Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Sông Hồng


Hiến pháp là đạo luật cơ bản do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, quy định những vấn đề chung nhất của một quốc gia như: thể chế chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước trung ương và quyền con người. Hiến pháp được coi là đạo luật gốc để các ngành luật khác cụ thể hóa. Nhận thức vị trí quan trọng của Hiến pháp nên trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Đảng và Nhà nước ta triển khai lấy ý kiến toàn dân với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một hoạt động chính trị quan trọng có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống xã hội của một Nhà nước dân chủ. Đây là bản Hiến pháp được xây dựng một cách khá công phu, là kết quả của nhiều lần chỉnh sửa với sự góp ý nghiêm túc và có trách nhiệm bởi nhiều chuyên gia, hay của những người có tâm huyết, có trình độ và có chất lượng từ những nhà khoa học chuyên ngành. Sự mở rộng đợt sinh hoạt chính trị lần này cho nhân dân Việt Nam cả trong nước và ở nước ngoài tham gia có một ý nghĩa rất to lớn và nâng cao ý thức chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời cũng làm cho nhân dân có cơ hội để nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung, Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nói riêng.


Thế nhưng, thời gian vừa qua, lợi dụng quá trình đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (trong đó có nhiều thế lực thù địch, phản động) thiếu thiện chí đã đưa ra những ý kiến, quan điểm sai trái, thậm chí đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc như: Đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi bỏ Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đòi Việt Nam thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng; đòi tam quyền phân lập; đòi tư hữu hóa đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên; họ đòi “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang nhân dân… Trong đó, luận điệu "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” được họ xác định là một nội dung trọng tâm để chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.


Phải khẳng định ngay rằng đây là những luận điệu sai trái, không thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm công dân với các vấn đề hệ trọng của đất nước. Nó thể hiện âm mưu lợi dụng việc góp ý Hiến pháp để tuyên truyền, tác động chuyển hóa chính sách để từ đó kích động thay đổi chế độ mà cha ông ta đã đổ bao xương máu gây dựng nên.


Việc khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng vũ trang tại chương IV (từ Điều 69 đến Điều 73) trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Dựa trên những quan điểm lý luận và thực tiễn sau:


Thứ nhất, lý luận về nhà nước và pháp luật đã khẳng định: trong xã hội có giai cấp luôn tồn tại đấu tranh giai cấp và những mâu thuẫn lợi ích đối kháng, để duy trì sự lãnh đạo của giai cấp thống trị thì phải có hệ thống các cơ quan lực lượng vũ trang để trấn áp các hành vi phản cách mạng chống lại nhà nước, chống lại chế độ. Không có lực lượng vũ trang thì sớm hay muộn nhà nước đó sẽ bị lật đổ.


Thứ hai, Việt Nam xây dựng nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Lý luận và thực tiễn cách mạng đã chỉ ra rằng: con đường cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam chỉ có thể thành công bằng con đường đấu tranh bạo lực cách mạng. Muốn thực hiện bạo lực cách mạng phải kết hợp chính trị với quân sự và các mặt trận khác, trong đó không thể thiếu được mặt trận quân sự, không thể thiếu một LLVT do Đảng Cộng sản lãnh đạo.


Thứ ba, nước ta hiện nay đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vấn đề đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại nhưng có nhiều thay đổi, biểu hiện ở:  cuộc đấu tranh giữa khuynh hướng xây dựng đất nước giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa với khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa; cuộc đấu tranh giữa xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” của các thế lực phản động, thù địch chống phá nước ta; cuộc đấu tranh bảo vệ, gìn giữ bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông với lối sống thực dụng, trụy lạc, cá nhân chủ nghĩa và văn hóa lai căng du nhập từ các nước Phương Tây. Do đó, để đảm bảo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng vũ trang bảo vệ chế độ, thành quả cách mạng mà nhân dân đã giành được.


Thứ tư, tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp; bất ổn chính trị xã hội, lật đổ chế độ, thay đổi thiết chế lãnh đạo đất nước do mâu thuẫn trong nước và tác động từ bên ngoài dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền… để thực hiện các cuộc “Cách mạng màu”, “Cách mạng da cam”, “Mùa xuân Ả - rập” đã và đang diễn ra ở nhiều nơi (như một số nước ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông)… Thực tế nhiều nước chính quyền đã bị lật đổ, chế độ bị thay đổi như: Gruzia, Ukraina, Kyrgykistan, Serbia, Libi… Các thế lực thù địch, các lực lượng phản động lợi dụng tình hình đó đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”. “tự chuyển hóa” tác động vào bên trong nhằm chuyển hóa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung tấn công là tìm mọi cách để thâm nhập nội bộ, hướng lái chính sách, pháp luật hòng phi chính trị hóa, phi đảng phái hóa lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, tách các LLVT này ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm suy yếu, biến chất LLVT và tước đi công cụ trọng yếu của Đảng, của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả của cách mạng. Vì vậy, nếu đặt vấn đề Hiến pháp mới quy định phi chính trị hóa LLVT sẽ mắc phải đúng mưu kế tác động của các thế lực thù địch đối với đất nước, với chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Cuối cùng, bài học lớn từ sự sụp đổ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũ và Đông Âu vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quyết định đó là việc “cải tổ” xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo Nhà nước, xã hội của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, phi chính trị hóa LLVT. Hiện nay, một số nước trong khu vực Đông Nam Á (như: Thái Lan, Campuchia…) cũng thực hiện phi chính trị hóa (thực chất là đa chính trị hóa, đa đảng phái hóa) thì chính trị luôn bất ổn, các đảng phái tranh giành quyền lực, lực lượng vũ trang cũng gặp phải không ít trở ngại trong việc bảo đảm đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ công dân…


Một trong những mục tiêu căn bản của sửa đổi Hiến pháp 1992 là bảo đảm ổn định chính trị xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta phát triển bền vững theo con đường cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Hiến pháp cũng như các đạo luật khác liên quan, không thể quy định phi chính trị hóa LLVTND; LLVTND không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


20 nhận xét:

 1. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tạo điều kiện thuận lợi cho giặc xâm lăng, các thế lực xấu có cơ hội làm "loạn" còn gì. Thử nghĩ xem lực lượng vũ trang mà không bảo vệ chính trị, bảo vệ sự bình an của đất nước thì bảo vệ cái gì. Đất nước, bộ máy chính trị của nhà nước ta là do nhân dân bầu ra, những người lãnh đạo cùng từ nhân dân mà ra. Lực lượng vũ trang không bảo vệ dân thì bảo vệ ai?

  Trả lờiXóa
 2. không thể nào chấp nhận những luận điệu sai trái bỏ điểu 4 trong hiến pháp có khác gì phá hoại đất nước. Việc đóng góp sửa đổi hiến pháp là việc cần thiết tuy nhiên không thể lợi dụng điều đó để thực hiện hành vi xấu xa được và việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang cũng chả khác gì. Phải chăng những luận điệu đó của kẻ tâm thân?

  Trả lờiXóa
 3. Quân đội ta luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, trở thành đội quân “bách chiến, bách thắng”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Dự thảo sửa đổi phải luôn giữ vững quan điểm quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 4. Thực tiễn phi chính trị hóa đã xẩy ra ở một số nước đều dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Bài học để lại đã rõ ràng tại sao lại có những kẻ đòi phi chính trị hóa quân đội nữa. Tất cả mọi suy nghĩ và hành động làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cần phải vạch trần và phê phán.

  Trả lờiXóa
 5. Đây chính là một âm mưu trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch. Chúng ra sức truyền bá quan điểm “phi chính trị hóa quân đội”, về thực chất là lôi kéo quân đội xa rời hệ tư tưởng XHCN và lý tưởng chiến đấu, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị, vô hiệu hóa sức mạnh quân đội; đồng thời làm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân mất chỗ dựa vững chắc để bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 6. Lý tưởng chiến đấu của quân đội ta là vì độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ nhân dân mà ra, các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đều được tuyển chọn từ con em các tầng lớp nhân dân lao động. Quá trình trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội có những đặc điểm riêng, song đều có cái chung là sự lãnh đạo và giáo dục của Đảng. Trước âm mưu phi chính trị hóa của địch chúng ta phải cảnh giác cao độ

  Trả lờiXóa
 7. bun dau mam tom05:05 8 tháng 5, 2013

  Quân đội ta luôn đồng cam cộng khổ cùng nhân dân, góp sức nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Quân đội hiện nay đang làm tốt vai trò của mình, giữ bình yên cho đất nước. Bản thân lực lượng quân dội cũng đã khẳng định không tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng, cớ sao có những người không có liên quan lại đi đòi hỏi như vậy

  Trả lờiXóa
 8. Kẻ nô lệ dạy ta về lòng yêu nước
  Việt Nam đã có những kẻ như những tên vua Khải Định ,Bảo Đại liếm gót giày Tây;
  Rồi đến bọn Ngô Đình Diệm,Ngô Đình Nhu-Việt gian 3đời theo Pháp-và lũ bán nước tay sai -((Tổng thống)),((Cố vấn tối cao))...((Quân lực-Quốc gia )) rốt cuộc chỉ là món hàng do chủ Mĩ dựng nên và là vật mặc cả trong tay chủ Pháp rồi đến Mĩ phục vụ cho mục đích xâm lăng.Chủ cho sống thì sống ,bắt chết phải chết ,chết trực tiếp bởi lũ tay sai phản chủ do chính mình dựng nên bằng tiền Mĩ (ông chủ thật sự ).
  ((Yêu nước)) nhưng lại tình nguyện làm tay sai cho ngoại bang ,ngoại bang đó đang là kẻ thù của nhân dan mình ,trực tiếp giết hại đồng bào mình.Anh hùng mà làm gì ,chí sĩ mà làm gì ,khi chết không bằng thân con chó
  Bọn ((giáo chủ bán nước)) thì đã phải chết để tỉnh ngộ ra ,còn bọn bán nước trẻ con bây giờ cũng tập tọe noi theo.Bát tài,bất đức nhưng lại muốn chèo ngôi cao,chèo không được thì muốn cưa đổ gốc hòng chờ bọn đế quốc ngoại bang xâm lăng sẽ ban cho ân huệ.
  Luận điệu thì xuyên tạc ,thủ đoạn thì đê hèn ,((yêu nước ))và thò cái đuôi ra là không một đứa nào là không làm việc cho đài BBC,mà BBC chính là do CIA trả lương.Chưa kể cồn là vật kiếm cơm của bọn ngụy cũ lưu vong ,bọn bán rẻ Tổ quốc giờ đang ăn mày lưu vong trên đất Mĩ

  xichloviet.com
  sachhiem.net
  kbchaingoai.com

  Trả lờiXóa
 9. Bài học khỉ gì chứ! vụ đó đi vào quên lãng rồi bác Sông Hông dạo này không biết viết gì mới hót hơn ah! giờ có vụ "dã ngoại dân quyền" đấy thôi, chủ đề nóng như thế, cách làm của chúng tinh vi xảo quệt như thế, ra tay lật tẩy chúng đi chứ đó mới là điều đáng làm bây giờ!

  Trả lờiXóa
 10. Chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ư? Điên con mẹ nhà nó rồi! bỏ tù hết bọn khốn này đi, cơm không muốn ăn lại muốn ăn c ... thế hả? nói cho mà biết nhé! được cuộc sống hòa bình ấm no hạnh phúc như thế này mà không biết thân biết phận à mà còn vô ơn bạc nghĩa! Nghĩ lại đi bọn chó săn bán nước!

  Trả lờiXóa
 11. nếu chúng ta không làm được việc bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì vứt hết, chết hết! xã hội sẽ loạn lạc và một quốc gia đen tối sẽ là tương lai nếu Đảng mất di vai trò lãnh đạo, con thuyền không phương hướng cứ đi đi đi và đi sẽ không bao giờ cập bến, dân ta sẽ không bao giờ được bình yên hơn bây giờ.

  Trả lờiXóa
 12. Lực lượng vũ trang là cánh tay đắc lực của Đảng nhằm trừng trị các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang từng ngày làm lũng loạn đất nước tươi đẹp này ấy thế mà chúng đói phi chính trị hóa, đúng là nực cười mà! âm mưu rõ ràng như thế ai mà chẳng biết chứ!

  Trả lờiXóa
 13. Từ khi thành lập tới nay quân đội nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng đã đánh thắng nhật pháp rồi mỹ đều là những cường quốc nhưng quân ta đều giành thắng lợi . quân đội nhân dân lập ra để bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân vây mà kêu phi chính tri hóa ro thằng nào nghí ra cái trò này nao phẳng à đã bao nhiêu nước sau khi làm như vây loạn hết cả nên an ninh tran tự mất ổn định do quân đội thờ ơ khi cần tới

  Trả lờiXóa
 14. Đây là âm mưu muốn bẻ gãy từng cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước, âm mưu của những kẻ thù địch là phá hủy từ từ từng thành phần cấu thành nên xã hội tiến bộ này. Do đó, quan điểm của tôi là không đồng ý với việc phi chính trị hóa quân sự.

  Trả lờiXóa
 15. Cho tôi một vé đi tuổi thơ21:36 12 tháng 5, 2013

  Đúng vậy, tại sao phải phi chính trị hóa quân đội nhân dân khi mà tất cả các lực lượng trên đang cùng đoàn kết tạo thành một thể thống nhất để đưa Việt Nam phát triển hùng mạnh hơn?
  Có chăng đó chỉ là những mưu toan đằng sau sự vờ bịp là quan điểm

  Trả lờiXóa
 16. Lợi dụng chính sự tự do, nhân quyền, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân mà không ít những đối tượng tranh thủ thời cơ đưa ra những luận điệu không phải là đóng góp mà là phá đám. Chúng ta cần nhìn nhận ra những đối tượng này và phải có hình thức xử lý thích hợp.

  Trả lờiXóa
 17. lực lượng vũ trang là vô cùng quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là việt nam vì việt nam luôn phải chịu rất nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, vì vậy không được phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 18. để chống phá đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau, một trong các hoạt động của chúng là dùng những luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 19. nếu lực lượng vũ trang mà bị phi chính trị hóa thì các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ có rất nhiều điều kiện để chống phá nước ta, vì vậy bằng mọi giá nhà nước ta và nhân dân ta cũng không được phép để phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 20. Đó là âm mưu của các thế lực thù địch. Hiến pháp chúng ta mà bỏ Điều 4 thì chắc chắn QĐ chúng ta sẽ bị thao túng bởi các thế lực bên ngoài, nếu không thì cũng như kiểu" kẻ mạnh làm vua" như quân đội Thái Lan...

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm