Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Vũ Công Anh
        Như bài trước tôi đã khẳng định, Bộ luật hình sự Việt Nam có vai trò cơ bản, là “khung xương sống” cho HTPL Việt Nam, là nền tảng để xây dựng ngôi nhà pháp lý bền vững. Với vai trò như vậy thì mỗi quy phạm pháp luật trong Bộ luật Hình sự như một viên gạch, hòn đá tảng để hình thành sự vững chắc đó.
        Điều 258 của bộ luật hình sự là một quy phạm pháp luật trong Bộ luật hình sự thì nó cũng như 343 điều còn lại, góp phần quan trọng trong việc hình thành ngôi nhà pháp lý Việt Nam. Cùng chung “..nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệt rật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mội hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm..” (Điều 1 BLHS)
Cụ thể chúng ta đi vào tìm hiều nội dung của điều luật 258 bộ luật Hình sự năm 1999 của nước CHXHCNVN được sửa đổi, bổ sung năm 2009:
“Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Trước hết ta hiểu lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ta phải khẳng định một điều rằng, nhà nước ta chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật được quy định là tội phạm trong bộ luật hình sự Việt Nam, chúng ta áp dụng luật tuân theo nguyên tắc hành vi, không có việc truy cứu TNHS về mặt tư tưởng mặc dù trong tư tưởng cũng đã hình thành ý định thực hiện những hành vi phạm tội, những chỉ khi nào nó biểu hiện ra bên ngoài hành vi khách quan thì khi đó chúng ta mới được phép áp dụng luật.
Và điều 258 Bộ luật hình sự được áp dụng trong thực tiễn bảo vệ, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Chỉ khi nào người thực hiện hành vi phạm tội đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý được quy định trong điều luật thì khi đó hành vi phạm tội đó mới được gọi là tội phạm và người thực hiện hành vi khi đó mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chủ thể của tội này là bất kỳ ai có năng lực chịu trách nhiệm hình sự (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) và đủ tuổi theo quy định của Bộ Luật này (cụ thể ở tội này là người đủ 16 tuổi). Năng lực trách nhiệm hình sự là khả năng của chính mỗi chúng ta bằng chính hành vi của mình (hành vi có thể hành động hoặc không hành động) thực hiện tội phạm mà không bị chi phối, hạn chế về mặt nhận thức hay tâm lý.
Khách thể của tội phạm này là lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các lợi ích này có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất (tinh thần). Nếu là lợi ích vật chất thì cơ quan tố tụng phải chứng minh được vật chất đó là gì (tính mạng, sức khỏe công dân, tài sản, đồ vật, giá trị thiệt hại quy ra tiền, vàng hoặc quy ra thóc, v. v…). Nếu là lợi ích phi vật chất thì cơ quan tố tụng cũng phải chứng minh đó là thiệt hại như thế nào về mặt tinh thần, từ thiệt hại đó gây ra hậu quả gì…
Về mặt khách quan của tội phạm “Người thực hiện hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân có thể thực hiện một trong các hành vi như: lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Nếu nói một cách khái quát thì người thực hiện tội phạm này có hai hành vi chính, đó là hành vi lợi dụng và hành vi xâm phạm. Lợi dụng và xâm phạm là hai hành vi cần và đủ, nếu lợi dụng nhưng chưa xâm phạm hoặc xâm phạm nhưng không lợi dụng thì chưa phải là hành vi phạm tội này. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng và xâm phạm lại không giống nhau, mà tùy thuộc vào quyền mà người phạm tội lợi dụng và lợi ích bị xâm phạm, nên tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể thực hiện một trong những hành vi cụ thể sau:
- Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do hội họp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Lợi dụng quyền tự do lập hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là những thiệt hại gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại về vật chất, tinh thần cho Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nói chung, hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây ra chủ yếu là những thiệt hại phi vật chất, nếu có thiệt hại về vật chất thì cũng là thiệt hại từ phi vật chất dẫn đến thiệt hại vật chất như: chi phí cho việc đăng tin cải chính, thu hồi ấn phẩm hoặc các chi phí khác để khắc phục những thiệt hại về tinh thần, danh dự, uy tín…Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cần chứng minh là hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ đã xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là lợi ích gì, nếu lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân không bị xâm phạm thì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ chưa cấu thành tội này”.
Ngoài các dấu hiệu khách quan đã nêu, đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; tùy theo từng trường hợp cụ thể mà tội phạm này còn có những dấu hiệu khách quan khác, nếu thiếu nó thì không cấu thành tội phạm. Ví dụ: Nếu người phạm tội thực hiện hành vi lợi dụng quyền tự do lập hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thì phải căn cứ vào các quy định của Nhà nước, của tổ chức về việc thành lập hội, thành lập tổ chức xem người có hành vi lợi dụng quyền này đã xâm phạm đến lợi ích của ai?”. Người phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thực hiện hành vi với lỗi cố ý (có thể với lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp), tức là về mặt lý trí người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; còn về mặt ý trí họ đã thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Người phạm tội có thể vì động cơ, mục đích khác nhau tùy thuộc vào hành vi lợi dụng quyền cụ thể và ý thức của người phạm tội xâm phạm đến lợi ích nào. Việc xác định động cơ, mục đích đối với tội phạm này là rất quan trọng vì nó là dấu hiệu để phân biệt với các hành vi tương tự nhưng nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân quy định tại chương XI về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Hơn nữa đây là tình tiết để tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

Từ những điều phân tích cơ bản về trên đây cho thấy điều luật quy định rất chặt chẽ, thể hiện được tính chất bản lề của chuẩn mực pháp lý, cũng là cơ sở để mỗi con người chúng ta xác định những chuẩn mực chung của xã hội, để mỗi cá nhân chọn cách cư xử cho phù hợp với những quan hệ trong cuộc sống thường ngày. Giới hạn giữa tội phạm và hành vi hợp pháp nói xa nhưng lại rất gần chính vì vậy mà cần có sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật, có như vậy thì con người chúng ta mới hoàn thiện được bản thân lại vừa bảo vệ được bản thân, cộng đồng và xã hội.


 

54 nhận xét:

 1. Điều 258 của bộ luật hình sự nước ta đã cho thấy sự đúng đắn và chặt chẽ của nó.không chỉ vậy điều này còn tạo ra cho công dân có được những quyền lợi và nghĩa vụ hợp lí.giúp chúng ta có những cách cư xử hợp lí trong đời sống.Những kẻ mà không có hành vi và tuyên bố nhằm phá hoại và chống đối điều này thì đều là những kẻ bán nước,cầu vinh.Vì vậy chúng ta hãy chung tay cùng nhau bảo vệ quyền và nghĩa vụ cũng như phản đối những kẻ có ý định loại bỏ điều này ra khỏi bộ luật chúng ta.

  Trả lờiXóa
 2. luật hay chính là chuẩn mực, giới hạn cho hành vi sử sự của chúng ta, chúng ta cần bảo vệ giới hạn đó bởi vì bảo vệ nó cũng chính là bảo vệ mỗi chúng ta tránh khỏi xự xâm hại từ bên ngoài, nếu chúng ta không bảo vẹ thì chính chúng ta đang tự xâm hại chính lợi ích của chính mình.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi Yêu Việt Nam03:03 29 tháng 9, 2013

  đọc những điều phân tích trên đây thì thấy tuyên bố hủy bỏ điều luật 258 thật nhảm nhí, chỉ cổ xúy cho lũ phản động như PHương Uyên hay Tường Thụy có cơ rêu rao thôi, đã phá hoại quy tắc của cả xã hội còn "vừa ăn cắp vừa la làng"..đáng khinh.

  Trả lờiXóa
 4. lòng yêu nước băt nguồn từ tình yêu quê hương, yêu những gì thuộc về quê hương, và sẽ yêu những gì bảo vệ cho quê hương, luật được sử dụng là công cụ điều chỉnh xã hội, nhưng nó chính là công cụ để bảo vệ mỗi xã hội, bảo vệ sự thanh bình yên ổn và đưa xã hội vào quy củ, phép tắc.

  Trả lờiXóa
 5. Bọn phản động nghĩ chúng là ai mà đưa ra cái tuyên bố 258 vớ vẩn đó chứ,điều luật trong bộ luật hình sự là do nhà nước và quốc hội đưa ra chứ không phải chúng thích là có thể thay đổi được.Chúng còn mang đi tham khảo ý kiến của các đại sứ quán của các nước ở Việt Nam nữa chứ.Điều này chỉ chứng tỏ thêm một điều là chúng chẳng hiểu rõ gì về cái gọi là luật hình sự của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Thực sự điều luật 258 trong bộ luật hình sự chẳng ảnh hưởng tới người dân chân chính nào cả, nó chỉ ngăn cấm những bọn không phải là người lợi dụng tự do ngôn luận, tự do nhân quyền có những hành động xâm hại lợi ích quốc gia, cá nhân tổ chức mà thôi... Đây là một điều luật hết sức cần thiết để bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Điều 258 trong bộ luật hình sự việt Nam là một trong những điều luật cơ bản và hết sức cần thiết. Rõ ràng đất nước ta là một đất nước có tự do ngôn luận, nhân quyền, nhưng lợi dụng nó để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích của các cá nhân tổ chức là điều chắc chắn không thể được,

  Trả lờiXóa
 8. Thật là vớ vẫn cho lũ người mạnh mồn tuyên bố đại diện cho mạng lưới blogger Việt đưa ra cái tuyên bố vớ vẩn gọi là tuyên bố 258. thật sự hết sức đáng buồn vì bọn chúng. điều 258 trong bộ luật hình sự là điều luật cơ bản trong việc bảo vệ nhà nước, nó chỉ ngăn cấm xâm phạm tới lợi ích quốc gia... mà thôi, chẳng ảnh hưởng đến công dân chân chính nào cả.

  Trả lờiXóa
 9. Thật không thể tin là lại có một sô kẻ không hiểu gì về pháp luật đưa ra cái tuyên bố gọi là tuyên bô 258 hết sức vớ vẩn ấy, chẳng có lý do gì để xóa bỏ điều luật này, khi nó có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích nhà nước và các cá nhân ,tổ chức , chỉ có kẻ xấu xa mới có cái tuyên bố đó mà thôi

  Trả lờiXóa
 10. Pháp luật việt nam với những điều luật đúng đắn, để người dân uyên ổn, đất nước hòa bình, điều 258 trong bộ luật hình sự cũng như vậy, để bảo vệ lợi ích quốc gia, để bảo vệ lợi ích của mọi người, chẳng có lý do gì để mà xóa bỏ nó cả, chỉ có lũ phản động âm mưu hại nước mới có cái tuyên bô 258 ấy mà thôi

  Trả lờiXóa
 11. Chẳng hiệu bọn bloger kia nữa, bọn chúng muốn lợi dụng tự do ngôn luận, tụ do nhân quyền để chống phá nhà nước, xâm phạm lợi ích quốc gia.. hay sao mà lại đòi xóa bỏ điều luật đúng đắn này, bọn chúng có hiểu pháp luật là như thế nào không nhỉ, hay chỉ biết đến tiền và chống phá mà thôi

  Trả lờiXóa
 12. Điều 258 bộ luật hình sự Việt Nam là rất cần thiết cho đất nước trong bối cảnh internet đang ngày càng phát triển trên khắp đất nước Việt Nam ta. Nếu không có bộ luật này thì sẽ có vô số những kẻ lợi dụng mạng internet vào những mục đích xấu của mình, có thể gây nguy hại cho đất nước. Chính vì thế, bỏ điều 258 là không thể được

  Trả lờiXóa
 13. Mỗi điều luật được quy định trong bộ luật hình sự Việt Nam đều mang một ý nghĩa cao cả của nó, nhờ có bộ luật mà cuộc sống của mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Điều 258 cũng thế, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập, internet bùng nổ với tốc độ chóng mặt, nếu không có 1 điều luật kiểm soát nó thì thật không biết hậu quả của nó sẽ thế nào

  Trả lờiXóa
 14. Điều 258 quả thật rất cần cho đất nước vào thời điểm này, vì đang có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng sự tự do báo chí, tự do ngôn luộn, đã không ít lần xuyên tạc nói xấu chính quyền, nói xấu nhà nước. Lại có những kẻ xuyên tạc cả lịch sử, bôi nhọ cả những anh hùng dân tộc như Hồ chủ tịch, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính vì thế không thể bỏ điều này đi được

  Trả lờiXóa
 15. Thực sự tác động của điều luật 258 trong đời sống chỉ là ngăn cấm những hành động vi phạm đến lợi ích của quốc gia mà thôi, chính vì vậy những hành động như tuyên bố 258 này là của những tên muốn làm hại đất nước mà thôi. Đây là một điều luật hết sức cần thiết và thiết thực

  Trả lờiXóa
 16. Như vậy là điều 258 không hề vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận như bọn rận chủ nói. Bọn này thật nham hiểm, lợi dụng sự không am hiểu nhiều về luật của người dân mà xuyên tạc lung tung, gây hoang mang trong xã hội. Lại còn ra cái tuyên bố đòi bỏ điều này, ắt hẳn phải có lợi cho chúng trong mục đích chống chính quyền rồi

  Trả lờiXóa
 17. Thanh niên sinh viên, trí thức thời đai @ internet ngày nay thật tuyệt vời trong đấu tranh, nó rõ ràng trắng den. Không như thời SVHS lớp đàn anh dễ bị cộng sản cho ăn "quả lừa" bị đảng đem "nung" trong lò lý thuyết chủ nghĩa Marx Lenin từ thuở bé. Vì lẽ đó mà rất, rất nhiều tay ngông cuồng yêu đảng say sưa, như con thiêu thân yêu bóng đèn, dù biết đó là con đường chết, tử lộ, con đường tiến tời XHCN là con đường (ảo) mãi mãi không bao giờ đi tới đích, nhiều thập niên trước Liên Xô và các nước Đông Âu cũng say sưa với cái chủ nghĩa đại đồng, ba dòng thác cách mạng, đâu biết rằng đó chỉ là miếng mồi của karl Marx Lenin lừa phĩnh nhân loại trên thế giới! Một khi loài người trên thế giới đã nhận ra cái thủ đoạn bịp bợm của nó thì nó cũng tự tan biến, tự hũy diệt, bằng chứng là Liên Xô và các nước Đông Âu nơi nơi đều gặt hái thành công sau khi từ bỏ chế độ cộng sản quay về với tự do, dân chủ xây dựng đất nước họ phồn vinh, chỉ còn lại VN vẫn cứ ôm chiếc phao hộ mạng với mớ học thuyết của Marx làm "bùa" cứu mạng, dẫu rằng trong hiện tại 90 triệu dân Việt và cả 3 triệu rưỡi đảng viên chẳng ai còn tin vào đảng, và chẳng bao giờ sẽ đi tới đích của con đường XHCN nó nằm ở đâu? Đảng đang dùng cái xác Hồ Tập Chương đang nằm ở Ba Đình vá cái made đảng Karl Marx Lenin để làm bùa hộ mạng lúc đang đi cướp trước lúc tan hàng. Hoan nghênh tinh thần yêu nước của tuổi trẻ ngày nay!! Họ đấu tranh đối đầu với cộng sản bằng trí tuệ, thật sáng suốt, đã làm cho Việt cộng thất điên, bát đão. Mong một ngày Việt Nam Tự Do - Dân Chủ!

  Trả lờiXóa
 18. Internet là thành tựu của văn minh nhân loại trong thế giới ngày hôm nay, cho nên ngăn cấm người dân không cho tiếp cận và chia xẻ thông tin trên Internet là đi ngược với trào lưu tiến hoá của xã hội loài người. Chính vì điểm này mà các chế độ độc tài, gian ác, tàn bạo và vô nhân đạo trên thế giới đã bị sụp đổ vì nó dám chống lại nhân loại, không cho nhân loại vươn lên để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, công bằng và nhân ái hơn.

  Chế độ cộng sản Việt Nam nếu không thay đổi để hòa nhập với thế giới, trả lại tự do và các quyền căn bản cho người dân thì cái chế độ tham nhũng thối nát cộng sản Việt Nam cũng bị nhân loại ngày hôm nay đào thải mà thôi. Cộng sản không chỉ gây tội ác ngay trong đất nước mình mà còn lan tràn ra khắp thế giới bằng việc buôn người, làm hàng giả độc hại, cướp đoạt lãnh thổ, cướp đoạt thông tin và các sáng chế về khoa học kỹ thuật của các nước khác.....

  Đường đi hay tới, nói dối hay cùng! Cho nên cái chế độ cộng sản tàn ác, phi nhân và dối trá cũng đi đến đường cùng, không lối thoát mà thôi. Tuy nhiên trước khi muốn dừng xe thì chúng ta phải chạy chậm lại thì như vậy mới an toàn. Nếu chúng ta đang chạy hết tốc lực rồi thắng gấp một cái thì có thể gây tai nạn và những người trên xe có thể bị tử vong. Cộng sản Việt Nam cũng đang lái một chiếc xe chạy hết tốc lực nào là ra sức vơ vét tài sản và đất đai của người dân, buôn người, bán tài nguyên quốc gia cho Trung cộng, tham nhũng, lạm quyền, cướp đất của nông dân, cướp tiền lương của công nhân,.... Trong khi đó, đằng sau chiếc xe của cộng sản là vô số các xe khác của các chính phủ dân chủ và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới đang đuổi theo chiếc xe của cộng sản để bắt nó phải dừng lại. Kết quả thế nào thì xin mọi người hãy suy nghĩ....

  Trả lờiXóa
 19. TẠI SAO KẺ ĐỘC TÀI SỢ INTERNET VÀ NGƯỜI DÂN CẦN MẠNG INTERNET?

  Dưới chế độ độc tài thì mọi sự thật yếu kém, tội lỗi, mọi mưu ma chước quỷ của kẻ cầm quyền đều được che giấu trước công luận, mọi sự khuất tất đều được kẻ cầm quyền ra sức khỏa lấp.

  Với hệ thống tuyên truyền đồ sộ, đầu tư và nuôi dưỡng vô cùng tốn kém bằng tiền thuế của người dân, bằng tài nguyên quốc gia, kẻ cầm quyền độc tài không cho phép người dân kiến nghị phản biện, chúng ra sức tuyên truyền tô vẽ cho chế độ của chúng, lâu ngày người dân bị bưng bít sự thật, bị nhồi sọ tư tưởng theo thủ đoạn của Gơben là nói mãi thì nói dối cũng làm người dân phải tin.

  Khi chưa có mạng internet, sự gian dối và lừa đảo trí trá ấy được phát huy tác dụng khi kẻ cầm quyền một mình được quyền thông tin bằng hệ thống báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, hệ thống đào tạo được nhà nước kiểm soát chặt chẽ, một mình một chợ, cấm xuất bản, cấm đài phát thanh truyền hình tư nhân...

  Từ khi có mạng internet toàn cầu, những chiêu trò độc quyền thông tin dần bị phá vỡ, mọi sự thật lâu nay bị che giấu đã dần dần bị phơi bày trước công luận, những kẻ độc tài cuống cuồng tìm mọi biện pháp ngăn chặn không cho những gì che giấu từ xưa đến nay bị bạch hóa, bị phơi bày.

  Nhưng nếu ngăn chặn triệt để internet thì các nhà mạng sẽ không thu được tiền của người dân, mà đây là một nguồn thu lớn hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ đều đều chảy vào túi nhà độc tài-vậy nếu ngăn chặn hết mạng tự do của dân thì những thông tin một chiều của nhà nước, của đảng sẽ không còn tính hấp dẫn để người dân phải nối mạng, truy cập vào mạng....

  Dưới chế độ độc tài chuyên chế cs hiện nay, vì không được tự do tư tưởng, không được tự do ngôn luận ngoài xã hội, nên người dân muốn biết sự thật, muốn tìm sự thật, xem sự thật, muốn nói tra sự thật, muốn nghe sự thật, muốn nhìn thấy sự thật- thì không còn cách nào khác an toàn hơn là phải vào mạng internet để tìm và trao đổi thông tin.

  Ở mạng, vì khó biết danh tính, địa điểm người ta ở đâu, không thấy mặt người ta, nên người ta được tự do nói ra sự thật, nói ra cái tâm, cái lòng của mình (dù có “nghịch nhĩ”, trái với “đường lối chính sách của đảng và nhà nước?” -nhưng người ta vẫn an toàn khi tiếp nhận và trao đổi thông tin, mà vẫn có thể tránh được sự kiểm soát của kẻ cầm quyền, mà không sợ bị kẻ cầm quyền đe nẹt, theo dõi, đàn áp bắt bớ, gây khó dễ….

  Vì chủ nghĩa cs là thứ “sinh ra trong nghèo khổ ngu muội, tồn tại nhờ dối trá và áp đặt, chết đi khi sự thật bị phơi bày”.

  Nên, kẻ cầm quyền độc tài chuyên chính (đặc biệt là đảng cs) thì rất sợ internet và ngược lại, người dân lại rất cần mạng internet cho quyền được nói-nghe-xem sự thật của mình.

  Cũng vì vậy mà Liên hiệp quốc đã công nhận: quyền được tự do tiếp nhận và phổ biến thông tin trên mạng internet là một trong những quyền cơ bản của con người.

  Trả lờiXóa
 20. Mọi cố gắng ngăn chặn Internet của chính phủ Việt nam là vô ích! Trung Quốc cũng đã đuối sức trong cuộc chiến với Cư dân mang! Chỉ có chính phủ Hoa Kỳ với sự hợp tác của các Đại gia thông tin Mỹ như Google, Yahoo, Facebook ...với hầu hết cơ sở hạ tầng thông tin của họ mới có thể kiểm soát được (một phần, không hoàn toán) các dòng thông tin trên Internet. Nhân đây cũng xin nhắc nhở chính phủ Việt Nam đừng đem tiền thuế của dân cúng mấy vào ông bạn "16 vàng. 4 tút" để kiềm chế Internet tại Việt nam. Đơn giản vì ông bạn ấy cũng đang bó tay trên không gian ảo Trung Hoa...Có một điều chắc chắn là nếu các ông sử dụng dịch vụ và hạ tầng thông tin của Huawei thì chắc chắn là đã mang Trọng Thủy vào nhà!

  Trả lờiXóa
 21. Một bọn vô học nắm luật pháp, một công dân ăn trộm 01 hộp sữa bị kết 02 năm tù, hỏi ông Bá Thanh thử bọn tòa làm vậy có nhục quốc thể không, hỏi ông chủ tịch nước có thấy cái cán cân này nghiêng về cờ đảng không. Vô học nhưng phải biết có bao nhiêu vụ án ngàn tỷ nhưng chỉ dùng cái cờ đảng chó mà xử khiển trách tào lao cho xong.

  Một bọn vô học không thấy nhản nhản một lũ phản quốc ngay giữa Ba Đình và thành phố mang tên Pác, chỉ biết đi lùng dân đen đã một lòng vì nước.
  Ôi dân thiệt thòi cả tỷ chuyện.

  Trả lờiXóa
 22. Oan cho đảng quá. Đảng chỉ mướn thợ xây tường lửa và ra lệnh cho nhà mạng phải ra quy định không được sử dụng Internet cho vấn đề chính trị thôi chứ Đảng có cấm vào coi Sex đâu mà cứ nói oan cho đảng. Tự do truy tìm những trang Hot mà, còn Chính Trị chính Em gì phải được nhà Nước cho phép chứ, cứ tự do truy cập có mà đảng lấy mo đeo vào mặt ah.

  Trả lờiXóa
 23. Thì đúng rồi, tác giả cũng nói đến tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của internet mà! chính vì thế nên càng ngày cái đảng Xuống Hố Cả Nút này càng lòi ra bao nhiêu là tội lỗi với nhân dân. chính vì nó sợ quá nên giờ nó mới ra nghị quyết 72 hòng bịt mắt bịt tai người dân lại!

  Trả lờiXóa
 24. Hồ Xạo Láo từng nói : "Nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì".Thực tế từ khi nó cướp được CQ tới nay nó đã chứng minh như thế nào thì chúng ta cũng đã quá rõ.

  Trả lờiXóa
 25. Điều luật 258 là một điều luật mơ hồ đi ngược lại quyền Tự do ngôn luận theo hiến chương Quốc Tế nhân quyền mà đảng & nhà nước Việt Nam đã ký kết . Nhà nước Việt Nam lợi dụng những điều khỏang mơ hồ nầy hầu trấn áp những ai dùng quyền tự do ngôn luận để phê phán cán bộ lảnh đạo nhà nước với những chính sách đàn áp dã man , những hành vi vi phạm chủ quyền như : Cho Trung Quốc tự do khai thác Bauxit tại Tây nguyên , cho Trung Quốc trúng thầu hầu hết những công trình trọng yếu có thể làm nguy hại đến an ninh Quốc gia . Điều luật nầy sẽ làm lợi cho Trung Quốc và bắt bớ những ai phản đối Trung Quốc .

  Trả lờiXóa
 26. Ngày hôm nay thi 2 năm rõ 10, CS làm luật không phải là nhằm bảo vệ lơi ích nhân dân mà nhằm bảo vệ lợi ích đảng CSVN mà đại diện cho CSVN là nhà nước CSVN như HP điều 4 (phản động) đã qui định: CSVN lực lượng lãnh đạo Nhà nước(*).

  Nói cho cùng, cội nguồn và nguyên nhân của mọi đại họa của dân tộc VN còn kéo dài cho đến hôm nay xuất phát từ HCM ( siêu tình báo TQ Hồ Tập Chương), HCM đã sử dụng CSVN/VM như là một công cụ để cướp nước VN, tàn phá đất nước / con người VN áp dụng triệt để chánh sách "ngu dân" và "gây chia rẽ" để trị.

  Bao lâu mà giới "trí thức" vẩn chưa dám kêu đích danh HCM là đại tội đồ của dân tộc VN / tổ quốc VN thì mọi nổ lực dẹp bỏ công cụ CSVN của Bắc Kinh đều không đi tới đâu (gần 70 năm đau khổ vô tận rồi thưa ví quị) và hiểm họa bị TQ xóa tên là có thực (đã mất nươc từ 1945 nhưng vẩn còn tên là đây) . Nên nhớ một điều: Trí thức không nhựng chịu trách nhiệm những gì mình nói mà phải chịu trách nhiệm những gì mà mình không (dám) nói.

  (*) Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt
  Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao
  động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí
  Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật ..

  Trả lờiXóa
 27. Hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bạn. Hồ chí minh là tên tội đồ dân tộc nếu không có HCM thì VN không sập hầm tai vạ bởi chủ thuyết quái thai cộng sản. Nếu không có hồ chí minh (hồ tập chương) thì không có cuộc thảm sát long trời lở đất Cải Cách Ruộng Đất. Nếu không có tên đồ tể HCM (hồ tập chương) thì hiền tài VN không bị giết hại, trù dập trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Nếu không có tên diệt chủng hồ chí minh (hồ tập chương) thì hàng ngàn người dân vô tội ở Huế đâu bị chết thảm vì đập đầu, chôn sống...Nếu không có tên phỉ cộng hồ chí minh (hồ tập chương) thì đâu có cảnh huynh đệ tương tàn chỉ để phục vụ cộng sản như lời tên lê duẫn khẳng định "Ta đánh đây là đánh cho Liên xô và Trung quốc. Và nếu không có tên lừa thày phản bạn hồ chí minh thì nhà chí sĩ PHAN BỘI CHÂU đâu bị bán đứng cho thực dân Pháp.

  Và cũng hoàn toàn đồng ý với bạn về việc trí thức nói chung, phải chịu trách nhiệm về lời nói cũng như việc làm trái với sự thật, cũng như trách nhiệm không dám nói và cũng không dám làm những điều mình nghĩ và khẳng định CỘNG SẢN PHẢI BỊ HỦY DIỆT BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO. Người dân chúng tôi sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng bán tất cả ruộng vườn nhà cửa, tài sản. Bán tất cả những gì có thể bán được với ước vọng duy nhất là xóa sạch vĩnh viễn cộng sản trên đất nước VN vốn đã chịu quá nhiều tai ương vì ác thú cộng sản.

  Cam kết thực hiện.

  Trả lờiXóa
 28. Một thí dụ về việc lợi ích của nhà nước bị xâm phạm:

  Chính quyền Obama ở Mỹ bị các nghị sĩ đối lập chất vấn về việc đã báo cáo không đầy đủ, sai lạc trong vụ đại sứ Mỹ ở Lybia bị quân khủng bố giết chết. Đại sứ Mỹ bị quân khủng bố giết chết có dự mưu và tổ chức nhưng chính quyền Obama lúc đầu chỉ nói đó là do người biểu tình bất mãn khi xem video nói xấu Hồi Giáo trên Youtube. Việc chỉ trích này cho dân thấy chính quyền Obama làm việc không đàng hoàng, nói không đúng sự thật. Lợi ích của chính quyền Obama bị xâm phạm khi nghị sĩ đối lập vạch ra cho thấy khuyết điểm của chính quyền.

  Các nghị sĩ đối lập này không hề bị bắt vì xâm phạm lợi ích của nhà nước. Hành vi vạch ra khuyết điểm của họ được xét xem là có lợi cho quốc gia hay không. Vạch ra cái dở của nhà nước mà làm lợi cho dân, cho quốc gia thì không phải là cái tội.

  Nước Mỹ họ làm luật để bảo vệ lợi ích của quốc gia và lợi ích của toàn thể dân chúng, chứ không làm luật để bảo vệ giai cấp cầm quyền.

  Trả lờiXóa
 29. Một thí dụ về việc xâm phạm lợi ích của nhà nước:

  Nhà nước muốn cho dân ngu, không biết đến các quyền mà người dân được quyền hưởng để nhà nước tha hồ ức hiếp, đè nén dân, bảo vệ cho địa vị lâu dài của nhà nước. Nay có kẻ đi phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho dân, để cho dân đọc, làm cho dân thấy nhà nước từ xưa đến nay chơi ép mình, đè nén mình quá nhiều. Dân từ đó không chấp nhận để nhà nước chơi ép nữa, phản kháng lại. Nhà nước thấy dân không còn ngu, không dễ để dọa nạt, đánh đập nữa nên cảm thấy lợi ích của mình bị xâm phạm. Đó là cái lợi ích có được nhờ ức hiếp dân, nhờ để cho dân ngu.

  Trả lờiXóa
 30. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước ...

  Đoạn văn trên có 2 ý chính:
  1- Xâm phạm lợi ích
  2- Bằng cách dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng v.v...

  Vậy, lợi ích là gì?

  Một cơ sở sản xuất là lợi ích. Một miếng đất canh tác là lợi ích. Một phương tiện chuyên chở là lợi ích. Nghĩa là cái gì sản xuất ra sản phẩm hoặc phục vụ sinh hoạt tiện ích cho con người v.v... thì gọi là lợi ích.

  Bây giờ, một người chỉ viết báo, viết blog, hay đi chùa đi nhà thờ, thì làm sao họ "xâm phạm" vào cái lợi ích vừa nêu trên???

  Nói nôm na, chiếc xe của anh đang chạy hay thửa ruộng của anh đang canh tác, tôi viết blog tôi nói về đất đai máy móc thì thây kệ... tôi chứ. Ăn nhằm gì lợi ích của anh??? Tôi đâu có cho côn đồ đến chiếm đoạt lợi ích đó mà gọi là "xâm phạm"??? Xâm phạm bằng cách nào???

  Tóm lại, đoạn văn của một đạo luật mà bản chất đã phi lý, vô nghĩa thì làm sao mà luận tội ???

  Trả lờiXóa
 31. MộtNgườiViệt14:40 2 tháng 10, 2013

  Tự do ngôn luận gì với bọn Việt cộng? Nhóm chống đối 258 sẽ bị bịt mồm bịt miệng, không có được một mẫu tin nhỏ. Còn nhóm phản đối nhóm chống 258 sẽ được hơn 700 tờ báo của băng đảng đăng tải tràn lan. Kẻ nào có lợi cho băng đảng là được bọn Việt cộng hổ trợ tối đa. Điều đáng buồn là giới trẻ theo lề đảng cho đến bây giờ vẫn còn ngu muội dầu đã có thông tin phong phú của internet, được du học nước ngoài, mắt thấy tai nghe và trải nghiệm nhiều mà vẫn không có được một tư duy gì thông minh, sáng suốt. Điều đáng mừng là sự cọ sát này sẽ tạo ra một năng lượng thúc đẩy giới trẻ VN nói chung có thể trao đổi cho nhau những tư duy, suy nghĩ của mình nhất là khi giới trẻ, bất kể phe nào, cũng đều có được một sân chơi bình đẳng và mọi người dân đều có thể tiếp cận sự cọ sát đó của giới trẻ như vẫn thường có ở các nước dân chủ. Việt cộng có dám tạo một sân chơi bình đẳng đó không? Chắc là không vì dân càng ngu thì chúng càng có lợi như xưa nay Việt cộng vẫn làm. Ngu muội và sợ hãi vẫn là chiến sách cai trị dân của Việt cộng.

  Trả lờiXóa
 32. Thật là thú vị khi an ninh của đảng cọng sản đứng sau để dở trò cái gọi là nhóm phản bác 258 của các blogers . như vậy cũng đã gợi mỡ cho giới trẻ thấy được thế nào là tự do ngôn luận cho dù chỉ là một phần nhỏ trong cách nghĩ và nhận thức của đảng cọng sản ..nếu đã làm được vậy thì tại sao không mở ra một cuộc tranh luận trên truyền hình để hai bên nói chuyện thẳng thắng nhằm để cho nhân dân nói chung giới trẻ nói riêng ,hiểu biết thêm luật pháp việt nam .Quốc hội có thêm kinh nghiệm để làm luật sát với thật tế đời sống của nhân dân theo thời đại ...hay là cứ vẫn sợ đuối lý trước những trí thức trẻ để rồi cứ dở chiêu củ như ...nhân dân tự phát ...hội chiến binh tự phát ...công an giả dạng côn an ..hoặc mua thêm mắm tôm pha nhớt ..v..v ..bây giờ là thế kỉ 21 người ta đang chuẩn bị đưa con người lên định cư ở sao hỏa rồi , làm việc gì thì cũng quang minh chính đại một chút đi , Đừng nên dở trò bẩn thỉu nữa để hòa nhập cùng với thế giới văn minh . cho dân tình bớt khổ dân tộc được tự tôn một chút

  Trả lờiXóa
 33. Hãy đánh giá xem Điều 258 BLHS Việt Nam được đón nhận như thế nào trong các xã hội Dân chủ và Văn minh ngày nay như Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan (là những nước mà các sư tổ cộng sản cũng phải công khai thừa nhận là dân chủ và tiến bộ) thì sẽ thấy Điều 258 phản Nhân quyền và Dân chủ tới mức nào. Nếu đảng cộng sản muốn biết lòng dân thực sự thì phải bãi bỏ ngăn cấm tự do ngôn luận, bãi bỏ độc quyền xuất bản, độc quyền tuyên truyền và bịt miệng người dân...Thực hiện điều này có nghĩa là vứt Điều 258 vào sọt rác.
  Nguwowid dân chống lại Điều 258 là từng bước đòi lại các Quyền Cơ bản của mình đã bị đảng Cộng sản Việt nam tước đoạt trong hơn 80 năm qua!

  Trả lờiXóa
 34. -Ngày nay người ta có thể đo đong các thứ dù là trừu tượng như "Hạnh phúc"...bằng các tiêu chí, thăm dò..đo mức độ Tham nhũng từng quốc gia, mức độ Dân chủ, mức độ Tự do... cho ta dễ so sánh, đánh giá.
  Thí dụ đo mức độ Tự do ngôn luận theo có báo chí tư nhân hay không!
  có bao nhiêu số PV vào tù vì viết bài, mức độ kiểm quyệt...của nhà cầm quyền.
  Trên tinh thần nầy điều 258 là vi hiến lắm, bóp nghẹt tự do trình bày tư tưởng của người dân. Đối chiếu luật lệ các nước dân chủ không có thấy điều luật tương tự như Vn.
  Trong nền báo chí tự do, ai vi phạm gây thiệt hại đến uy tín..thì bên" nạn nhân" có thể làm đơn kiện ra tòa để xử, chẳng ai bị bắt vì lợi dụng tư do gây thiệt hại, Tòa xử thắng thua, bồi thường thiệt hại công minh.
  Các bạn trẽ ra tuyên bố 258 là theo tinh thần trên, ai thiệt hại phải cụ thể, mức độ thiệt hại, quy định bồi thường, phải đệ đơn khiếu nại... không thể mơ hồ như Chủ nghĩa Xã Hội của Trong (lú) đang quyết tâm dẫn dắt Dân ta" Xuống.. hố..hố..hố...cả..cả..Nước".
  Mèo con bảo "Dân chủ nước ta" thấy cũng được đó là vì Mèo ở vị trí là kẻ thống trị Nhân Dân, còn tôi và nhiều người là kẻ bị trị.bị bịt mồm, bị bịt mắt, bị...tù ( tù nhỏ như Điếu cầy, tù to như cả nước Việt Nam.
  Chịu khó đọc DLB biết đâu có ngày Mèo sẽ...Nhân dân luôn mở rộng vòng tay đó Mèo.

  Trả lờiXóa
 35. Vì sao Đặng Ngọc Viết nã 5 phát súng vào đầu những "quan chức quỷ đất ", giết chết một người và tự lấy đi mạng sống của mình? Trước đó - vì sao Đoàn Văn Vương và những người thân của anh phải tự vệ bằng súng hoa cải, cũng vì đất? Hay thô bỉ hơn - mất nhân tính hơn và đáng hổ thẹn hơn, hai mẹ con cô lài ở Cần Thơ phải cởi trần truồng để giữ đất và bị lôi đi xềnh xệch trước con mắt bàn dân thiên hạ trong "thời đại xã hội chủ nghĩa" thế kỷ 21 này? Tất cả chỉ vì tiếng nói của người dân không được nghe, nguyện vọng người dân không được xét đến. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính quyền đã cướp hết mọi đường sống của họ và tàn bạo hơn là bịt luôn miệng họ không cho kêu cứu! Điều 258 là để hợp pháp hóa sự dã man này!
  Thật là nhẫn tâm và tàn bạo!

  Trả lờiXóa
 36. Ủng hộ lập trường của Dân Làm Báo, hoan nghênh thái độ công khai dấn thân của "nhóm ra tuyên bố 258", bất chấp mọi đe dọa của bọn phản dân, hại nước!
  Chính nghĩa thắng tà nguỵ, cây ngay không sợ chết đứng; nếu có chết, thân danh cũng được vẻ vang và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc bất khuất !
  Còn ai lạ gì "bọn phản đối"? Chúng chỉ dựa vào luật pháp bất minh, quốc hội bù nhìn nhằm che đậy tính độc tài, phi dân chủ của chế độ phi nhân !

  Trả lờiXóa
 37. Những điều rõ như ban ngày như thế này rồi mà có những kẻ không biết suy nghĩ hay là sao ấy nhể , nhìn cho kĩ đi rồi hạng nói nhé mấy cái con người mà được gọi là " Hội Bloger Việt Nam " gì gì đó nhé , chỉ khỏe nói xiên nói xỏ , nói bậy nói bạ là tài thôi mà , làm gì , nói gì cũng phải có cái đầu đi cùng chứ

  Trả lờiXóa
 38. Đấy , đọc cái này rồi nhá , đừng có thắc mắc về những điều trong điều 258 nữa nhá , đọc rồi thì thấy sự cần thiết của nó rồi chứ , nhất là trong hoàn cảnh hiện nay , tốc độ phát triển của internet phát triển một như vũ bão , phát triển một cách chongs mặt thì cần có một cơ chế để quản lí nó

  Trả lờiXóa
 39. Điều 258 của bộ luật hình sự nước ta đã cho thấy sự đúng đắn và chặt chẽ của nó.không chỉ vậy điều này còn tạo ra cho công dân có được những quyền lợi và nghĩa vụ hợp lí.vì hiên nay nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng việc tư do báo tri tự do ngôn luân để tuyên truyên nói xâu bôi nhọ nhà nước ta.vì vậy điều 258 là rất cần thiêt trong thời buổi hiện nay.

  Trả lờiXóa
 40. Với tốc độ phát triển của internet ngày nay , thì sự quản lí đối với internet hết sức là khớ khăn , trên mạng mà , tự do thích nói gì thì nói , làm gì thì làm , chỉ cần có chút hiểu biết về kiến thức là tha hồ , muốn làm gì thì làm , vì sự quản lí vẫn hết sức là lỏng lẻo và hầu như là vô hại.

  Trả lờiXóa
 41. điều 258 bộ luật hình sự nước ta đã nêu rất rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân! quyền tự do ngôn luận thiết thực và cần thiết trong một xã hội phát triển, tuy nhiên nhiều người đang lạm dụng mà nói đúng hơn là lợi dụng rất nhiều về vấn đề này để nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước, tuyên truyền, kích động quần chúng nhân dân, đặc biệt là trên các trang báo mạng, nó đang tràn lan trên các mặt báo mạng, thực sự thì rất khó để kiểm soát!

  Trả lờiXóa
 42. Luật pháp được đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích cho người dân Việt Nam ta, nếu không có luật thì không biết đất nước ta sẽ hỗn loạn như thế nào nhỉ? Trong lĩnh vực nào cũng thế thôi, kể cả internet. internet là một lĩnh vực mới đối với đất nước, và tốc độ phát triển của nó phải nói là chóng mặt, chính vì thế mới rất cần những bộ luật như điều 258 đây để điều chỉnh, kiểm soát, không để internet phát triển một cách tràn lan, gây ảnh hưởng đến nhân dân và đất nước

  Trả lờiXóa
 43. Giờ là thế giới hiện đại, có thể nói cuộc sống bây giờ trở nên thoáng hơn, không còn những tục lệ hà khắc, khắt khe như ngày xưa. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể để cho mọi người thích nói gì, thích viết gì thì viết được, cái gì cũng phải nằm trong một giới hạn nào đó, không thì thế giới này trở nên hỗn loạn mất

  Trả lờiXóa
 44. Thật ngớ ngẩn cho cái tuyên bố đòi hủy bỏ Điều 258. Thực chất đó việc chống đối đi ngược lại với lợi ích của quốc gia , của toàn dân tộc. Trong bối phát triển chóng mặt của internet, công nghệ thông tin bùng nổ, nếu không có những điều như điều 258 bộ luật hình sự thì không tránh khỏi việc những cá nhân xấu lạm dụng quyền tự do dân chủ để mà bôi nhọ, đưa những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 45. Rõ như ban ngày. Điều 258 rất thiết thực, đi sát thực tế, là điều luật đúng đắn, không có lí do gì để phải chỉnh sửa hay bỏ điều luật này đi. Điều luật ghi rõ "Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.". Những người biết đọc đều thấy được chữ LỢI DỤNG. Lợi dụng các quyền để xâm phạm lợi ích nhà nước thì đáng bị xử lý. Những kẻ nói nhiều hiểu ít, không biết gì, đọc sơ qua rồi nói này nói nọ. Phải cảnh giác cao với bọn phản động, chúng chỉ muốn kêu gào, làm ầm lên để phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 46. Điều 258 rất thiết thực, đi sát thực tế, là điều luật đúng đắn, không có lí do gì để phải chỉnh sửa hay bỏ điều luật này đi. Điều luật ghi rõ “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”. Điều 258 rất thiết thực, đi sát thực tế, là điều luật đúng đắn, không có lí do gì để phải chỉnh sửa hay bỏ điều luật này đi. Điều luật ghi rõ “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”.

  Trả lờiXóa
 47. Điều 258 của bộ luật hình sự nước ta đã cho thấy sự đúng đắn và chặt chẽ của nó.không chỉ vậy điều này còn tạo ra cho công dân có được những quyền lợi và nghĩa vụ hợp lí. Lợi dụng các quyền để xâm phạm lợi ích nhà nước thì đáng bị xử lý. Những kẻ nói nhiều hiểu ít, không biết gì, đọc sơ qua rồi nói này nói nọ. Phải cảnh giác cao với bọn phản động, chúng chỉ muốn kêu gào, làm ầm lên để phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 48. Điều 258 của bộ luật hình sự là một quy phạm pháp luật trong Bộ luật hình sự thì nó cũng như 343 điều còn lại, góp phần quan trọng trong việc hình thành ngôi nhà pháp lý Việt Nam. Cùng chung “..nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệt rật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mội hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

  Trả lờiXóa
 49. không chỉ vậy điều này còn tạo ra cho công dân có được những quyền lợi và nghĩa vụ hợp lí.giúp chúng ta có những cách cư xử hợp lí trong đời sống.Những kẻ mà không có hành vi và tuyên bố nhằm phá hoại và chống đối điều này thì đều là những kẻ bán nước,cầu vinh Phải cảnh giác cao với bọn phản động, chúng chỉ muốn kêu gào, làm ầm lên để phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 50. Điều 258 rất thiết thực, đi sát thực tế, là điều luật đúng đắn, không có lí do gì để phải chỉnh sửa hay bỏ điều luật này đi. Điều luật ghi rõ “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”.

  Trả lờiXóa
 51. Nhân danh công lý05:56 29 tháng 9, 2015

  Việc một nhóm các nhà tự xưng là hoạt động vì dân chủ nhân quyền và đấu tranh cho cái vẹo gì đó tôi không rõ. Họ tới gặp một số chính khách quốc tế, trao bản 258 này. Với mục đích mong sự can thiệp từ bên ngoài. Nhưng họ không biết đây là cách mà họ phá đất nước này, việc làm tren chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà vậy.

  Trả lờiXóa
 52. ai cũng có lúc đúng lúc sai đảng thì cũng vậy nếu đảng làm sai mà nói đảng sai thì dính vào luật này như vậy không dược

  Trả lờiXóa
 53. bác này nói thẳng nói thật như vậy coi chừng cái diều luật mơ hồ 258 của bọn yêu nước trung hoa đấy

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm