Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013** Alice **


Trong những tháng đầu năm 2013 và mùa Xuân Quý Tỵ này, nhân dân cả nước sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều đáng nói là trong Dự thảo sửa đổi lần này, Hiến pháp tiếp tục khẳng định một chân lý tại Điều 4, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Thật vậy, hơn 83 năm qua cả dân tộc Việt Nam không ai không biết chính Đảng Cộng sản Việt Nam - được gọi bằng hai chữ trìu mến “Đảng ta” - đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và hơn 25 năm qua công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng đã đem đến cho đất nước chúng ta biết bao điều đổi thay. Dù vẫn còn những khó khăn, trở ngại song nhân dân Việt Nam ngày càng tin tưởng vào Đảng và cùng nhau phấn đấu nỗ lực vươn tới tương lai ngày càng tươi sáng. Sau khi có chủ trương của Quốc hội, toàn thể nhân dân đã hăng hái, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo. Qua những ý kiến đóng góp của nhân dân thấy rằng đại đa số nhân dân đều mong mỏi có được một bản Hiến pháp mới toàn diện, đúng đắn, thể chế hóa được đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của Đảng ta để kêu gọi sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phải thấy một chân lý giản đơn rằng, con người ta ai cũng có sai lầm, có làm việc là có sai lầm, có cái sai mới dẫn đến có cái đúng. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm. Nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nhận ra và sửa chữa để rồi qua 27 năm đổi mới đưa nước ta có những bước tiến vượt bậc. Vì vậy, trước những luận điệu xuyên tạc và chống phá của những kẻ đang lẻ loi muốn đi ngược lại nguyện vọng của cả dân tộc là phải xoá bỏ Điều 4 của Hiến pháp nói trên thì tất cả những người yêu nước chân chính lại tích cực tham gia góp ý mà đặc biệt là tiếp tục khẳng định phải giữ Điều 4 nói trên và bổ sung thêm những điều rất sâu sắc và có ý nghĩa như “đồng thời là đội tiên phong… của dân tộc Việt Nam” hoặc “đại biểu trung thành lợi ích… của cả dân tộc”. Một lần nữa có thể khẳng định: Chỉ có Đảng ta chứ không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác gánh vác thay, làm thay sứ mệnh lịch sử đó là lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc./.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm