã từ lâu lắm rồi mà , hơn 20 năm rồi còn gì nữa , trong tình hình thế giới cũng như đất nước ta trong giai đoạn hiện nay có những sự biến đổi , phát triển chóng mặt , từng ngày , từng giờ trong thời buổi hiện nay thì chúng ta cũng nên có những sự thay đổi , phát triển để kịp thời có những sự điều chỉnh , để phù hợp hơn với thực tế

  Trả lờiXóa
 15. Đúng rồi , những cái gì đã cũ , không còn phù hợp nữa , cần phải thay đổi thì chúng ta cũng cần phải thay đổi nó , việc thay đổi hiến pháp lần này cũng là do xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn , đây là thời kì đất nước chúng ta đã có những thay đổi rõ rệt so với hơn 20 năm trước rồi , nếu hiến pháp đất nước không sửa đổi kịp thời sẽ không còn phù hợp với thực tiễn nữa , do vậy mà việc sửa đổi hiến pháp nhận được nhiều sự ủng hộ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 16. Đây là một sự kiện lớn của đất nước chúng ta , không những thế nó còn là một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn lao đến quá trình phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai , bản hiến pháp sửa đổi này đã thể hiện đầy đủ ý chí, tinh hoa, nguyện vọng của đồng bào, cử tri của cả nước và phát triển ở một tầm vóc mới , hi vọng việc sửa đổi hiến pháp sẽ mang lại cho Việt Nam chúng ta những điều mới mẻ , tích cực

  Trả lờiXóa
 17. Việc chúng ta sửa đổi hiến pháp có lẽ là một sự kiện lớn trong năm 2013 của đất nước ta , việc sửa đổi hiến pháp được sự ủng hộ , đồng thuận cao trong nhân dân cả nước cũng như của các cấp lãnh đạo , tạo ra một làn sóng mới trong cả nước , việc sửa đổi hứa hẹn sẽ mang đến những điều mới mẻ hơn , tích cực hơn cho đất nước chúng ta , có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định , phát triển bền vững của đất nước trong tương lai

  Trả lờiXóa
 18. Thực sự thì vẫn không nhận thức được lắm việc thay đổi trong hiến pháp nó như thế nào, hay nói cách khác, để dân tin, dân phục thì dân phải thực sự hiểu rõ sự công minh công bằng của hiến pháp. Để qua đó thực hiện đúng pháp luật. Như vậy, để làm được điều đó, các cấp chính quyền phải làm gì đó để chủ trương, chính sách cảu Đảng, nhà nước tới tai nhân dân được nhiểu hơn. Đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc cử tri chẳng hạn. thế mới làm tăng hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 19. Hiến pháp là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân. Việc sửa đổi hiến pháp là phù hợp với lòng dân. với đại đa số các đại biểu đại diện cho nhân dân. thời gian lấy ys kiến góp ý cũng đã khá lâu, tôi nghĩ nhân dân cũng đủ thời gian để bổ sung, sửa đổi hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 20. có thể nói đây là những nội dung đổi mới quan trọng trong Hiến pháp sửa đổi, thể hiện sự kế thừa các Hiến pháp trước, thể hiện đầy đủ ý chí, tinh hoa, nguyện vọng của đồng bào, cử tri của cả nước và phát triển ở một tầm vóc mới; thực sự là Hiến pháp của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 21. Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ XHCN và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.

  Trả lờiXóa
 22. Nhân quyền vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực cho sự phát triển, ổn định của một quốc gia văn minh. Quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế - xã hội, văn hóa, đặc biệt, quyền có việc làm, thu nhập, nhà ở, học tập, được chăm sóc sức khỏe, sống trong môi trường an toàn ngày càng trở thành những quyền cơ bản, thiết thực và có ý nghĩa cao nhất về nhân quyền. Những vấn đề này được thể hiện rất rõ nét trong bản hiến pháp sửa đổi vừa qua. Đây là một bước tiến lớn của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Theo Hiến pháp sửa đổi, nhân quyền được thể hiện, bảo đảm trước hết bởi các quyền chính trị của công dân và dân tộc. Cụ thể: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; Mọi công dân đều có quyền bầu cử, quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân,... Đây là một trong những bước tiến lớn của bản hiến pháp lần này khẳng định nhân quyền ở VIệt Nam.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm