Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Sông Hồng


Hiến pháp là đạo luật cơ bản và quan trọng nhất của Nhà nước, là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật, là nền tảng và là “gốc” của mọi văn bản pháp luật. Xây dựng và ban hành Hiến pháp là việc trọng đại của toàn Đảng, toàn dân. Quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của nước ta thì đó luôn là sự kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp trước đây với mục đích thay đổi, đưa ra những điều chỉnh mới, nhằm đáp ứng với điều kiện cụ thể ở từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, là đạo luật cơ bản của Nhà nước, là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, chế độ ta.Tuy nhiên, sau 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001). Có nhiều vấn đề mới được đặt ra, một số quy định của Hiến pháp năm 1992 đã bị thực tiễn vượt qua, không còn phù hợp. Do vậy, cần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, Dự thảo Hiến pháp năm 1992 đã được đưa ra lấy ý kiến của toàn dân, Điều này thể hiện sự tôn trọng trí tuệ cũng như mở rộng quyền dân chủ của nhân dân tuy nhiên nhiều trang mạng ở hải ngoại và các phần tử phản động đã nhân cơ hội tung ra các luận điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp.


Lý do chúng đưa ra khi đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đó là nhằm tăng cường dân chủ, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" sẽ tốt hơn cho sự phát triển của xã hội, sẽ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Còn khi tất cả sự lãnh đạo vào một đảng duy nhất sẽ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán. Tuy  nhiên đây chỉ là những luận điệu che đậy cho hành vi phá hoại của chúng. Điều này là không hợp lý vì những lý do sau:


Thứ nhất, những đối tượng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng thường là những kẻ tham gia chế độ cũ, hận thù với cách mạng, phản động lưu vong; những phần tử cơ hội; những người vụ lợi, vì lợi ích của riêng mình và bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch. Như vậy, ý kiến của chúng hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân, không hề khách quan và nhằm những mục tiêu chống đảng, chống chính quyền chứ không phải đứng trên lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu.


Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của cả dân tộc đồng thời đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức trên con đường phát triển. thực tế đã chứng minh, vai trò to lớn này của Đảng cộng sản Việt Nam khi đưa đất nước ta tiến lên giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược và chống Đế quốc Mỹ.


Đến thời bình, Đảng chỉ đạo đưa ra đường lối chính sách  phù hợp với tình hình đất nước, chủ trương xây dựng đất nước hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh như ngày hôm nay. Tuy không phải lúc nào các chủ trương đường lối này cũng hoàn toàn đúng đắn nhưng Đảng luôn kịp thời sửa chữa khắc phục những sai lầm, kiên định đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cuộc sống của nhân dân được no ấm, đất nước được hòa bình, mở rộng quan hệ với các nướcm chủ trương hòa nhập cũng phát triển mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


Thứ hai, đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ. Thực tế có rất nhiều nước thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập nhưng lại không hề có sự dân chủ. Mà trái lại, đa nguyên, đa đảng đối lập lại dẫn đến sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phải, gây ra tình trạng hỗn loạn cho đất nước ví dụ như tình hình bạo loạn ở Thái Lan hay một số quốc gia vừa trải qua cách mạng màu tại Châu Phi như Ai Cập.


Trải qua chiều dài lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây và bây giờ luôn nêu cao vai trò quan trọng của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Mọi tầng lớp nhân dân đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo đó. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam, Điều 4 của Hiến Pháp sẽ tồn tại là điều tất yếu. Việc chúng ta cần làm là làm sao nâng cao hơn nữa vai trò to lớn ấy của Đảng, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hiên nay.27 nhận xét:

 1. đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ. Thực tế có rất nhiều nước thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập nhưng lại không hề có sự dân chủ, đa nguyên, đa đảng đối lập lại dẫn đến sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phải, gây ra tình trạng hỗn loạn cho đất nước

  Trả lờiXóa
 2. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ở nước ta là không thể thay đổi, qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc cũng đã cho thấy chỉ có Đảng cộng sản là phù hợp để lãnh đạo nước ta, không có chế độ nào phù hợp với hoàn cảnh nước ta hiện nay như chế độ xã hội chủ nghĩa!

  Trả lờiXóa
 3. vấn đề này đã được nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, vì sao lại như vậy, đó là bởi vì đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định và phát triển đúng hướng của đất nước ta, vì vậy cần phải giữ vững điều này

  Trả lờiXóa
 4. điều 4 hiến pháp khẳng định vai trò lãnh của đảng cộng sản việt nam đã thể hiện vai trò quan trọng của đảng cộng sản việt nam, nó đã được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân việt nam và trong thực tế, điều 4 hiến pháp cũng cho thấy sự đúng đắn của nó

  Trả lờiXóa
 5. hiên nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng lúc đất nước ta đang sửa đổi hiến pháp để tuyên truyền đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, điều này là không thể chấp nhận được, hơn lúc nào hết, nhân dân việt nam cần đấu tranh để làm thất bại âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 6. Với những thắng lợi giành được trong hơn 83 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng. Những thành tựu trên đây không thể có được nếu không có sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất không cần thêm bất cứ đảng phái nào .Mọi tầng lớp nhân dân đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển sánh vai với các cường quốc khác

  Trả lờiXóa
 8. Giữ vững vai trò của Đảng là tất yếu , là sự tồn tại của dân tộc ta . Đảng đã lãnh đạo nhân dân chiến thắng , giành lại độc lập tự do cho nhân dân , lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội . Tồn tại Đảng là tồn tại dân tộc Việt Nam .

  Trả lờiXóa
 9. Chúng định đưa ra những lý do đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta sao , nào thì sẽ tốt hơn cho sự phát triển của xã hội với đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. và thật ngù ngờ khi nói rằng dân tộc ta sẽ phát huy được sức mạnh nữa chứ Còn khi tất cả sự lãnh đạo vào một đảng duy nhất sẽ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán. Tuy nhiên đây chỉ là những luận điệu che đậy cho hành vi phá hoại của chúng. Điều này là không hợp lý và chúng ta cần phải có những chính kiến riêng để bác bỏ những lập luận sai trái như vậy.

  Trả lờiXóa
 10. Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam , đã có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước , giờ đến vai trò lãnh đạo của mình đưa nước việt nam ta phát triển theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa , ngày 1 có những đổi thay vượt bậc , quả thật là một điều không thể không nhắc tới ,và tầm quan trọng này không thể thay thế được , nếu quyết định đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập thì phải chăng đó là kiếp trước rồi , quyết định của lịch sử đã đưa việt nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa , lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VIệt Nam .

  Trả lờiXóa
 11. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là vô cùng to lớn , nó không thế thay thế, nói một cách khác là chính Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chứng minh cho thấy tính hiệu quả và vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước và bảo đảm được an ninh chính trị hòa bình trong từng thời kỳ .

  Trả lờiXóa
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đất nước và toàn xã hội. Đảng có vai trò vô cùng to lớn với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước và nhân dân ta đã đánh bại những kẻ thù hung hãn nhất. Bước vào thời bình, Đảng đang lãnh đạo đất nước, đưa đất nước ngày càng phát triển. Những luận điệu của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ không đạt được kết quả gì. Nhân dân Việt Nam sẽ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn ủng hộ Đảng.

  Trả lờiXóa
 13. trưởng thônhs17:02 16 tháng 5, 2013

  Đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đất nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử VIệt Nam, không thể nào phủ nhận được điều đó, và chế độ đa nguyên đa đảng không bao giờ tồn tại ở VIệt Nam, trong thời gian qua, Đảng đã có một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đã gặt hái rất nhiều thành công trên chính trường quốc tế và được bạn bè quốc tế đánh giá và ghi nhận cao khả năng đó, chính vì thế mà chúng ta luôn phải tin tưởng vào sự lãnh đạo đó của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 14. Đảng Cộng Sản VIệt Nam đóng một vai trò vị trí hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo và bảo vệ đất nước, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn và xã hội từng ngày phát triển tiến lên và có thể sanh vai được các nước trong khu vực, đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước ta, và không thể có một lực lượng nào có thể thay thế được vị trí, vai trò lãnh đạo đó.

  Trả lờiXóa
 15. đất nước ngày càng phát triển đi lên, đời sống của nhân dân càng được nâng cao hơn trước rất nhiều, đó là Đảng ta đã thực hiện tốt những đường lối, chính sách mở cửa hội nhập để nâng cao đời sống xã hội hơn. từ đó đã nâng cao được vị thế của Đảng lên một tầm cao mới, và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là những âm mưu phá hoại tư tưởng mà các thế lực thù địch đang nhằm vào Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chính vì thế mà các lực lượng thù địch đang tìm cách nói xấu và hạ uy tín của Đảng xuống để mọi người hiểu sai về vai trò vị trí lãnh đạo, để chúng tìm cách hạ bệ và thành lập các tổ chức mới.

  Trả lờiXóa
 17. những nước đi theo tư bản chủ nghĩa thì có nền chính trị luôn gặp những bất ổn, vì luôn phải cạnh nhau để giành quyền quản lý nhà nước,quản lý xã hội. nhìn ở khu vực Đông nam á mà xem như thái lan thì luôn có những đảng phái đấu đá, khiến đời sống của nhân dân thì luôn phải gặp khó khăn phức tạp, chính vì thế mà Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta là một sự lựa chọn và là một sứ mệnh mà lịch sử giao cho.

  Trả lờiXóa
 18. sự lãnh đạo của đảng là lịch sử thiết yếu của dân tộc việt nam. và trải qua biết bao các cuộc đấu tranh dựng nước và giữa nước của dân tộc thì đảng cộng sản việt nam là lực lượng nong cốt bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước vậy thì tai dai còn phải bản về tính tất yếu này làm gì nước chứ

  Trả lờiXóa
 19. Cho tôi một vé đi tuổi thơ22:30 17 tháng 5, 2013

  Vậy qua bài viết này chúng ta đã phần nào nhận thức được ý nghĩa thực sự sau những lời nhận xét, những mưu đồ núp dưới danh nghĩa gọi là ý kiến đóng góp của một số phần tử xấu. CHúng không hề có ý định đóng góp để hoàn thiện và phát triển một HIến pháp tốt hơn, phù hợp hơn với xã hội Việt Nam, mà ngược lại, sau những ý kiến này là mưu đồ hướng lái Việt Nam theo một con đường khác

  Trả lờiXóa
 20. Ý kiến đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ của tác giả rất hay, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
  Trước hết dân chủ tức là người dân được trực tiếp tham gia làm chủ đất nước, nhưng đa nguyên đa đảng cuối cùng thì cũng chỉ là vì mục đích của giai cấp cầm quyền, chưa chắc người dân đã có được tiếng nói thực sự

  Trả lờiXóa
 21. Giữ vững vai trò và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đàng là vấn đề bức thiết. Qua bài viết này chúng ta đã phần nào nhận thức được ý nghĩa thực sự sau những lời nhận xét, những mưu đồ núp dưới danh nghĩa gọi là ý kiến đóng góp của một số phần tử xấu. Chúng không hề có ý định đóng góp để hoàn thiện và phát triển một HIến pháp tốt hơn, phù hợp hơn với xã hội Việt Nam, mà ngược lại, sau những ý kiến này là mưu đồ hướng lái Việt Nam theo một con đường khác. Thật thâm độc

  Trả lờiXóa
 22. điều này là đương nhiên rồi, thực ra trong xã hội việt nam ai cũng đồng ý với quan điểm này cả, có ai có ý kiến khác đâu, vì đơn giản một điều đó là nhân dân hiểu rõ đó là điều tốt nhất, nhưng trên mạng thì tình hình có vẻ là khá căng , không biết như vậy có phải phản ánh đúng bản chất của vấn đề hay không

  Trả lờiXóa
 23. trong quá khứ và trong hiện tại, đảng cộng sản việt nam luôn có vai trò vô cùng quan trọng với đất nước ta, thời chiến thì đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo đất nước giành được độc lập, trong thời bình thì đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo đất nước ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 24. có thể đối với nước khác thì có thể là chế độ chính trị có thể khác việt nam mà họ vẫn có thể phát triển tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là nếu việt nam mà cũng phát triển theo hướng đó thì chưa chắc đã tốt, vì thực tế là điều kiện của mỗi nước là hoàn toàn khác nhau

  Trả lờiXóa
 25. đúng là trong quá khứ có một số mô hình các nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ,ví dụ như ở liên xô và đông âu, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng không bao giờ việt nam như vậy cả, ở việt nam thì đảng cộng sản việt nam vẫn luôn luôn lãnh đạo đất nước ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 26. trong thực tế hiện nay thì đảng cộng sản việt nam gặp phải sự chống đối của rất nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước, có hiện tượng đó thì có nhiều nguyên nhân ,nhưng cho dù chúng có chống phá thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tin đảng cộng sản việt nam sẽ luôn đứng vững

  Trả lờiXóa
 27. Vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được lịch sử chọn lựa, được nhân dân tin tưởng ủng hộ, điều này là tất yếu khách quan, không có gì có thể thay thế được.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm