Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Yến Ngọc


Hiến pháp năm 1992 được ban hành cho đến nay đã hơn hai thập kỷ. Trong hai thập kỷ xây dựng và đổi mới đất nước, Đảng đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của mình không chỉ thực hiện trong thời chiến mà còn cả thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, cũng trong hai thập kỷ qua, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Khi bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ra đời, các thế lực thù địch lợi dụng vào đó để rêu rao tư tưởng “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, hòng truyền bá và kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp năm 1946 và 1959 không quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”.


Tuy nhiên, lập luận này không có quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan. Bởi, Hiến pháp năm 1946 và 1959 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo. Mãi đến sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1980) mới khẳng định rõ ràng vai trò Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Trong những năm sau đó, Đảng đã lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, khẳng địn được vai trò của mình trong thời kỳ xây dựng đất nước. Bên cạnh những thành tựu, cũng còn có khuyết điểm, yếu kém, tuy nhiên, Đảng đã sớm nhận thức ra những thiếu sót, khuyết điểm và tự nhận khuyết điểm trước nhân dân, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển, đứng vững và tạo được vị thế trên trường quốc tế.


Như vậy, việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là hoàn toàn phù hợp, là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.


48 nhận xét:

 1. ưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 2. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh trong từng thời kì lịch sử. Khi đất nước bị chia cắt, Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước. Chiến tranh kết thúc Đảng lãnh đạo nhân dân tập trung xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò lãnh đạo ấy là không thể chối bỏ.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi là một sinh viên và ước mơ lớn nhất của mình đó là được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đối với sinh viên chúng tôi, để được vào Đảng, chúng tôi phải phấn đấu rất nhiều, phải đạt thành tích cực tốt và phải tích cực rèn luyện, phấn đấu. Đảng chính là lý tưởng cao đẹp của mỗi sinh viên chúng tôi!

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta cần phải khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất ở Việt Nam, được nhân dân Việt Nam tin tưởng và giao chức năng lãnh đạo đất nước. Không có một đất nước, thế lực hay cá nhân nào có thể phủ nhận được điều đó

  Trả lờiXóa
 5. Rõ ràng vai trò to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn, xứng đáng là kim chỉ nam cho sự phát triển đi lên của đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng là lực lượng duy nhất có thể lèo lái con tàu Việt Nam tới những thắng lợi vinh quang.

  Trả lờiXóa
 6. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định, Hiến pháp 1992 cũng như Hiến pháp sửa đổi. Chúng ta không thể xa rời quan điểm đó. Bởi lẽ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng đã đang và sẽ dẫn dắt nhân dân ta đi đến con đường thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 7. . Ðiều lệ ÐCS Việt Nam khẳng định: "Ðảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng". Và đối với đại đa số nhân dân trong nước, ÐCS Việt Nam hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử, và lúc này ÐCS Việt Nam đang nỗ lực tăng cường tính chính thống của mình, thông qua nỗ lực tìm ra con đường đúng đắn để phát triển đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của mọi người dân.

  Trả lờiXóa
 8. Dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam, sự nghiệp đổi mới đất nước hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đã giúp cho mọi người dân thuộc các thành phần kinh tế đều được tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của mình thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 9. Một sự thật lịch sử không bao giờ thay đổi đó là: ĐCSVN là lực lượng duy nhất đứng ra nhận trọng trách lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân ta từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Tiếp đó, ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân ta đương đầu và đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Và những thành tựu mà Đảng đã mang đến là điều không thể phủ nhận. Đảng đang làm tốt vai trò của mình

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của ĐCS là duy nhất, điều này cũng đã được khẳng định một lần nữa trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Trong qua trình lãnh đạo, đương nhiên, Đảng cũng không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm; thậm chí có lúc nghiêm trọng, nhất là thời kỳ trước đổi mới. Cũng không thể phủ nhận trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những vấn đề bức xúc về phân hóa giàu – nghèo; quan liêu, tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị. Thế nhưng mọi người dân đều vẫn tin tưởng vào Đảng và đang dõi theo những gì mà Đảng đang làm

  Trả lờiXóa
 11. Chúng ta không hề phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong sửa đổi hiến pháp là duy nhất. Cho dù có nhiều tổ chức, cá nhân có những tư tưởng sai lệch về sửa đổi hiến pháp, lợi dụng sửa đổi hiến pháp để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cs Việt nam thì hiện nay việc sửa đổi hiến pháp đang đi đúng lộ trình và đúng định hướng của Đảng và lòng tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Không cần phài đưa vấn đề này ra bình luận nữa vì đó là tất yếu. Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối thì việc sửa đổi hiến pháp 1992 không đảng lãnh đạo duy nhất thì còn ai vào đây nữa. hết.

  Trả lờiXóa
 13. Lịch sử đã chứng minh dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta đã đánh thắng mọi kẻ thù và trong tình hình mới đất nước hòa bình đảng đang lãnh đạo đất nước đi nên tư nhưng khó khăn giơ đất nước đang không ngừng phát triển cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn

  Trả lờiXóa
 14. Vai trò lãnh đạo của Đảng là duy nhất, Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định điều đó. Không chỉ trong Hiến pháp mà còn mọi người dân Việt Nam đều khẳng định điều đó. Trong dự thảo Hiến pháp mới, chúng ta cũng không được xa rời quan điểm đó. Tất nhiên trong quá trình lãnh đạo Đảng ta cũng có mắc những sai lầm: sai lầm trong đổi mới, và hiện nay tình trạng quan liêu đang là một vấn nạn của toàn xã hội. Thế nhưng Đảng đang cố gắng để hoàn thành tốt sứ mệnh mà nhân dân giao phó

  Trả lờiXóa
 15. Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc chiến thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất nước nhà, dẫn dắt dân tộc ta đi lên thoát khỏi nghèo đói. Hiện nay trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế thì vai trò của Đảng lại càng quan trọng. Theo lời Bác Hồ đã dạy, người dân hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Đảng để chúng ta sánh vai cùng năm châu

  Trả lờiXóa
 16. Bác Hồ người đã khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm đầu thành lập Bác đã cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược, đoàn kết toàn dân thoát khỏi là đất nước nghèo để được như hôm nay. Đảng đã và đang làm theo những gì mà Bác chỉ dạy. Đó là ngọn đuốc soi sáng lý tưởng của Đảng

  Trả lờiXóa
 17. Dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam, tôi thấy sự nghiệp của đất nước đang đi lên theo đúng con đường mà Đảng và Bác đã chọn, đất nước đổi mới đất nước hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, không giống những gì mà kẻ địch tuyên truyền. Tuy không phải là một người làm trong Nhà nước, nhưng trên phương diện khách quan tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất. Đảng đang gánh trên vai trọng trách của cả dân tộc. Đất nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hiện nay trên thế giới thì chỉ có 5 nước đi theo chế độ này. Thế nhưng không vì thế mà Đảng ta xa rời con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Đảng đã và đang làm tất cả để bảo vệ và đưa đất nước phát triển theo đúng quỹ đạo của nó

  Trả lờiXóa
 19. chương dương00:47 14 tháng 5, 2013

  không chỉ thể hiện trong hiến pháp năm 1992 mà cả trong thực tê trong lịch sử hiện tại và tương lai thì vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản việt nam với nước ta là rất quan trọng, vì vậy trong sửa đổi hiến pháp lần này không được thay đổi điều này

  Trả lờiXóa
 20. sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam đã là sự lựa chọn của lịch sử và của cả nhân dân việt nam, với sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, đất nước việt nam đã có sự phát triển vượt bậc,cuộc sống của nhân dân việt nam ngày càng được nâng cao

  Trả lờiXóa
 21. vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là không thể phủ nhận, vì vậy cho dù các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tuyên truyền chống phá đảng cộng sản việt nam thế nào đi chăng nữa thì nhân dân việt nam vẫn luôn kiên định tin tưởng vào đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 22. Mỗi quốc gia có quyền chọn đưởng đi riêng để phát triển đất nước mình, Việt Nam đã chọn con đường Xã hội Chủ nghĩa vì ở đó, con người được phát triển công bằng, toàn diện, trong đó xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất của xã hội, trong đó người dân mới thực sự là người làm chủ đất nước, thông qua chính Đảng của dân

  Trả lờiXóa
 23. Đảng ra đời là sự chọn lựa của lịch sử. Được sự lựa chọn và ủng hộ của nhân dân.Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là hoàn toàn phù hợp, là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng. Phù hợp với thực tiễn của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 24. Đảng lãnh đạo tuyệt đối Nhà nước và xã hội. Đảng ra đời là sự chọn lựa của lịch sử, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Vì vậy Đảng luôn nhận được sự đồng tình, tin tưởng và ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đảng đang hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Đảng sẽ mãi giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối .

  Trả lờiXóa
 25. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và toàn xã hội như là một chân lý, một lời khẳng định. Điều đó phù hợp với sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cũng như hợp với lòng dân. Đảng đang lấy được niềm tin ở quần chúng nhân dân, nhân dân đang tin tưởng và ủng hộ Đảng.

  Trả lờiXóa
 26. Việc quy định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với thực tiến hoàn cảnh của Việt Nam, phù hợp với sự chọn lựa của lịch sử, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Nhà nước và toàn xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Trả lờiXóa
 27. Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng đại diện cho lợi ích của giai cấp nông dân, giai cấp công nhân. Vai trò lãnh đạo của Đảng là sự lựa chọn của lịch sử, là sự chọn sáng suốt của nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước được nhân dân tin tưởng ủng hộ. Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối Nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
 28. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lựa chọn của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, của giai cấp nông nhân. Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Nhà nước và toàn xã hội. Điều này đã được khẳng định, và không có gì có thể thay thế được điều này.

  Trả lờiXóa
 29. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đã dành được nhiều thắng lợi vang dội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Điều đó đang làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng vảo Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với công cuộc đổi mới của đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. Đất nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển. Đảng đang cho thấy sự vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử,, Đảng đã lãnh đạo đất nước dành được nhiều thành công mới. Trong thời gian tới Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước, tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước.

  Trả lờiXóa
 31. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử, là sự tịn tưởng, giáo phó và ủng hộ của quần chúng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đang ngày càng đổi mới đang ngày càng phát triển. Vì thế chúng ta có thể khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là duy nhất.

  Trả lờiXóa
 32. Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ của mình, Đảng đang nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. vì thế không có gì có thể thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 33. Chúng ta đã dành được những thắng lợi ban đầu khá quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, trong công cuộc đổi mới của dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng đang được thể hiện một cách sâu sắc, vì vậy nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 34. chúng ta có thể khẳng định lại một lần nữa, có thể khẳng định lại trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của đất nước về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước là sự chọn lựa của lịch sử, là sự chọn lựa của nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 35. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, lập nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng cũng đang cho thấy được vai trò của mình, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 36. Tất cả đã được lịch sử ghi chép và chứng minh là đúng. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu, là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lựa chọn tin tưởng ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đảng sẽ vẫn mãi giữ được vai trò lãnh đạo tuyệt đối của mình.

  Trả lờiXóa
 37. Đúng như vậy, tất cả đã được chứng minh suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước đã trải qua những khó khăn, đã dành được những thắng lợi vang dọi, nhân dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ Đảng. Vì vậy Đảng luôn có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 38. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn của lịch sử, của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Nhà nước và toàn xã hội là tất yêu khách quan, không có gì phải bàn cãi. Những điều đó đã được chứng minh trong suốt chiều dài của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 39. Với những thành công đã đạt được trong quá trình phát triển của đất nước, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước cũng như những thành công vang dội trong lịch sử. Tất cả đang chứng minh được vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 40. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang dần phát triển ổn định, trải qua những thời kỳ khó khăn, từng bước phát triển và bắt nhịp vào sự phát triển chung của thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo duy nhất đối với toàn xã hội và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 41. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn xã hội. Với những gì đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cho thấy vai trò lãnh đạo đúng đắn và sáng suôt của mình.

  Trả lờiXóa
 42. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quy định trong hiến pháp năm 1992 của Việt Nam, đây là một lời khẳng định cho vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 43. Vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chứng minh trong suốt chiều dài của quá trình lịch sự Việt Nam. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định trong hiến pháp của Việt Nam năm 1992. Đây là một lời khẳng định cho vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 44. Những thành công mà đất nước Việt Nam đã dành được trong suốt chiều dài của lịch sử, tiếp nối là những thành công trong công cuộc đổi mới của đất nước, tất cả đang thể hiện vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 45. Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được. Vì vậy việc khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là một việc làm rất cần thiết và đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 46. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cống sản Việt Nam đã được chứng minh qua suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam. Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội là tất yếu khách quan.

  Trả lờiXóa
 47. Sự lựa chọn của lịch sử , của nhân dân là không bao giờ sai. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh sự đúng đắn và sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ngày càng phát triển, càng ổn định.

  Trả lờiXóa
 48. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn ra sức chống phá, phá hoại nhằm làm giảm, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm lật đổ chế độ lật đổ chính quyền. Vì vậy trước những yêu cầu của thực tiễn thì nhà nước ta cũng cần phải có những sự chuẩn bị để không cho bọn chúng có thể đạt được mục đích. Cần phải nâng cao và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong giai đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm