Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Vũ Công Anh
        Như bài trước tôi đã khẳng định, Bộ luật hình sự Việt Nam có vai trò cơ bản, là “khung xương sống” cho HTPL Việt Nam, là nền tảng để xây dựng ngôi nhà pháp lý bền vững. Với vai trò như vậy thì mỗi quy phạm pháp luật trong Bộ luật Hình sự như một viên gạch, hòn đá tảng để hình thành sự vững chắc đó.
        Điều 258 của bộ luật hình sự là một quy phạm pháp luật trong Bộ luật hình sự thì nó cũng như 343 điều còn lại, góp phần quan trọng trong việc hình thành ngôi nhà pháp lý Việt Nam. Cùng chung “..nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệt rật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mội hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm..” (Điều 1 BLHS)
Cụ thể chúng ta đi vào tìm hiều nội dung của điều luật 258 bộ luật Hình sự năm 1999 của nước CHXHCNVN được sửa đổi, bổ sung năm 2009:
“Điều 258: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Trước hết ta hiểu lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ta phải khẳng định một điều rằng, nhà nước ta chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật được quy định là tội phạm trong bộ luật hình sự Việt Nam, chúng ta áp dụng luật tuân theo nguyên tắc hành vi, không có việc truy cứu TNHS về mặt tư tưởng mặc dù trong tư tưởng cũng đã hình thành ý định thực hiện những hành vi phạm tội, những chỉ khi nào nó biểu hiện ra bên ngoài hành vi khách quan thì khi đó chúng ta mới được phép áp dụng luật.
Và điều 258 Bộ luật hình sự được áp dụng trong thực tiễn bảo vệ, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Chỉ khi nào người thực hiện hành vi phạm tội đáp ứng đủ các điều kiện về mặt pháp lý được quy định trong điều luật thì khi đó hành vi phạm tội đó mới được gọi là tội phạm và người thực hiện hành vi khi đó mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chủ thể của tội này là bất kỳ ai có năng lực chịu trách nhiệm hình sự (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) và đủ tuổi theo quy định của Bộ Luật này (cụ thể ở tội này là người đủ 16 tuổi). Năng lực trách nhiệm hình sự là khả năng của chính mỗi chúng ta bằng chính hành vi của mình (hành vi có thể hành động hoặc không hành động) thực hiện tội phạm mà không bị chi phối, hạn chế về mặt nhận thức hay tâm lý.
Khách thể của tội phạm này là lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các lợi ích này có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất (tinh thần). Nếu là lợi ích vật chất thì cơ quan tố tụng phải chứng minh được vật chất đó là gì (tính mạng, sức khỏe công dân, tài sản, đồ vật, giá trị thiệt hại quy ra tiền, vàng hoặc quy ra thóc, v. v…). Nếu là lợi ích phi vật chất thì cơ quan tố tụng cũng phải chứng minh đó là thiệt hại như thế nào về mặt tinh thần, từ thiệt hại đó gây ra hậu quả gì…
Về mặt khách quan của tội phạm “Người thực hiện hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân có thể thực hiện một trong các hành vi như: lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Nếu nói một cách khái quát thì người thực hiện tội phạm này có hai hành vi chính, đó là hành vi lợi dụng và hành vi xâm phạm. Lợi dụng và xâm phạm là hai hành vi cần và đủ, nếu lợi dụng nhưng chưa xâm phạm hoặc xâm phạm nhưng không lợi dụng thì chưa phải là hành vi phạm tội này. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng và xâm phạm lại không giống nhau, mà tùy thuộc vào quyền mà người phạm tội lợi dụng và lợi ích bị xâm phạm, nên tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể thực hiện một trong những hành vi cụ thể sau:
- Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do hội họp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Lợi dụng quyền tự do lập hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
- Lợi dụng quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là những thiệt hại gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại về vật chất, tinh thần cho Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nói chung, hậu quả của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây ra chủ yếu là những thiệt hại phi vật chất, nếu có thiệt hại về vật chất thì cũng là thiệt hại từ phi vật chất dẫn đến thiệt hại vật chất như: chi phí cho việc đăng tin cải chính, thu hồi ấn phẩm hoặc các chi phí khác để khắc phục những thiệt hại về tinh thần, danh dự, uy tín…Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cần chứng minh là hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ đã xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là lợi ích gì, nếu lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân không bị xâm phạm thì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ chưa cấu thành tội này”.
Ngoài các dấu hiệu khách quan đã nêu, đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; tùy theo từng trường hợp cụ thể mà tội phạm này còn có những dấu hiệu khách quan khác, nếu thiếu nó thì không cấu thành tội phạm. Ví dụ: Nếu người phạm tội thực hiện hành vi lợi dụng quyền tự do lập hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thì phải căn cứ vào các quy định của Nhà nước, của tổ chức về việc thành lập hội, thành lập tổ chức xem người có hành vi lợi dụng quyền này đã xâm phạm đến lợi ích của ai?”. Người phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thực hiện hành vi với lỗi cố ý (có thể với lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp), tức là về mặt lý trí người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; còn về mặt ý trí họ đã thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Người phạm tội có thể vì động cơ, mục đích khác nhau tùy thuộc vào hành vi lợi dụng quyền cụ thể và ý thức của người phạm tội xâm phạm đến lợi ích nào. Việc xác định động cơ, mục đích đối với tội phạm này là rất quan trọng vì nó là dấu hiệu để phân biệt với các hành vi tương tự nhưng nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân quy định tại chương XI về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Hơn nữa đây là tình tiết để tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

Từ những điều phân tích cơ bản về trên đây cho thấy điều luật quy định rất chặt chẽ, thể hiện được tính chất bản lề của chuẩn mực pháp lý, cũng là cơ sở để mỗi con người chúng ta xác định những chuẩn mực chung của xã hội, để mỗi cá nhân chọn cách cư xử cho phù hợp với những quan hệ trong cuộc sống thường ngày. Giới hạn giữa tội phạm và hành vi hợp pháp nói xa nhưng lại rất gần chính vì vậy mà cần có sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật, có như vậy thì con người chúng ta mới hoàn thiện được bản thân lại vừa bảo vệ được bản thân, cộng đồng và xã hội.


 

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Bánh Bao 

        Ngày 26/09/2013 có rất nhiều các clip và bức ảnh xung quanh thong tin PHƯƠNG UYÊN VÀ MẸ BỊ CÔNG AN HÀNH HUNG VÀ BỊ THƯƠNG. Dưới đây là cận cảnh vết thương của Uyên và kèm theo những lời ghi chú của BỐ TƯỜNG THỤY          Bức ảnh kém thuyết phục với mái tóc lòa xòa, vết thương, vết máu khô ở chân cùng vết xước nhỏ ở trán thử hỏi đây có phải kết quả của vụ việc HÀNH HUNG XÔ XÁT hay là thành quả, sản phẩm của chuỗi công việc đập đầu, làm rối tóc do cố ý.:)))

        Giải thích về vết thương của mình, Phương Uyên có nói: bố (tường thụy) đã nói con chịu khó đập đầu vào tường cho nó ra tí máu rồi hẵng chụp hình đưa lên mạng thì mới có tiền, con sợ đau con không chịu đập đầu vào tường thì hai bố con mình làm sao có tiền của bọn việt tân? mà tụi nó không trả tiền thì tiền vé, tiền ăn, ... mấy ngày qua con phải thanh toán cho bố nhé, không là không xong với bố đâu. BỐ KHÔNG ĐÙA ĐÂU.


         Nghe câu nói của Phương Uyên nghe sao xót xa, thương xót cho đứa trẻ ngây thơ biij lợi dụng, làm việc sai trái, nghe lời bố chịu đau chịu khổ, tự hành hạ bản thân, tạo bằng được chứng cứ thuyết phục để có thể lấy được tiền từ Việt Tân,được họ cho nhiều tiền…


           Nhắn đến sự việc Uyên ra Hà Nội, trên mạng xã hội, một người bạn của Uyên có lên tiếng:            Chỉ những chứng cứ trên thôi cũng đủ hiểu mọi việc làm của Phương Uyên là vì mục đích gì,vì cái gì và bị ai sai khiến…. Bằng tuổi Uyên, các bạn cùng trang lứa vẫn đang say mê học tập, vui chơi nhưng vì đồng tiền, bố Uyên lại bắt con mình phải hành hạ thân thể có những bằng chứng ngụy tạo để chống đối đất nước, chống đối lại những người đã quan tâm, đối xử tốt, sẵn sàng cho Uyên thời gian để thay đổi, sửa chữa lỗi sai, làm lại từ đầu, sống cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, không bị chi phối bởi bất cứ tác nhân, tổ chức nào.


           Uyên đã có nhiều việc làm sai trái, chống đối lại Đảng, Nhà nước, chính quyền. khi làm những việc đó, để nhận được những đồng tiền, đồng đô la từ các tổ chức nước ngoài, Uyên đã phải trả giá bằng sức khỏe, danh dự của chính mình và gia đình.


          Qua sự vụ lần này, mong em sẽ suy nghĩ được sâu sắc hơn, nghĩ lại những gì đã qua mà thay đổi, án treo  đối với em không phải là giải thoát để cho em tự do tiếp tục kiểm những đồng đô từ Việt Tân mà đây chính là thời gian thử thách để em suy nghĩ, để em sửa sai. Hãy sống bình thường như bao bạn khác nhé!


Công Mẫn


        Năm 1986, Đảng đã đề ra chủ trương đổi mới đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc. Nhà nước không ngừng chăm lo đời sống nhân dân. Hòa chung vào sự phát triển của đất nước cũng có một phần đóng góp của các tôn giáo, trong đó có đạo Công giáo. Ngay từ  Đại hội toàn thể Giám mục ở Việt Nam từ ngày 24/4 đến 1/5/1980 tại Thủ đô Hà Nội để thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đại hội đã ra Thư chung 1980 với đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Đây là một sự kiện quan trọng, sau nhiều năm truyền giáo, Giáo hội chủ trương xây dựng một Hội thánh Chúa Giêsu Kitô tại Việt Nam gắn bó với dân tộc và đất nước, cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


        Theo tinh thần của Thư chung năm 1980, các chức sắc, tín đồ đạo Công giáo đã tích cực tham gia vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một bộ phận nhỏ chức sắc trong đạo Công giáo đã không thực hiện theo đúng tinh thần của Thư chung mà chính Giáo hội Công giáo Việt Nam đề ra, làm trái lời dạy của Chúa Giêsu, một tấm gương về đức hy sinh và lòng chung thực.

        Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều bài về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày 30/8 và ngày 3-4/9/2013. Có thể thấy đây là một sự việc vi phạm pháp luật. Những gì diễn ra tại đây, ai có thể ngờ rằng đó là những tín đồ của Chúa Giêsu và hành động của những người chăm lo đức tin của Chúa cho các tín đồ nơi đây như thế nào mà để xảy ra tình trạng đó?


          Xuất phát từ vụ án “Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được đưa ra xét xử từ sơ thẩm tháng 1/2013 và phúc thẩm tháng 5/2013, các đối tượng trong vụ án là người trong đạo Công giáo. Từ vụ việc này, lẽ ra các giáo sỹ tại địa phương cũng như Giám mục giáo phận Vinh phải coi là bài học để giáo dục các tín đồ của mình chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hơn, tránh những vi phạm tiếp theo của giáo dân. Nhưng, họ đã không làm như lẽ thường mà Đức Kitô đã dạy, họ đi ngược lại lời dạy của Người là phải nhìn vào sự thật khách quan. Họ còn làm cho các tín đồ của mình nhầm tưởng rằng các đối tượng trong vụ án đã bị cái gọi là “đàn áp tôn giáo” và theo đó là những hành động mang tính “đấu tranh vì tự do tôn giáo”. Vì vậy, dẫn đến sự việc các tín đồ tại giáo xứ Mỹ Yên bắt giữ, hành hung cán bộ chính quyền, gây mất trật tự công cộng, phá hoại tài sản của các công dân khác.. Rõ ràng đây là một hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần phải được xử lý bằng hình sự để giữ vững kỷ cương pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung điều tra, khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh "gây rối trật tự công cộng”; "bắt giữ người trái pháp luật”, "cố ý gây thương tích” và "cố ý hủy hoại tài sản công dân”; khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi (cùng ở xã Nghi Phương) theo đúng trình tự của pháp luật với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.


Capture         Trong khi các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Nghệ An đang xử lý theo đúng trình tự của pháp luật đối với Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi thì trong các ngày 30/8 và ngày 3,4/9, hàng trăm giáo dân đã bị kích động mang theo băng rôn, khẩu hiệu đòi thả hai bị can trên, chửi bới, lặng mạ cán bộ chính quyền địa phương, xông vào trụ sở phá hoại tài sản trong trụ sở. Đặc biệt, số đông này còn khống chế, bắt giữ 6 cán bộ chính quyền xã Nghi Phương và ép ông chủ tịch xã ký giấy cam kết thả hai đối tượng đang bị tạm giam để điều tra.


        Có thể thấy, vụ việc đã lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng các giáo sỹ của Giáo phận Vinh, từ Giám mục Nguyễn Thái Hợp đến các linh mục quản xứ không lên tiếng ngăn cản hành động vi phạm pháp luật này của các tín đồ giáo phận mình. Phải chăng các giáo sỹ này đang cổ súy cho những hành động vi phạm pháp luật trên? Chúng ta chưa thể kết luận được điều đó nhưng sau khi sự việc xảy ra Giám mục Nguyễn Thái Hợp lại ra thư chung, thông cáo và văn thư mang tính chất kích động, vu khống chính quyền. Trong “Thư chung” này, giám mục Hợp đã vu khống lực lượng Công an: Vào “khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/9/2013”, “Tấn công dã man” người dân, làm “ít nhất 30 người bị thương”, “những người còn lại hoảng loạn chạy tứ tung”... Khi “một nhóm nhỏ thân nhân của ông Khởi và ông Hải tiến tới gần hàng rào Cảnh sát cơ động với ý định đi vào trụ sở của UBND xã để nhận hai ông về nhà” theo “Giấy cam kết của nhà cầm quyền ký ngày 3/9/2013”. Ngoài ra, vị Giám mục này còn có những bài phỏng vấn của báo đài nước ngoài với nội dung tương tự. Đến đây, tôi thiết nghĩ, Giám mục đã làm tròn bổn phận khi khoác trên mình “chiếc áo thầy tu” hay chưa hay là ông đang là người cổ vũ cho các hành động vi phạm pháp luật của các tín ở giáo xử Mỹ Yên? Những việc làm đó các các vị giáo sỹ Giáo phậm Vinh có đúng với lẽ thường hay không, tôi có một số suy nghĩ như sau:


          Về mặt pháp luật, Giám mục là người am hiểu pháp luật, không những pháp luật trong nước mà với thời gian nhiều năm công tác ở nước ngoài, ông cũng hiểu rất rõ bản chất và các vấn đề của pháp luật của các nước. Mỗi đất nước đều xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng nhất định. Ở nước ta, pháp luật và Nhà nước đặt ra là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân lao động. Những ai đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Trong vụ án Hồ Đức Hòa, hành vi của các bị cáo đã được làm rõ và chính các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật, đi ngược lại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của công dân. Đồng thời, các bị cáo đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước (trong phiên xét xử phúc thẩm đã giảm mức phạt cho các bị cáo căn cứ vào thái độ khai báo của các bị cáo). Vậy, người trong cuộc như các bị cáo đã thấy được sai trái, thấy được lỗi lầm và nhận thức được sự khoan hồng của Nhà nước giành cho họ. Tại sao, các đối tượng khác còn cố tình kích động giáo dân gây mất trật tự công cộng (22/5, Linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức cho hàng trăm giáo dân ở nhiều địa phương về nhà thờ họ Trại Gáo cầu nguyện cho các bị cáo dẫn đến hành động vi phạm pháp luật của các giáo dân Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi)? Các linh mục quản xứ và Giám mục Tòa giám mục Xã Đoài hẳn cũng thấy được vấn đề này.


          Tiếp đó, sau khi chứng minh được các hành vi của Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi là vi phạm pháp luật hình sự, thì việc khởi tố, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam là điều bình thường theo đúng quy định của pháp luật. Nếu quá trình bắt hay chứng cứ thu thập được chưa đầy đủ, hoặc còn có vi phạm trình tự tố tụng thì công dân có quyền khiếu nại và tố cáo. Việc khiếu nại, tố cáo sẽ được giải quyết theo trình tự pháp luật. Tại sao, Giám mục và các linh mục không khuyên giáo dân của mình làm điều này mà lại để cho các giáo dân tiếp tục lún sâu vào vi phạm? Hơn nữa, các vị cũng biết, thẩm quyền của việc bắt và thả người trong tố tụng hình sự phải do những người có thẩm quyền quyết định, chứ đâu phải là ai cũng có thể ra các quyết định đó mà “Giấy cam kết của nhà cầm quyền ký ngày 3/9/2013” được Giám mục Hợp nêu trong thư chung. Rõ ràng, tới đây có thể thấy Giám mục đã không hiểu pháp luật tố tụng hay là cố tính không hiểu pháp luật?


           Về mặt kinh tế xã hội, bên cạnh cương vị chăm lo đức tin Kito cho các giáo dân của mình, Giám mục và các linh mục cũng thường quan tâm đến đời sống kinh tế xã hội của giáo dân. Trong khoảng thời gian này, các vị còn thực hiện được công việc đó không? Hay lại chỉ tập trung cầu nguyện, cổ súy cho các hoạt động vi phạm để bỏ bê việc đồng áng, thu hoạch mùa màng? Hơn nữa, sự phát triển đất nước cũng như Giáo hội phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ, việc học tập của các em sẽ ra sao khi cả một vùng chỉ chú trọng việc tụ tập, gây rối? Hẳn các vị cũng nghĩ đến vấn đề này.


         Cuối cùng, về chức trách của các vị, những người nuôi dưỡng đức tin Kitô cho Giáo hội, họ đã truyền lại những lời dạy như thế nào tấm gương về đức hy sinh và sự trung thực của Chúa? Đây là công việc chính của các vị, các vị truyền lại những lời dạy quý báu của Chúa Giêsu và các bậc tông đồ đi trước cho con cháu sau này để giúp con cháu thấy được những điều tốt đẹp về truyền thống Giáo hội và biết phấn đấu, phát triển truyền thống đó. Bên cạnh đó, họ thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam, họ phải tin theo và đi theo con đường mà Giáo hội đã lựa chọn “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.


           Họ đã làm gì để thực hiện con đường mà Giáo hội đã lựa chọn đó? không những không giúp đỡ giáo dân đi theo con đường mà Giáo hội đã lựa chọn, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thậm chí còn có những hành động gây mất trật tự công công, vi phạm pháp luật. Điều đó, làm ảnh hưởng cả tới sự phát triển chung của Giáo hội. Vậy, “chiếc áo thầy tu” họ khoác trên người có xứng đáng không? 


Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Phương Đông


     Trong những ngày đầu tháng 9, khi  cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, chúng ta lại nghe tin không vui từ Nghệ An: giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bao vây UBND xã, bắt cán bộ, đòi thả người do công an đang tiến hành điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.


     Ngay lập tức trên một số trang mạng đã xuất hiện nhiều bài viết của những kẻ tự cho mình là đấu tranh vì cái gọi là “tự do tôn giáo” với những tít như: Việt Nam đàn áp tôn giáo, công an bắt giáo dân trái pháp luật, công an đánh giáo dân phải nhập viện...


     Mấy năm trở lại đây, chúng ta không lạ gì với việc một số giáo xứ ở Huế, Thái Bình, Hà Nội bị một số kẻ xấu kích động, biểu tình, bao vây trụ sở chính quyền đòi thả người bị công an bắt giữ do có hành vi trái pháp luật hoặc tranh chấp đất đai với chính quyền... Các linh mục và giáo dân liên tục kêu gào nhà nước đàn áp tôn giáo, không có tự do tôn giáo; công an đánh giáo dân, bắt người trái pháp luật... nhưng chưa thấy họ bị đàn áp đến đâu, chúng ta chỉ thấy cảnh hàng nghìn giáo dân đạp đổ tường rào, xông vào bắt cán bộ nhà nước, đập phá tài sản các cơ quan...


     Vụ việc giáo xứ Mỹ Yên cũng không ngoài kịch bản đó. Nhìn vào những hình ảnh các giáo dân (cả thanh niên và phụ nữ, cả người trẻ và người già) trong tay lăm lăm cục gạch tới tấp vào trụ sở UBND xã, đập phá tài sản của UBND thì không phải biện minh gì nữa chúng ta đều thấy đó là những hành vi trái pháp luật.


     Họ đâu có bị đàn áp, đâu có bị cấm đoán sinh hoạt tôn giáo, nhà thờ và nơi thờ tự của giáo dân khang trang đẹp đẽ vậy mà họ vẫn liên tục vu khống chính quyền, kêu gọi nước ngoài can thiệp bảo vệ họ vì bị đàn áp tôn giáo. Còn việc một số cá nhân vi phạm pháp luật thì chúng ta đều hiểu rằng cho dù đó là người dân hay cán bộ, người theo đạo hay không theo đạo, người giàu hay nghèo thì đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, nếu đủ cấu thành tội phạm thì phải xử lý về mặt hình sự. Quy định này không chỉ có nước ta mà tất cả các nước trên thế giới này đều áp dụng như vậy.
nghi-phuong

Những người bị kích động ném đá vào lực lượng bảo vệ tại trụ sở UBND xã Nghi Phương. (Ảnh chụp từ video clip)     Nhìn hình ảnh này, thật nực cười khi nhiều giáo dân luôn kêu chính quyền đàn áp tôn giáo, công an bắt giữ giáo dân trái pháp luật nhưng chính họ lại có hành vi bao vây, phá hoại tài sản của chính quyền, bắt giữ, đánh đập công an. Thử hỏi, trên thế giới có quốc gia nào chấp nhận hành vi trái pháp luật này không? Chúng ta đều hiểu rằng, đã là công dân một nước thì phải chấp hành các quy định của pháp luật nước đó. Với những người theo đạo thì bên cạnh việc chấp hành các quy định của pháp luật quốc gia đó thì họ phải làm theo những lời Chúa răn dạy, mà Chúa trời chưa bao giờ dạy giáo dân đập phá trụ sở cơ quan nhà nước, bắt và đánh đập cán bộ nhà nước. Đối với những người theo đạo ở Việt Nam thì phải “kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc”.


     Có thể thấy sự thật ở giáo xứ Mỹ Yên đã trái ngược hoàn toàn với những luận điệu tuyên truyền của một số người không có thiện chí với đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Hành vi gây rối, vi phạm pháp luật của những giáo dân giáo xứ Mỹ Yên một phần là do không hiểu biết một phần là do kẻ xấu kích động, lợi dụng niềm tin của giáo dân để phục vụ cho mưu đồ chống chính quyền nhân dân của một số phần tử xấu trong giáo xứ. Chúng ta mong rằng giáo dân giáo xứ Mỹ Yên sớm nhận ra chân tướng sự việc, trở về với cuộc sống sinh hoạt thường nhật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về tự do tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện các quyền dân chủ của công dân. Cũng qua sự việc ở Mỹ Yên, mỗi chúng ta cần có sự tỉnh táo, đánh giá khách quan trước các sự việc liên quan đến tôn giáo, tránh bị các phần tử xấu và các thế lực thù địch tuyên truyền sai sự thật, kích động hành vi cực đoan chống chính quyền, trái pháp luật.


Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013 Qua Min  

     Hiện nay, có rất nhiều kênh tuyên truyền phá hoại tư tưởng ở bên ngoài của các cá nhân, tổ chức phản động. Những đối tượng này không bao giờ nhìn vào những mặt tích cực mà ai cũng có thể thấy được ở nước ta mà luôn rêu rao rằng ở Việt Nam không có tự do dân tộc, tự do tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Ngoài ra, suốt ngày ngồi thu thập những mặt trái của xã hội ở Việt Nam để bêu rếu, để minh chứng cho những luận điệu xấu xa của chúng. Lợi dụng sự phát triển vượt bậc của internet, các đối tượng chống đối lập ra hàng trăm trang web, blog cá nhân để nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước, kêu gọi chống phá...

    Một số người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thậm chí có cả người dân trong nước do hàng ngày tiếp xúc với những luận điệu của những đối tượng xấu trên internet nên có nhiều người trong số này không hiểu đúng tình hình ở Việt Nam, rất dễ bị những đối tượng chống đối lừa bịp, từ đó có cái nhìn lệch lạc, không thiện chí với nước ta.

    Thực tế ở Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại, đập tan những luận điệu xấu xa, bỉ ổi của các thế lực chống đối. Với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cùng sự phấn đấu, góp sức của người dân, Việt Nam càng ngày càng có nhiều thành tựu phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao và cải thiện,... Chính các nước và các tổ chức quốc tế cũng phải ghi nhận những sự phát triển vượt bậc theo hướng tích cực ở Việt Nam.

    Thực tế ở Việt Nam hoàn toàn khác với những thông tin mà các trang web phản động đưa ra. Chẳng hạn như nhiều kênh thông tin cho rằng Việt Nam tra tấn các đối tượng bị phạt tù vì lí do tôn giáo, trong khi thực tế các đối tượng này khi tiếp xúc với các nhà ngoại giao nước ngoài đã thừa nhận rằng bản thân bị bắt giữ là do vi phạm pháp luật chứ không phải vì lý do tôn giáo hoặc lý do nào khác, không bị tra tấn như tin đồn, thậm chí còn được tạo điều kiện để chữa bệnh... Một số đối tượng cho rằng Nhà nước hạn chế người dân tiếp cận internet, trong khi đó Việt Nam là một quốc gia mà internet phát triển như vũ bảo với tỉ lệ người dân sử dụng internet chiếm hơn 35%, người nước ngoài đến Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng việc tiếp cận internet rất dễ dàng, dù là ở thành thị hay nông thôn...

 

    Phải thừa nhận rằng, cũng như ở tất cả các quốc gia khác, xã hội Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Tuy nhiên, đó chỉ là những vấn đề nhỏ so với những mặt tích cực, những thành tựu to lớn đã đạt được. Chỉ dựa vào những mặt xấu, những cá nhân không điển hình mà cho rằng tất cả những điều này phổ biến ở Việt Nam là không đúng, là phiến diện, một chiều. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cũng như những người nước ngoài khác cần có cái nhìn toàn diện về tình hình ở Việt Nam, cần dựa vào thực tế để đánh giá, nhận xét một cách đúng đắn, khách quan. Và chắc chắn rằng, thực tế tình hình ở Việt Nam sẽ chứng minh điều ngược lại mà các đối tượng phản động vẫn luôn rêu rao.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013


Qua Min   

        Khi Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; quy định về việc chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội thì các thế lực phản động cho rằng ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, không có tự do internet, Nhà nước ta hạn chế việc truy cập internet của người dân. Thật là hết sức phi lí.

    Trong những năm gần đây, internet ở Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Tỷ lệ thâm nhập internet tại Việt Nam đạt 35,6%, có khoảng 5,3 triệu thuê bao internet băng thông rộng tính đến tháng 12/2012, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất khi tăng thêm 88% từ 10/2011 đến 10/2012. Về báo mạng, từ chỗ không có tờ báo nào, Việt Nam hiện nay đã có khoảng 76 tờ báo điện tử được cấp phép, hàng chục ngàn trang tin điện tử trong đó có nhiều trang tin điện tử tổng hợp, hơn 2 triệu blog cá nhân. Ít có nước nào mà số lượng người dùng internet lại tăng nhanh như ở Việt Nam. Với những số liệu trên có thể thấy rằng Việt Nam chưa bao giờ hạn chế sự phát triển của internet cũng như quyền tự do của công dân trên internet. Ở Việt Nam hiện nay, Internet không chỉ được phổ cập tại các thành phố lớn, mà đã về tận làng bản xa xôi, với phong phú loại hình dịch vụ từ đường truyền băng thông rộng đến mạng không dây. Thực tế cho thấy, không chỉ người Việt Nam mà người nước ngoài khi đến Việt Nam, việc tiếp cận dịch vụ Internet cũng rất dễ dàng như thừa nhận của nhiều du khách nước ngoài. Điều này trái ngược hoàn toàn với luận điệu của các thế lực phản động là “Việt Nam hạn chế người dân ticận internet”.

 

       Bên cạnh những lợi ích đạt được từ internet, thì đây cũng là mãnh đất màu mỡ, là môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch, những người bất đồng chính kiến, các đối tượng phản động lợi dụng thông tin thực hiện những âm mưu kích động, phá hoại. Do vậy, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam cũng có những quy định trong sử dụng Intenet để không ảnh hưởng đến thuần phục mỹ tục, an ninh quốc gia… Không chỉ ở nước ta mà mọi quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm, tôn trọng tự do ngôn luận và đã đưa ra những quy định để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của con người. Song các quốc gia đều thấy tự do ngôn luận không phải là vô hạn mà đều coi tự do ngôn luận phải được tôn trọng trong khuôn khổ của pháp luật. Hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật, không chỉ Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng không thể chấp nhận. Vì vậy, việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là hoàn toàn hợp lý. Nghị định này khuyến khích mọi người dân, tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ trên internet; cung cấp, tìm kiếm và trao đổi chia sẻ các thông tin trên mạng. Điều 23 của Nghị định đã đưa ra những quy định rất cụ thể về trang thông tin nào được sử dụng nội dung, cung cấp thông tin và chịu chế tài gì. Những hiện tượng cố tình làm sai lệch thông tin trên báo chí đó là vi phạm bản quyền, cần phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây là nội dung rất quan trọng của Nghị định 72 góp phần đảm bảo minh bạch, công khai trong thông tin; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, bản quyền của tác phẩm báo chí.

      Như vậy,  có thể thấy rằng Nghị định 72 không có nội dung nào ngăn cấm người dân, những người tham gia các trang mạng xã hội việc cung cấp cũng như tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin. Cụ thể, trong quy định về Quyền và Nghĩa vụ của người sử dụng Internet (điều 10) và Quyền và Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (điều 26) hoàn toàn không có điều khoản nào “ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ tin tức”. So với nhiều nước trên thế giới thì ở Việt Nam người dân rất dễ dàng trong việc tiếp cận và sử dụng internet. Thực tế ở nước ta đã đập tan luận điệu của các đối tượng chống đối về việc “hạn chế” người dân sử dụng internet ở Việt Nam hoặc cho rằng ở Việt Nam không có tự do internet.

 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

“Thông thái” là mong muốn đạt được của nhiều người trong xã hội, đặc biệt là trong một xã hội hiện đại. Ngày nay, khẩu hiệu thông thái không còn xa lạ mà đã trở nên gần gũi và thường xuyên được đề cập trên các diễn đàn của đời sống xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn, từ ăn uống, học vấn tới vui chơi giải trí… Trở thành người thông thái không chỉ là mong muốn của cá nhân mỗi con người mà còn là mong muốn chung của một xã hội phát triển. Vậy thông thái thể hiện ở những vấn đề nào. Đó là câu hỏi lớn mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể đưa ra câu trả lời, dù cho câu trả lời đó còn thiếu sót hay đã đầy đủ. Nếu sự lựa chọn của chúng ta phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội thì đó được coi là sự lựa chọn đúng đắn, khi đó nó trở thành điều kiện và cơ sở nền tảng để chúng ta có điều kiện phát triển. Ngược lại, lựa chọn sai lầm dẫn cho chúng ta đến nhiều hệ lụy mà những hậu quả của nó cả trước mắt và lâu dài, đôi khi chúng ta không thấy hết được. Mỗi con người trong xã hội thông thái sẽ là nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.


         “Thông thái” thể hiện trên nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực… Tuy nhiên, trong nội dung bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập đến sự thông thái của con người trước những luồng tin tin đa dạng, nhiều chiều hiện nay. Gần đây, trên các trang mạng xã hội Facebook, Website… đến các trang Blog cá nhân của một số người đăng tải nhiều nội dung thông tin mang tính chất tiêu cực, xuyên tạc sự thật nhằm kích động độc giả có những lời lẽ vào hùa, thậm chí có những hành động quá khích chống đối lại các cấp chính quyền và tiếp tay vào hoạt động tuyên truyền, tán phát các tài liệu có nội dung xấu. Việc làm này, đã được số đối tượng có tư tưởng chống đối, thù địch với cách mạng tiến hành từ lâu. Điều đáng chú ý ở đây, số người chịu sự tác động xấu bởi những quan điểm, luồng thông tin một chiều này là không nhỏ và dù chưa gây ra hậu quả lớn nhưng sự thiếu thông thái trong tiếp cận thông tin tiềm ẩn gây ra nhiều vấn đề phức tạp mà chúng ta chưa nhìn thấy được.


         Điển hình cho việc này, chúng ta có thể kể đến những thông tin liên quan đến vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng hay việc đưa tin sai sự thật, vu cáo chính quyền đàn áp tù nhân đối với Cù Huy Hà Vũ, đến việc Hải “Điếu cày” tuyệt thực, rồi đến Phương Uyên… Thực tế cho thấy, ngay khi xuất hiện các sự việc trên, dù chưa biết đúng sai thế nào thì số đối tượng có ý đồ xấu, chống đối lại chính quyền đã ngay lập tức có những bài viết bình luận đưa tin với nội dung sai lệch. Sự thiếu thông tin đã làm cho không ít độc giả ngộ nhận những thông tin do số đối tượng này đưa tin là sự thật và tất yếu dẫn đến “nhiễm độc” lúc nào không hay.


         Trong quá trình tiếp cận thông tin, con người có sự đánh giá, nhìn nhận về những thông tin đã nhận được với sự hiểu biết của bản thân về xã hội…từ đó hình thành quan điểm, tư tưởng. Vậy thì vấn đề đặt ra là với những thông tin sai sự thật được một số Website và nhiều trang Blog cá nhân đăng tải trong thời gian vừa qua, có thể đã tác động đến một bộ phận không nhỏ trong số độc giả. Đặc biệt, sự tác động tiêu cực này càng trở nên nguy hại đối với thế hệ trẻ, những người khao khát tìm kiếm cái mới, mong muốn khẳng định mình, ý thức cảnh giác chưa cao, quan điểm tư tưởng dễ bị dao động…


         Các bạn thân mến, chúng ta đang sống những ngày đẹp nhất của một con người, đó là tuổi trẻ. Tôi và các bạn, chúng ta có bao nhiêu khát khao và hoài bão được đóng góp một phần nhỏ bé sức lực và trí tuệ của chúng ta để bảo vệ những thành quả mà máu và nước mắt của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống mới giành được. Chúng ta tự hào được sống trong một đất nước hòa bình, có nhiều những điều kiện để phấn đấu và khẳng định mình. Chúng ta nhận thức rất rõ rằng, để một đất nước từ bùn lầy của nô lệ giành được độc lập tự do; để đưa cuộc sống nhân dân từ lầm than nghèo khổ đến cuộc sống hạnh phúc, ấm no ngày hôm nay là vì chúng ta có một Đảng Cộng sản chân chính, cách mạng. Mặc dù, hiện nay đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, một số vấn đề phức tạp về an sinh xã hội chưa được giải quyết triệt để… Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng hơn 80 năm qua, với những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục là chính đảng lãnh đạo duy nhất do chính lịch sử lựa chọn để tiếp tục đưa Việt Nam tiến lên, sánh vai với các cường quốc năm châu.


         Vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể trở thành người thông thái thật sự khi tiếp cận thông tin trong một thế giới thông tin hỗn độn, đa dạng và phức tạp hiện nay là câu hỏi được đặt ra mà chúng ta lại chính là người đưa ra câu trả lời. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có thái độ khách quan trong tiếp cận thông tin liên quan đến những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Nhìn nhận, đánh giá một con người hay một vấn đề đòi hỏi là một quá trình và phải tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Vì vậy, để khách quan chúng ta cần bình tĩnh lắng nghe thông tin từ cả hai phía, trong đó, coi trọng sự thật khách quan. Tránh để các thế lực thù địch và số đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin và thiếu thông tin của chúng ta để phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chúng.


         Một minh họa điển hình cho việc này chính là những thông tin liên quan đến việc Hải “điếu cày” tuyệt thực hơn 30 ngày. Trong những ngày tháng 8 vừa qua, trên nhiều Blog cá nhân đồng loạt đăng tải hình ảnh Hải điếu cày với thông tin Hải điếu cày bị bắt. Các đối tượng ra sức xuyên tạc, bịa đặt thông tin cho rằng lực lượng công an đã bắt và “đối xử” với ông Hải. Không dừng lại ở đó, chúng đưa ra thông tin ông Hải đã tuyệt thực hơn 30 ngày để phản đối chính quyền Việt Nam. Việc đưa tin rầm rộ, có tổ chức và tác động vào tâm lý tò mò của giới trẻ, có không ít bạn trẻ bị những thông tin này lừa bịp, từ đó ngộ nhận những thông tin này là đúng sự thật và có những lời nói, hành động vào hùa với số đối tượng xấu đòi chính quyền phải trả tự do cho đối tượng Hải. Tuy nhiên, không phải tất cả những ai đã từng đọc những bài viết này bị chúng lừa bịp, kích động. Đại đa số độc giả sau khi đọc được những thông tin này, đã tìm kiếm các thông tin chính thức và từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về sự việc này. Với những thông tin chính xác, đầy đủ các cơ quan chức năng đã đưa tin đến cho toàn thể dân tộc biết về hành vi sai trái, hoạt động chống chính quyền của Hải. Tất cả thông tin có liên quan đến quá trình giam giữ Hải… Đặc biệt, là tất cả những ai biết và quan tâm đến sự kiện trên đều nhìn thấy một ông Hải tuyệt thực hơn 30 ngày (theo lời tuyên truyền của các thế lực thù địch) nay lại “nhanh nhẹn, hoạt bát”, tận mắt chứng kiến nguồn thực phẩm tiếp tế ông Hải nhận từ gia đình. Và điều đáng nói thêm còn ở chỗ, con người mà các thế lực thù địch rêu rao tuyệt thực kia, không chỉ đã ăn hết thực phẩm gia đình y gửi mà khi nguồn tiếp tế quá nhiều không thể ăn hết, ông Hải có “nhã ý” mời bạn tù ăn cùng cho vui. Như vậy, với việc tiếp cận thông tin từ cả hai phía, bản thân mỗi chúng ta đều nhận thức được đúng và sai giữa các luồng thông tin này và từ đó chúng ta đã thực sự đã là người thông thái trong nhìn nhận đánh giá sự việc này.


         Có lẽ khi bàn tới vấn đề này, mỗi chúng ta còn đưa ra nhiều hơn những việc cần làm để thực sự trở thành người thông thái trong tiếp cận thông tin. Cá nhân tôi khi viết bài này chỉ có một mong muốn duy nhất là các bạn hãy thật sự trở thành người sở hữu thông tin và làm chủ thông tin trong một thế giới thông tin đa dạng và bùng nổ hiện nay. Nhận thức rõ về sự khách quan trong tiếp cận thông tin là điều kiện tiên quyết đưa chúng ta trở thành những người thông thái và để các thế lực thù địch, những đối tượng xấu không thể nào lợi dụng được chúng ta vào những mục đích đen tối và bẩn thỉu của chúng.


Đất Phương Nam

Mấy ngày nay dư luận lại dậy sóng với “trò hề mang tên Sam Rainsy”, phải gọi như vậy là bởi đúng là ông ta đang diễn vở tuồng nhằm chán trên sân khấu chính trị tại Campuchia thời gian qua. Có lẽ Sam Rainsy là ai tôi không cần phải nhắc lại nữa bởi chúng ta đều biết rằng đã có quá nhiều sự kiện trong thời gian qua mang tên ông ta – một chủ nghĩa “phát xít, ly khai mới”. Mấy ngày qua, sau khi ủy ban bầu cử Hạ viện Campuchia công bố kết quả bầu cử với số ghế nghiêng về Đảng nhân dân Campuchia (CPP) do ông HunSen đứng đầu thì gần như ngay lập tức Sam Rainsy đã cầm đầu phe đối lập, tập hợp những người dân ủng hộ tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử hợp hiến hợp pháp do Hạ viện Campuchia tiến hành. Sam Rainsy dẫn đầu đoàn biểu tình hô hào các khẩu hiệu chống chính phủ, với những cáo buộc vô lý dành cho chính phủ của HunSen, đụng độ với cảnh sát gây mất trật tự, làm cho tình hình chính trị Campuchia phức tập hơn trong mấy tháng gần đây.
     Có thể nói rằng, với những phát ngôn ngông cuồng, “vong ơn bội nghĩa, phủ nhận sự thật” về Việt Nam và có những hành động phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, Sam Rainsy đã làm mất đi niềm tin và sự tín nhiệm của nhân dân lao động Campuchia và cũng là một trong những nguyên nhân trong thất bại của Sam Rainsy. Nhân dân Campuchia yêu chuộng hòa bình họ luôn nhớ rằng nếu không có sự ra tay cứu giúp của quân tình nguyện Việt Nam, không vì tình hữu nghị và không có máu Việt Nam đổ trên đất Campuchia thì có lẽ nhân dân Campuchia đã phải chết dưới bàn tay diệt chủng của PolPot chứ không được cảnh hòa bình như bây giờ. Thế mà vì ôm chân TQ mà Sam Rainsy đã mù mắt phủ nhận quá khứ, phản bội lại Việt Nam. Và giờ đây, khi mà thất bại chính trị đã rõ ràng thì ông ta vẫn đang tâm lừa dối một bộ phận nhân dân không rõ bản chất con người dối trá của ông ta, để ông ta lợi dụng diễn vở “tuồng chèo” cuối cùng ở sân khấu chính trị Campuchia mà không ai khác chính ông ta đã biết kết quả sẽ như thế nào. Bởi khi nhận ra được bản chất lưu manh chính trị, sự vong ơn bội nghĩa của ông ta thì chắc một điều là chẳng còn một ai ủng hộ Sam Rainsy kể cả thế lực TQ đang lợi dụng ông ta để mưu lợi trên trường quốc tế.
     Sam Rainsy là thế, một kẻ vong ơn bội nghĩa, lưu manh chính trị ấy thế mà mấy tay câu lạc bộ nhà báo tự do trên diễn đàn của mình lại đi ca ngợi. Tôi thật không hiểu nổi liệu mấy tay này có phải người Việt Nam không khi lại đang tâm ca ngợi một kẻ vong ơn bội nghĩa với người Việt Nam, coi thường công lao của những liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Con người Việt Nam ta rất trọng tình nghĩa, “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, nhân dân Campuchia nguy khốn thì nhân dân Việt Nam cứu giúp và đó là sự thật lịch sử không thể chối cãi, thế nhưng con người Sam Rainsy lại phủ nhận điều đó, một con người như thế mà đòi quyền lãnh đạo đất nước thì thật đáng xấu hổ. Mấy tay ở câu lạc bộ nhà báo tự do đã quên mất gốc gác, cội nguồn là người Việt của mình khi lên tiếng ủng hộ Sam Rainsy, cho rằng Sam là kẻ có tư duy mới, dân chủ… nhưng mấy tay này cố tình quên rằng Sam đang phản bội lại nhân dân và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Campuchia. Thật đúng là một trò hề./.        Đất Phương Nam
       Trong những ngày qua, trên các trang báo cũng như các phương tiện thông tin đại chúng hầu hết đều đưa tin về hình ảnh phản cảm của giáo dân Mỹ Yên (Nghệ An) với gậy gộc, gạch đá tấn công lực lượng Công an, bao vây trụ sở chính quyền, bắt, đánh cán bộ đã tạo ra luồng dư luận xấu trong và ngoài nước. Pháp luật Việt Nam luôn luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân, điều đó cũng có nghĩa rằng những hoạt động tôn giáo của nhân dân cũng phải tôn trọng và tuân theo pháp luật. Thế nhưng, vụ việc ở Mỹ Yên đã cho thấy những hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của giáo dân. Có thể nói, không một giáo lý, giáo luật nào của Thiên chúa giáo lại răn dạy con chiên của mình có những hành động quá khích coi thường pháp luật như vậy. Dù hành động này có xuất phát từ nguyên nhân nào thì cũng đáng bị lên án, bởi nó đi ngược lại với lợi ích của xã hội, không phù hợp với những giá trị nhân văn của dân tộc ta.

       Những giáo dân Mỹ Yên họ tin theo những giáo lý của người khai sáng Thiên chúa giáo là bởi họ hy vọng cuộc sống tốt đẹp và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả và không trái với lợi ích của quốc gia dân tộc và đức tin của họ đặt trực tiếp vào người đang chăm lo đời sống tín ngưỡng hàng ngày của họ đó chính là linh mục Nguyễn Thái Hợp. Người mà giáo dân vẫn hay gọi là cha, là bởi họ dành cho ông sự kính trọng đặc biệt, đã là cha phải chăn dắt con chiên, phải dùng giáo lý giáo luật răn dạy, cảm hóa các tín đồ của mình sống hướng thiện. Thế nhưng những gì đang xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên khiến chúng ta phải suy ngẫm. Hình ảnh tín đồ cầm gậy gộc, gạch đá tấn công người thực thi công vụ, bắt, đánh cán bộ, lẽ nào lại là “hình ảnh đẹp” mà linh mục Hợp đang xây dựng ở Mỹ Yên sao? Lẽ nào ông ta không phải người Việt Nam, bởi những hành động của giáo dân mà đứng đầu là ông ta chẳng khác nào phường du côn, trái với lợi ích của cộng động, xã hội và làm mất đi nét đẹp của người Việt Nam ta?

       Giáo dân Mỹ Yên họ là những nông dân chân lấm tay bùn, họ tin và theo Thiên chúa dưới sự chăn dắt của cha Hợp là bởi họ muốn đời sống tâm hồn thêm đẹp mỗi khi công việc nhà nông mệt nhọc. Cha nói gì con nghe nấy, thế nhưng họ đâu biết rằng cha của họ đang lợi dụng đức tin của họ vào những mưu toan chính trị ích kỉ và bỉ ổi. Giữa lúc đất nước đang thái bình thì cha lại kích động họ làm “loạn”, cha xúi giục họ chống đối chính quyền. Người nông dân Việt Nam thật thà, chất phác là thế, khi họ đã tin thì họ sẵn sàng nhảy vào lửa. Khi cha Hợp kích động họ thì họ chỉ biết làm theo, bởi cha như là người đại diện cho đấng tối cao vậy. Chứ họ đâu có nghĩ được rằng họ đang vi phạm pháp luật chỉ để làm thỏa lòng một người – đó là người đang lợi dụng đức tin của họ./.

 


Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Cây Sung Dâu
       Ủy ban Nhân quyền là Tổ chức quốc tế có uy tín trong hoạt động bảo vệ nhân quyền cho các quốc gia trên toàn thế giới, được cải tổ từ năm 2006. Đây thực sự là một diễn đàn để các nước thành viên tham gia giải quyết những vấn đề nhân quyền, cũng là nơi giúp các quốc gia thành viên thực hiện trách nhiệm về nhân quyền thông qua đối thoại.


Năm 2012, Chính phủ Việt Nam chính thức tham gia ứng cử để có thể trở thành thành viên của Ủy ban nhân quyền trong giai đoạn 2014 – 2016. Việc tham gia ứng cử thành viên Ủy ban nhân quyền của Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm hướng tới hoàn thiện và phát triển toàn diện hơn nữa vấn đề nhân quyền trong xã hội Việt Nam.Từ đó hướng tới một xã hội công bằng, văn minh như lời diễn văn tại hội thảo Ủy ban Nhân Quyền của bà Pratibha Mehta – Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc:
        

         “Khi quyết định trở thành thành viên của Hội đồng Nhân Quyền, Việt Nam đã chứng tỏ được mong muốn tham gia xây dựng chương trình nghị sự toàn cầu về nhân quyền, thành lập thể chế và các quy trình và đồng thời góp phấn hướng tới đảm bảo nhân quyền và đảm bảo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bình đẳng cho tất cả mọi người. Liên Hợp quốc hoan nghênh những nỗ lực này ”.        

          Tuy nhiên, đi ngược lại với những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, ngược lại với sự giúp đỡ của Quốc tế, một số thành phần nhỏ trong xã hội vì nhiều lý do khác nhau mà có những quan điểm và định kiến áp đặt nhằm công kích, phá hoại những thành quả mà nhân dân Việt đã xây dựng được.         

         Cụ thể, trong thời gian gần đây, một số phần tử đã viết và kêu gọi ủng hộ “Tuyên bố 258” – Tuyên bố về việc rất vô lý là “xem xét” lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009. Trên danh nghĩa đòi “xem xét” lại đấy, chúng lừa bịp dư luận trong nước cũng như dư luận Quốc tế về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Từ đó gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến tiến trình tham gia ứng cử làm thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Việt Nam, sau nữa là ảnh hưởng đến xã hội và pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và bình đẳng trong xã hội Việt Nam.       Cái đích cuối cùng mà những kẻ phản bội lợi ích dân tộc này hướng tới là ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức uy tín này dù cho Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để trở thành thành viên. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để chúng xuyên tạc những luận điệu lệch lạc về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, từ đó bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế.         Điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để pháp luật Việt Nam thực hiện trừng trị những kẻ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân qua việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, hội họp… Và đương nhiên, khi Điều 258 bị xóa bỏ hay “xem xét” lại, các phần tử này sẽ có điều kiện để tiếp tục thực hiện các hành vi sai trái trên, nhất là trong thời đại ngày nay, khi mà Internet đã trở thành môi trường phạm tội màu mỡ cho các “Mạng lưới blogger”, các facebooker…        

      Chính vì vậy, mong rằng với những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân thì những gì mà xã hội ta đã và đang cố gắng hoàn thiện sẽ sớm thành hiện thực, mặc cho những ý đồ xấu xa của một số phần tử đi ngược lại với dân tộc.         Thiết thực nhất, mong bạn đọc có thể tham gia đóng góp vào chương trình “Phản bác tuyên bố 258” do nhóm tác giả mong muốn tìm lại đúng tiếng nói cho pháp luật Việt Nam tại địa chỉ:
http://tinyurl.com/kitenphanbactuyenbo258Vũ Công Anh
      Trong hệ thống pháp luật VIệt Nam bao gồm nhiều ngành luật chuyên ngành khác nhau, mỗi ngành luật độc lập lại có những đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh riêng để thực hiện vai trò quả lý, ổn định xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình. Trong tất cả các ngành luật của nước ta nếu coi luật Hiến Pháp là cơ sở để các ngành luật khác từ đó cụ thể hóa ra đối tượng và phạm vi điều chỉnh của mình thì luật hình sự là ngành luật cơ bản, trọng yếu, có tính chất xương sống trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tại sao chúng ta lại có thể khẳng định luật hình sự là ngành luật xương sống trong hệ thống pháp luật việt Nam?

     Trước hết xuất phát từ đối tượng điều chỉnh “đặc biệt” của Ngành luật hình sự là quan hệ xã hội giữa nhà nước và người phạm tội. Khi trên thực tế có sự kiện tội phạm xảy ra thì xuất hiện một loại quan hệ giữa nhà nước và chủ thể của hành vi phạm tội đó được ngành Luật Hình sụ điều chỉnh. Hay nói cách khác đối tượng tác động của luật hình sự là những cá nhân thực hiện hành vi phạm tội mà được coi là tội phạm. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự tại Khoản 1, điều 8, bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Trong thực tế tình trạng tội phạm diễn ra rất phổ biến và mức độ nguy hiểm cho xã hội ngày càng gia tăng, chính tội phạm là căn nguyên của sự sụp đổ chế độ chính trị của một đất nước nếu tình trạng gia tăng tội phạm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, hay chính nó là đối tượng làm gia tăng sự bất ổn xã hội nếu tình trạng gia tăng tội phạm tính mạng, sực khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm quyền tự do của nhân dân, dân chủ, mâu thuẫn trong nhân dân làm cho dân chúng bất an, làm xáo trộn nền kinh tế, làm cho nền kinh tế biến động và là nguy cơ xảy ra “nền kinh tế bóng bóng” nếu tình trạng tội phạm về ma túy về buôn lậu gia tăng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Nhưng với đội tượng điều chỉnh riêng biệt của luật hình sự và phương pháp điều chỉnh đặc thù của nó là mệnh lệnh – phục tùng, áp đặt đơn phương cho người thực hiện hành vi phạm tội thì luật hình sự đã phần nào ổn định được chế độ chính trị, nền kinh tế và xã hội của nước ta từ trong thời kỳ phong kiến đến ngày nay. Và khi luật hình sự là công cụ kiểm soát hiệu quả các hành vi trong xã hội thì nền kinh tế ngày càng phát triển hơn và nước ta dần trở thành nước có nền chính trị ổn định bậc nhất thế giới như hôm nay.
      Cơ sở thứ hai dùng để xác định tính chất xương sống của ngành luật hình sự là nếu QPPL của các ngành luật độc lập khác vừa điều chỉnh vừa bảo vệ cùng một nhóm QHXH nhất định được quy định cụ thể trong ngành luật đó thì ngành luật hình sự chỉ duy nhất điều chỉnh một nhóm QHXH giữa nhà nước và người phạm tội nhưng lại làm nhiệm vụ bảo vệ nhiều loại QHXH khác nhau được các ngành luật khác điều chỉnh. Tức là nó chính là “cái khung” pháp lý để bảo vệ, duy trì hoạt động của các ngành luật khác và giúp những ngành luật chuyên ngành thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả để góp phần vào ổn định đất nước thực hiện được ý đồ chính trị của giai cấp cầm quyền một cách tuyệt đối. Đưa xã hội và khuôn khổ pháp lý một cách dễ dành hơn.

 


      Căn cứ để khẳng định tính chất xương sống cơ bản của ngành luật hình sự ở nước ta là quá trình hình thành nhà nước gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngành luật hình sự. Cụ thể ta biết trong lịch sử hình thành của các triều đại phong kiến Việt Nam HTPL được gắn liền đồng nhất với Hình Luật hay chính là luật hình sự. nếu ngành luật hiến pháp chỉ xuất hiện ở nước ta sau năm 1945 khi đất nước có bản hiến pháp đầu tiên xuất hiện quy định các vấn đề cơ bản của một đất nước thì Luật hình sự ra đời gắn với các triều đại phong kiến việt Nam. Trong đó có hai bộ hình luật điển hình là Quốc Triều hình Luật và Hoàng Triều Luật lệ của triều đại nhà Lê và nhà Nguyễn. Cũng đồng ngĩa với việc điều chỉnh, bảo vệ xã hội gắn liền với việc sử dụng hình luật là công cụ hiệu quả nhất để duy trì củng cố thế lực của một triều đại. Đó là một căn cứ quan trọng để từ đó xã hội được đi vào khuôn khổ pháp luật như mong muốn của nhà cầm quyền.
      Cơ sở quan trọng để khẳng định tính chất xương sống của ngành luật hình sự trong HTPL Việt Nam là xuất phát từ vai trò, chức năng hay là nhiệm vụ của ngành Luật hình sự. Tại điều 1 BLHS quy đinh nhiệm vụ của Bộ Luật hình sự: “Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo về chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo về quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật từ pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm..
      Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội.” xuất phát từ quy định trên ta thấy rõ được chức năng nhiệm vụ của Luật hình sự là chức năng bảo vệ, chức năng phòng và chống tội phạm và chức năng giáo dục mọi người tuân thủ theo pháp luật. Luật hình sự bảo về các quan hệ xã hội quan trọng cần thiết cho sự ổn định và phát triển của xã hội trước sự xâm hại của tội phạm. Đây là chức năng cơ sở cho tính xương sống của Luật hình sự, bởi dưới sự bảo về của ngành luật hình sự thì các ngành luật khác điều chỉnh các QHXH khác như luật dân sự điều chỉnh QHPL dân sự, Luật hành chính điều chỉnh QHPLHC liên quan đến chấp hành điều hành, … mới có thể điều chỉnh đưa QHPL của mỗi chuyên ngành đi vào cuộc sống một cách dễ dàng, không bị xâm hại hay phát huy được vai trò của chuyên ngành luật riêng biệt.
      Như ta đã biết “xây mà chống, chống mà xây”, tức có bảo vệ, phòng chống được tội phạm các hành vi xâm hại đến nền móng của một đất nước như thể chế chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nền kinh tế… thì nhân dân mới có điều kiện học tập, phát huy được lòng yêu nước của mình để kiến cuốc, xây dựng đất nước đưa dất nước đi lên một tầm mới. Hơn nữa, luật hình sự còn có chức năng giáo dục, răn đe con con người có ý thức chấp hành những quy định của luật hình sự nói riêng và pháp luật Việt Nam nói chung. Luật hình sự quy định những chế tài hình sự cho đối tượng thực hiện những hành vi VPPLHS hay nói cách khác tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, được quy định trong BLSH. Nhưng việc các cá nhân này chịu trách nhiệm hình sự không phải nhằm mục đích xử phạt để trừng trị người phạm tội mà còn nhằm mục đích giáo dục họ và giáo dục mọi người nói chung. Cũng chính qua chức năng giáo dục ý thức con người mà luật hình sự thực hiện chức năng phòng ngừa tội phạm một cách hiệu quả. “ Răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.”(trích lời nói đầu BLHS). Với chức năng này luật hình sự đã khăng định tính chất xương sống của chuyên ngành mình, bởi với chức năng này đã tạo ra một hành lang “cứng” “khuôn mẫu” để cho xã hội đi vào một trật tự nhất định để từ đó nhân dân được phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, thể hiện đất nước của dân do dân vì dân.
      Tính chất xương sống được phát huy hiệu qua thông qua một bộ máy công cụ hiệu quả như hệ thống nhà tù, trại giam, lực lượng vũ trang An ninh quân đội… góp phần cho những quy định của BLHS dễ dàng được thực hiện và phát huy có hiệu cảu trong đất nước ta.
     Nếu ví HTPL Việt Nam là một ngôi nhà thì Luật hình sự đóng vai trò là nền móng để xây dựng ngôi nhà đó, nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới vững chắc chống chọi được phòng ba bão táp, để con người trong ngôi nhà đó an cư lạc nghiệp và ngược lại nền móng bị phá vỡ thì ngôi nhà không thể bền vững.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013Hỡi các công dân mạng Việt Nam!


Vừa qua, một nhóm chống đối nhà nước đã trơ trẽn mạo danh cộng đồng mạng Việt Nam, và nhân danh nhân dân Việt Nam yêu nước, đưa ra "Bản Tuyên Bố 258" nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước, lừa bịp dư luận trong nước và quốc tế, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, và tạo cơ hội cho các phần tử chống đối trong nước cũng như hải ngoại chống phá đất nước.


Chúng ta, cộng đồng blogger Việt Nam, FB Việt Nam quyết không thể ngồi yên để những kẻ mạo danh bôi nhọ cộng đồng mạng Việt Nam, bôi nhọ hình ảnh dân tộc Việt Nam, và mạo danh chúng ta làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc.


Chúng ta, hãy cùng nhau ký tên vào bản "Phản bác Tuyên bố 258" nhằm phơi bày bộ mặt phản dân hại nước của đám mạo danh "dân chủ". Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ là một viên gạch hồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.


Hỡi các bạn! Chúng ta, những người Việt Nam chân chính, hãy tỏ rõ trách nhiệm và quyền công dân của mình bằng cách ký tên vào "Bản phản bác Tuyên bố 258".

------------------------------------
Hãy điền vào mẫu bằng cách bấm vào đường dẫn này và điền theo mẫu:

http://tinyurl.com/kitenphanbactuyenbo258

Hoặc điền các thông tin theo mẫu ở trang chủ blog.

Cám ơn các bạn!


     Đất Phương Nam


            Thời gian vừa qua, dư luận dậy sóng với những thông tin về những Giám đốc các công ty công ích ở Thành phố HCM có lương khủng. Cụ thể lương của mấy người này là bao nhiêu thì có lẽ mọi người cũng biết cả. Thế nhưng, đằng sau sự việc ấy là cả một vấn đề lớn đáng để suy ngẫm như công tác quản lý ngân sách nhà nước, quản lý cán bộ, công tác sử dụng công quỹ, rồi là một sự xót xa trong khi những công nhân của những công ty này ngày đêm làm việc, bất kể mưa nắng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì đổi lại họ chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi, bèo bọt so với mức sống của xã hội bây giờ. Ấy thế mà lãnh đạo công ty nọ, chẳng biết quy định nào hay là họ tự quy định mà quyền lợi, lương bổng họ nhận được thì đúng là khiến chúng ta phải giật mình, họ “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng những lãnh đạo này họ không biết rằng khoản lương khủng mà họ đang nhận được là tự mồ hôi công sức của những công nhân dưới quyền họ đang ngày đêm nai lưng ra để làm việc, thắt lưng buộc bụng để sống và duy trì công việc của mình. Nhìn những người công nhân làm việc vất vả trong mưa gió, bất kể ngày đêm mà thấy chạnh lòng, nhưng ta không thể nghĩ rằng những lãnh đạo công ty của họ lại có thể nhận một mức lương khủng (ước tính gấp hơn 17 lần lương Thủ tướng), chẳng biết những lãnh đạo này họ có lương tâm hay không? Họ nghĩ gì khi cuộc sống của họ quá xa hoa trong khi cuộc sống của những công nhân dưới quyền của họ khổ sở như vậy? Chắc chắn là họ cố tình không hiểu bởi công nhân là dưới quyền quản lý của họ thì không thể không có chuyện họ không biết mà chỉ có những công nhân kia không thể biết được lãnh đạo của họ lại cao tới mức “trên trời” như thế.


    Khi mà những lãnh đạo công ty kia nhận lương khủng như thế thì rõ ràng ngân sách nhà nước thất thoát và thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý cán bộ của cơ quan chức năng. Không thể có chuyện một người có sự bất minh như thế mà cơ quan quản lý không biết, chẳng qua đó là sự buông lỏng trong công tác quản lý cán bộ thì mới có chuyện như thế và có nghĩa là ngân sách nhà nước cũng bị thất thoát rất lớn. không thể có chuyện “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”


    Cũng rất mừng khi mà Thành ủy TP HCM đã nhìn nhận ra vấn đề vô lý, gây bất bình dư luận của vụ “lương khủng” mà mạnh tay trong công tác xử lý vụ việc khi đã cách chức 8 lãnh đạo công ty công ích để trả lại sự công bằng cho người lao động. Đây có thể nói là đòn đánh mạnh vào những “con sâu quấy rầu nồi canh”, những con mọt đang mang danh là cán bộ công chức, là đầy tớ của dân nhưng lại xa hoa, lãng phí trên mồ hôi nước mắt của những người công nhân ngày đêm làm việc. Thời gian tới, cần phải có sự minh bạch hơn nữa trong công tác cán bộ, trong sử dụng quỹ công và cần một sự mạnh tay hơn nữa đối với những cán bộ vi phạm, lạm dụng của công,…/.


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Qua Min


Capture
Edward Snowden - cựu nhân viên tình báo Mỹ công bố những thủ đoạn ăn cắp thông tin toàn cầu của chính phủ Mỹ

    Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua Luật Nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu HR 1897 do dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ là tác giả vào ngày 31/7.

    Có thể nói rằng: Vấn đề nhân quyền là vấn đề mà các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ cũng như các tổ chức, đối tượng phản động thường dựa vào để chống phá Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Theo ông Smith thì “Mục đích của luật mà cả lưỡng đảng đều ủng hộ này rất đơn giản là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, hữu lý tới nhà cầm quyền cộng sản đang gia tăng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam rằng Hoa Kỳ hết sức nghiêm túc trong công cuộc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”. Thật là hết sức phi lí.

    Chỉ cần làm một phép so sánh đơn giản chúng ta có thể thấy ngay điều này. Ở Việt Nam, quyền con người được hiến pháp quy định rõ ràng, những năm qua Đảng, Nhà nước đã có rất nhiều nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài David B. Shear khi trả lời phỏng vấn ngày 07/8/2013 đã khẳng định điều này hay sao? Ông ta nói rằng vấn đề nhân quyền gần đây Việt Nam đã có những bước đi tích cực. Còn ở Mỹ thì sao? Luật ở Mỹ quy định cảnh sát có thể bắn người ngay lập tức nếu không nghe lệnh. Là nước luôn ngêu ngao về cái gọi là “nhân quyền” lại gây ra bao nhiêu cuộc chiến xâm lược ở Afganistan, Iraq, Libya... Hơn nữa, người dân Việt Nam cũng không thể quên những thủ đoạn tra tấn tàn bạo, những vụ giết người hàng loạt và những trận mưa bom hủy diệt trên khắp đất nước Việt Nam với lối dọa dẫm ngạo mạn: "Đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá". Rồi việc Edward Snowden - cựu nhân viên tình báo Mỹ - đã làm chấn động dư luận thế giới khi công bố những thủ đoạn xấu xa khi ăn cắp thông tin toàn cầu của chính phủ Mỹ. Sao không tự nhìn lại chính mình trước khi phán xét những dân tộc khác?

    Các đối tượng phản động tự nhận mình là những nhà “dân chủ” (quá rởm) cũng hùa theo Mỹ và phương Tây rêu rao về nhân quyền ở Việt Nam mà không hiểu gì về điều này. Từ nhiều năm nay, việc đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Mỹ dựa trên những thông tin sai lệch, không dựa vào tình hình thực tế ở Việt Nam. Họ dựa vào những thông tin, qua những kênh không chính thống, xuất phát từ những cá nhân có tư tưởng chống đối Việt Nam, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Rồi khi Việt Nam xét xử những kẻ vi phạm pháp luật thì chúng cũng lợi dụng để rêu rao người dân Việt không có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do internet ở nước ta mà cố tình không hiểu rằng một số kẻ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà pháp luật bảo hộ để gây ra bất ổn ở Việt Nam. Họ lợi dụng internet, lợi dụng các trang mạng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân. Họ xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề đảm bảo quyền con người. Pháp luật Việt Nam xử lý các đối tượng này không phải vì họ sử dụng blog hay các trang mạng mà xử lý hành vi vi phạm pháp luật của họ (như Hải Điếu cày, Tạ Phong Tần...). Ngay điều 19 Công ước quyền dân sự và chính trị cũng quy định rất rõ ràng rằng, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp hay internet phải bị ràng buộc bởi pháp luật nhằm duy trì trật tự xã hội, đảm bảo an ninh của nước sở tại.

    Phải thừa nhận rằng ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ nước nào cũng còn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng những năm qua vấn đề nhân quyền ở Việt Nam luôn được coi trọng và đạt được rất nhiều thành quả to lớn, đời sống người dân ngày càng đi lên cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Có lẽ các nhà dân chủ ở Mỹ, mà trước hết là ông Chris Smith - tác giả của cái gọi là Luật Nhân quyền Việt Nam 2013 nên lo cho nước mình trước khi tìm cách xỉa xói, chê bai những nước khác. Đây chẳng qua là chiêu bài để tạo cớ chống phá, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam mà thôi.

Cây Sung Dâu
       Tôi đọc thư của em  gửi cho ba (Trần Huỳnh Duy Thức) mà thấy trong lòng thật xót xa, em từng có một gia đình hành phúc với ông bà, cha mẹ và đứa em gái thơ ngây. Em tuổi mộng mơ còn đang non nớt và ngây thơ, trong sáng và vui tươi như chính tên Bảo Trâm của mình.


       
      Cho đến cái ngày mà người cha của em – Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam vì những hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Mức án cuối cùng là 16 năm tù giam cùng 5 năm quản chế đã xác định tuổi trưởng thành của em sẽ không có cha bên cạnh bảo ban, dạy dỗ, không có cha dạy em những bài học đầu đời về lập nghiệp, không có cha bảo vệ, che trở cho em khi cơn mưa to đổ xuống hay cơn gió lạnh ùa về. Đó là thiệt thòi của em và tôi cũng vô vàn thương em.

Gia đình bé Bảo Trâm       Cuộc sống thiếu vắng người cha với bất cứ ai cũng không phải là dễ dàng, tôi cũng vậy, mà em cũng sẽ như vậy. Nhưng em biết không, điều tôi thấy xót xa cho em nhất không phải chỉ bởi gia đình em hiện thời thiếu đi một trụ cột. Tôi thương em bởi những tư tưởng mà người ông của em, những “đồng minh” của ba em đang dần gieo giắc vào tâm trí em.


        Ba em phạm tội thì ba em sẽ phải chịu hình phạt mà ông gây ra, em hãy chấp nhận điều đó và phải chấp nhận điều  đó. Ở đời phải vậy, có tội thì phải đền tội, nếu không xã hội này liệu còn công bằng. Nhưng có vẻ ông em không dễ gì chấp nhận điều đó, cũng phần nào thông cảm vì tuổi ông đã cao, lại đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào ba em. Không lạ khi giờ đây ông tiếp tục nhìn vào em. Nhưng có lẽ cái cách mà ông dạy em lại không đúng rồi. Tôi không dám nói đến tri thức và học vấn, có lẽ sau này em có thể là bác sĩ, kỹ sư, tiền đồ rộng mở. Nhưng trên hết có lẽ việc dạy em về hai chữ thiêng liêng là TỔ QUỐC thì ông em lại đang làm ngược lại.

Trần Huỳnh Duy Thức khai nhận trước tòa      Đọc một số bài báo gần đây, tôi vô cùng tức giận vì những hành động và lời nói của ông nội em cũng như những những “đồng nghiệp” của ba em. Chưa đợi em lớn lên, chưa đợi em có đủ nhận thức và hiểu đúng sự việc, họ đã sớm xây dựng cho em một điệp khúc rằng: ba em bị oan, rằng gia đình em đang bị “bao vây”, “nguy khốn”… Có lẽ, nói thẳng ra là họ đang nhồi vào đầu em – một cô bé còn chưa đến tuổi trưởng thành những tư tưởng phản động, đối lập theo vết xe đổ của ba em. Không dễ dàng đối với cô bé có cha phải ngồi tù, nhưng sẽ là đáng thương hơn khi cô bé không biết phân biệt trắng – đen để rồi có thể đi theo vết xe đổ của cha. Em phải có cuộc sống của em, không phải cuộc sống chạy theo vụ án của cha em, không phải theo tư tưởng của ông nội em. Điều em cần giờ đây là cùng gia đình của mình tiếp tục học tập, trưởng thành và sống sao cho có ích với chính bản thân mình, gia đình và xã hội này – tôi nghĩ đó cũng mới là những gì mà người ba của em kỳ vọng.


      Bức thư của em gửi ba nhân ngày lễ của cha làm tôi xúc động và thương em. Mong em hãy giữ được cảm xúc trong sáng đó với ba và với cuộc đời này.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Cây Sung Dâu

         Lịch sử loài người đã phải chịu đựng không ít chế độ hung tàn, bạo lực. Trong thế kỷ 20, chế độ “Khmer đỏ” (tên chính thức là Đảng Cộng sản Campuchia) do Pol Pot cầm đầu đã trở thành chế độ giết người nhiều nhất thế kỷ (nếu tính theo tỷ lệ người bị giết/dân số).

sam-rainsy

           Nhắc đến Khmer đỏ là nhắc đến một chế độ ghê rợn và tàn khốc, một vết nhơ không thể rũ bỏ theo thời gian, chế đội mà các hình thức tra tấn và hành quyết còn thực hiện quá vô nhân đạo như chặt đầu, chôn sống, sẻ đôi… Tệ hại hơn nữa, công cụ mà chế độ vô nhân đạo này sử dụng chủ yếu lại chính là trẻ em! Lớp người mà chúng cho rằng chưa bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng khác. Không dừng lại ở đó, tập đoàn Pol Pot còn xâm phạm chủ quyền Việt Nam với cuộc chiến tranh đẫm máu cướp đi sinh mạng của hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam.

        Địa ngục trần gian đó tưởng chừng như khó có thể kết thúc nếu không có sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời của quân đội Việt Nam, cũng như Quốc tế. Đáp lại lời kêu cứu của người dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, bảo vệ lãnh thổ dân tộc, cũng như giúp đỡ người dân Campuchia.

        Kết quả là ngày 7/1/1979 chế đội Khmer đỏ - chế độ diệt chủng Campuchia chính thức bị tiêu diệt, nhân dân Campuchia chính thức có cuộc sống tự do, hạnh phúc.

       Lịch sử đã qua, Campuchia và Việt Nam ngày nay đều đã hòa bình, phát triển và vẫn gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau. Qua năm tháng, tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày một phát triển và tốt đẹp.

        Quá khứ đã chứng minh những giá trị trên, nhưng gần đây, vì những nguyên nhân và ý đồ cá nhân mà một số chính trị gia Campuchia đã phủ nhận lịch sử, có những lời lẽ vô lý, bịa đặt xâm hại nghiêm trọng tới quan hệ Việt Nam – Campuchia.

        Cần lên án mạnh mẽ nhất không thể không kể đến SAM RAINSY – lãng đạo Đảng cứu nguy dân tộc đối lập của Campuchia. Để kể về con người này, thì có lẽ chỉ cần liệt kê ra đây những tội ác lớn nhất của y đối với người dân Campuchia nói riêng và nhân loại nói chung. Có lẽ nếu sinh ra đúng thời, y thậm chí còn có thể là “Pol Pot thứ hai” cho đất nước Chùa vàng này.        Những tội ác không thể tha thứ của Sam Rainsy

     Phân biệt sắc tộc, kích động thù hận và kích động chiến tranh


        Như đã nói, chính lịch sử đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa người dân Việt Nam và nhân dân Campuchia cho đến ngày nay. Tuy nhiên, cũng như Pol Pot, Sam Rainsy muốn nhổ cỏ tận gốc, muốn tiêu diệt tất cả những người hùng đã từng cứu cả một dân tộc. Y cùng đảng phản động của mình tranh thủ cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian vừa qua để bôi nhọ, vu cáo, miệt thị, phân biệt chủng tộc đối với người Việt trên đất Cam, với thông điệp chính là bài xích người Việt, bí mật và công khai tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào người Việt, đe dọa và xâm hại trực tiếp đến tính mạng của người Việt định cư tại đây.

        Phá hoại tài sản nhà nước, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Campuchia và các Hiệp ước Quốc tế

        Ngày 25/10/2009 Sam Rainsy đã hiên ngang tới khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia (tỉnh Long An – Svay Rieng) phá hoại 6 cột mốc ranh giới tạm thời giữa hai nước, cản trở hoạt động cắm mốc phân giới của Campuchia và Việt Nam. Sau hành động phạm nghiêm trọng pháp luật này, y đã bị tuyên án 2 năm tù giam và phạt 60 triệu riel. Tuy nhiên, sau đó y đã chạy trốn ra nước ngoài. Đến năm 2012, y bị tòa án Phnom Penh kết án 11 năm tù. Như vậy, với mục đích chia cách hai dân tộc anh em, Sam Rainsy đã thực hiện không ít những thủ đoạn thâm độc và ngang tàn, vi phạm pháp luật cũng như các Hiệp ước, Hiệp định của hai nước.

        Với những tội ác trên, hiện nay Sam Rainsy đã trở thành phần tử nguy hiểm bị nhiều quốc gia trên thế giới từ chối cho phép nhập cảnh, điển hình nhất là nước láng giềng Thái Lan. Một làn sóng tẩy chay lớn đã diễn ra trên đất Thái khi Sam Rainsy có kế hoạch phát hành cuốn sách mới của y vào nước họ.

        Kết luận về đạo đức của con người này, xin được trích dẫn một câu của chính một “đồng nghiệp” của y: “Con người đó không xứng đáng với ba chữ chính – trị - gia.

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm