Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

      *Hoa Phượng @


          Trong những năm gần đây, những quan về tính độc lập của tòa án ở Việt Nam đã trở thành một đề tài thu hút sự quan tâm và tranh luận của các đông đảo nhân dân. Rất nhiều công trình nghiên cứu và các bài viết đã lấy những dẫn chứng về tính độc lập của tòa án trong những hệ thống pháp luật các nước Tư sản như Mỹ, Pháp, Đức ..vv. Hệ thống tư pháp nhiều nước phương Tây đã phát triển và được khẳng định cùng với nguyên tắc đảm bảo tính độc lập của Tòa án. Trong mô hình tổ chức bộ máy nhà nước tư sản theo nguyên tắc phân chia quyền lực thì quyền lực nhà nước được phân thành ba nhánh độc lập là quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền này  được tổ chức trên cơ sở kiểm soát và đối trọng nhau. Tuy nhiên, do đặc trưng chính trị và lịch sử hình thành bộ máy nhà nước ở những nước Tư sản khác nhau nên bản chất của nguyên tắc phân chia quyền lực cũng được thể hiện dưới những biến thể khác nhau. Trong xu thế đó bản chất về nguyên tắc tính độc lập của Tòa án trong hệ thống pháp luật của các nước Tư sản cũng khác khau. Về mặt hình thức khi nói về tính độc lập của tòa án trong bộ máy nhà nước tư sản có nghĩa là tòa án khi xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Thẩm phán trong hệ thống nhà nước tư sản khi xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu đi sâu nghiên cứu vào cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản nói chung có thể nhận thấy những ảnh hưởng chính trị của các đảng phái, nhất là đảng cầm quyền đối với hoạt động của cơ quan tư pháp. Ví dụ, việc bổ nhiệm thẩm phán của Tòa án tối cao liên bang Mỹ luôn sẽ luôn ảnh hưởng bởi vai trò của đảng cầm quyền của Tổng thổng Mỹ và tương quan lực lượng giữa các đảng phái trong Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện.


         Hiện nay, có một số ý kiến góp ý về việc xây dựng mô hình hệ thống tòa án ở Việt Nam đòi hỏi đảm bảo nguyên tắc “tính độc lập của hệ thống cơ quan tòa án” trong dự thảo đổi Hiến pháp 1992. Hiện nay, có nhiều ý kiến góp ý xây dựng tính độc lập của cơ quan tòa án ở Việt Nam trong sự so sánh với tính độc lập của hệ thống tòa án trong các nước tư sản. Tuy nhiên, sẽ là rất thiếu cơ sở thuyết phục nếu nói những vấn đề tính độc lập của hệ thống cơ quan tòa án ở Việt Nam nếu bỏ qua những đặc điểm chính trị, pháp lý đặc thù trong hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đặc biệt, ở Việt Nam cho dù có đổi mới theo mô hình nào thì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp nói chung và hệ thống tòa án ở Việt Nam phải tuyệt đối đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tế cải cách tư pháp ở Việt Nam trong những năm qua đều xuất phát từ những quan điểm chỉ đạo của Đảng. Ví dụ, Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới”; Nghị quyết số 49/NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Vì vậy, sẽ là không thật sự hợp lý nếu ai đó có quan điểm phi chính trị, thoát ly khỏi định hướng lãnh đạo của Đảng đối khi bàn về tính độc lập của hệ thống tòa án ở Việt Nam. Thực tế, có rất nhiều những đề xuất cho việc cường xây dựng mô hình cơ quan tòa án ở Việt Nam theo những nguyên lý sao chép đơn thuần kinh nghiệm quốc tế của những nước phương Tây có thể không phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chẳng hạn, nếu đề xuất về việc bổ nhiệm thẩm phán với nhiệm kỳ suốt đời sẽ không phù hợp với Việt Nam. Hay việc đề xuất một nguyên tắc mở cho một cơ chế tuyển dụng và bổ nhiệm thẩm phán như các nước phương Tây cũng sẽ không có tính khả thi ở Việt Nam.


         Trong nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước ta đã có sự thừa nhận là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp để mỗi cơ quan thực thi có hiệu lực các chức năng nhiệm vụ của mình theo Hiến pháp. Rõ ràng thì với các thức tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc này thì việc tham khảo thuần tùy kinh nghiệm các nước phương Tây là không thực sự phù hợp. Tính độc lập của hệ thống cơ quan tư pháp ở Việt Nam cần phải đảm bảo tuyệt đối vai trò lãnh đạo của Đảng./.


19 nhận xét:

 1. Bộ máy nhà nước ta đã có sự thừa nhận là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp để mỗi cơ quan thực thi có hiệu lực các chức năng nhiệm vụ của mình theo Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 2. tòa án là cơ quan xét xử án, đảm bảo được sự độc lập của tòa án có ý nghĩa rất quan trọng ,vì chỉ có như thế mới đảm bảo cho quá trình xét xử các vụ án được công bằng khách quan và chính xác, tuy nhiên tòa án cũng không được xa rời vai trò lãnh đạo của đảng

  Trả lờiXóa
 3. với tòa án thì yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo được sự độc lập của tòa án, vì nếu không thì tòa án rất khó có thể giữ được đúng bản chất và vai trò của mình và cũng khó có thể thực hiện được chức năng của mình mà nhân dân giao cho

  Trả lờiXóa
 4. dù nguyên tắc độc lập của tòa án là không thể thiếu và rất quan trọng rồi, tuy nhiên tòa án cũng là một cơ quan của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, vì vậy tòa án không được tách rời vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt na

  Trả lờiXóa
 5. có thể khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những nhân tố hết sức cơ bản, chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trong những năm trước đây, hiện nay, cũng như trong thời gian tới; nhất là đối với thời kỳ nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đưa đất nước tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Tòa án cũng là một cơ quan của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, vì vậy tòa án không được tách rời vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nan tuy nhiên tòa án là cơ quan xét xử án sự độc lập của tòa án có ý nghĩa rất quan trọng ,vì chỉ có như vậy mới đảm bảo công bằng cho quá trình xét xử các vụ án được

  Trả lờiXóa
 7. Tòa án ở các nước tư bản tuy bề ngoài là tách khỏi sự quản lý của các Đảng phái ,Nhưng thực chất lại là đi theo Đảng cầm quyền . Đảng nào có quyền lực thì thẩm phán của toàn sẽ là người đi theo lý tưởng của Đảng đó . Như thế cũng đâu có tốt đẹp gì .

  Trả lờiXóa
 8. Tòa án là nơi thực thi pháp luật , pháp luật do Đảng và Nhà Nước ta quy định và xây dựng . Nên việc tính độc lập của Tòa án phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng là điều nên làm . Như thế sẽ làm cho pháp luật được thực thi rõ ràng , công minh hơn .

  Trả lờiXóa
 9. như bên các nước tư bản thì thực chất tuy có sự cạnh tranh giữa các đảng phái , nên đảng cầm quyền cũng thường nắm trong tay của luật pháp trong tòa án thôi . Mà như thế thì sự công bằng sẽ bị làm sai lệch ngay .

  Trả lờiXóa
 10. Toà án là nơi công lý được thi hành , sự cân bằng , minh bach của tòa án là điều rất cần có sự quản lý của nhà nước . Vì vậy , Tòa án đặt dưới sự quản lý của Nhà nước là hoàn toàn chính xác rồi phải không các bạn >

  Trả lờiXóa
 11. Nếu để cho tòa án việt nam không chịu sự chỉ đạo của Đảng ta thì đó là một điều nực cười , sẽ là rất thiếu cơ sở thuyết phục nếu nói những vấn đề tính độc lập của hệ thống cơ quan tòa án ở Việt Nam nếu bỏ qua những đặc điểm chính trị, pháp lý đặc thù trong hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Việc Việt Nam thử áp dụng vấn đề này đã có từ lâu rồi , không phải là chúng ta chưa thử , nhưng nó đã chứng minh cho thấy hiệu quả không cao và mang lại nhiều mối nguy hại cho chính trị an ninh đất nước, tôi cho rằng chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề và chánh đưa ra những ý kiến mơ hồ và không có sở cứ như thế.

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta không thể so sánh vai trò nhiệm vụ của cơ quan này trong các thể chế chính trị khác nhau, vì mỗi cơ quan đó phải làm theo nguyên tắc của hệ thống chính trị đó, và tòa án thì không được độc lập với Đảng, vì độc lập với Đảng thì sẽ thiếu sự khách quan và sử án lúc đó không phải thuộc quyền của nhà nước nữa, chính vì thế mà chúng ta cần phải giữ vai trò xử án dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 13. mỗi người dân việt nam ta đều sinh sống và làm việc theo hiến pháp
  và pháp luật việt nam chính vì vậy khi một đất nước đang phát triển
  thì cần có bộ máy nhà nước để quản lý xã hội đó lên việc tập trung dân chủ và bảo đảo tính thống nhất của pháp luật của đảng và nhà nước phải uôn luôn song hành với nhau

  Trả lờiXóa
 14. để quản lý và điều hành sự tồn tại và phát triển của một đất nước thì bộ máy pháp luậ tại nước đó phải đảm bảo tính đúng đắn và phải phục vụ cho sự phát triển và đám bảo trật tự của đất nước đó chính vì vậy nguyên tắc hoạt động của tòa án phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng phục vụ mục đích phát triển đất nước của đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 15. Việc Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nội dung mang tính nguyên tắc. Đó là sự lựa chọn của lịch sử và của dân tộc ta. Mấy chục năm qua, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tiến trình cách mạng nước ta đã và đang là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 1980 trước đây của Nhà nước ta đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này cho thấy sự phù hợp với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như thực tiễn đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 16. Độc lập không có nghĩa là không chịu sự quản lý, lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bởi vì Đảng Cộng sản là đảng của nhân dân Việt Nam, Đảng lãnh đạo cũng chính là nhân dân lãnh đạo. Như thế Tòa an phải đảm bảo tính độc lập nhưng cũng phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng tức là phải phục vụ cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 17. tôi thấy mọi thứ nên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bởi vì Đảng sẽ vạch ra đường lối chủ trương chính sách phù hợp nhất cho đất nước cho nhân dân. Đảng sẽ đảm bảo cho tương lai của đất nước, của nhân dân. Chúng ta hãy tin tưởng vào vị trí và vai trò của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. Vài trò và vị trí lãnh đạo của Đảng phải được khẳng định ở trong tính độc lập ở tòa án, bởi vì chính tòa án cũng phải có chuẩn mực của nó. Chuẩn mực của tòa án phải được quyết định bởi nhân dân và Đảng Cộng sản là đảng của nhân dân vì thế Đảng cộng sản Việt Nam sẽ là Đảng đại diện cho nhân dân,

  Trả lờiXóa
 19. nhà nước ta đã được xây dựng, hoạt động và củng cố qua bao nhiêu thời kỳ, và có sự liên kết chặt chẽ giữa tòa án và đảng. đó là mối liên quan không thể phủ nhận. chính vì vậy sự hoạt động của tòa án phải có sự phù hợp với những nghị quyết mà đảng đã đề ra.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm