Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

--- CÂY SUNG DÂU ---


Xung quanh một số ý kiến, kiến nghị và nhất là động cơ, mục đích của một số người về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Hiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt Nam, Nghị quyết số 51 – NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như Nghị quyết 513 – NQ/ĐUQSTW, Nghị quyết 520 - NQ/QUTW, Nghị quyết 623 - NQ/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương… đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân nhằm xây dựng quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và tổ chức quần chúng ở đơn vị cơ sở. Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối và quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thông qua các tổ chức Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong các hoạt động quốc phòng.


Điều 4 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.


Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị - xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn. Và không nằm ngoài khuôn khổ đó, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng trung thành với Đảng, là lực lượng do Đảng xây dựng, lãnh đạo và giáo dục.


Lịch sử hình thành Quân đội Nhân dân Việt Nam là những trang vàng chói lọi. Trên cơ sở những cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy, hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Bác Hồ - người cha của các lực lượng võ trang Việt Nam - đã dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.


Vậy mà nay, trong quá trình góp ý kiến cho bản Dự thảo Hiến pháp, một số người không hiểu do nhận thức ấu trĩ hay vì động cơ vụ lợi chính trị, đã cổ vũ cho việc lực lượng vũ trang đứng ngoài chính trị. Những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động được họ soạn thảo thành những tài liệu xấu mạo danh, nặc danh, thậm chí họ còn soạn ra hẳn một dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khác với Bản dự thảo Hiến pháp duy nhất do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội công bố tổ chức lấy ý kiến nhân dân… phát tán trên internet nhằm kích động, lôi kéo người dân; lợi dụng việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước. Nội dung mà họ tập trung là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (đòi bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp); “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, họ cho rằng: “lực lượng vũ trang phải trung lập”; lực lượng vũ trang chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam hay với bất kỳ tổ chức nào…


Đó là những luận điểm hết sức sai trái và không thể chấp nhận. Thực tế đòi hỏi các cơ quan chức năng cùng với việc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân nghiên cứu; thể hiện rõ quan điểm, thái độ, ý kiến đồng tình hay không đồng tình của mình đối với từng điều khoản trong dự thảo, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin, định hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái, không vì mục đích xây dựng đại cục mà theo đuổi động cơ, mục đích cá nhân để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trong việc tổng hợp và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân, các cơ quan chức năng cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để thực hiện các mục đích cá nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.


Trong lịch sử thế giới, dù một quốc gia với thể chế này hay thể chế kia, thì quân đội cũng được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của đảng cầm quyền. Với Việt Nam, một khi lợi ích của Đảng song trùng với lợi ích của đất nước, của nhân dân, thì quân đội phục vụ nhân dân, đất nước hay phục vụ Đảng, về bản chất cũng chỉ là một mục đích duy nhất đúng đắn và duy nhất tối thượng.18 nhận xét:

 1. Vai trò lãnh đạo của đảng là điều cốt lõi không thể thay đổi được,

  Trả lờiXóa
 2. vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối! và duy nhất! nhà nước ta, nhân dân ta chỉ cần Đảng cộng sản Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 3. quân đội là lực lượng quan trọng của Đảng, là nhân tố không thể thiếu, làm sao có thể để quân đội ngoài chính trị được.!!!

  Trả lờiXóa
 4. Có những điều sẽ không có gì có thể thay thế được và ở đây là sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 5. tiểu yêu yêu06:11 14 tháng 3, 2013

  Quân đội Việt Nam trung thành với Đảng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được lịch sử và hiện tại chứng minh, những chính sách, đường lối của Đảng sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. Đảng luôn giữ vai trò lanh đạo tuyệt đối với xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ không bao giờ thay đổi.Đảng luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.

  Trả lờiXóa
 7. Quân đội ta Trung với đảng, hiếu với dân , quân đội nd đặt dưới sự lãnh đạo của đảng là điêu tất yếu phù hợp với thời đại, đúng với nguyện vọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong cho nhân dân. Vai trò lãnh đạo cảu Đảng là không bao giờ thay đổi. Đảng vẫn có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt, chính vì thế quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản là hoàn toàn đúng đắn .

  Trả lờiXóa
 10. Cần phải khảng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, và quân đội nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo của đcs là điều tất yếu.

  Trả lờiXóa
 11. Hiến pháp 1992 là đúng đắn, phù hợp với thời đại và ý nguyện của nhân dân!

  Trả lờiXóa
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi và lợi ích của nhân dân. Đảng giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối đối với toàn xã hội. Điều này luôn đúng với nguyện vọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị – xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 14. điều đó có gì sai chứ! đất nước ta từ xưa tới nay vỗn dị như vậy và cũng chẳng có vấn đề gì hà cớ chi mà phải đua đòi bọn phương tây nhỉ.

  Trả lờiXóa
 15. phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, khi đó ai có nhiều tiền là kẻ có quyền lực sao, không đời nào chúng ta đồng ý với việc đó, sức mạnh của 1 quốc gia phải do nhân dân kiểm soát, và Đảng csVN là tổ chức tốt nhất mà nhân dân lựa chọn để giữ trọng trách ấy

  Trả lờiXóa
 16. đúng vậy! VN lựa chọn Đảng, Quân đội nhân dân như Bác Hồ đã dặn là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác- lenin và tư tưởng Hồ CHí Minh

  Trả lờiXóa
 17. nếu âm mưu đòi phi chính trị hóa được thông qua thì thật là tệ hại cho Đảng CSVN và tệ hại cho cả đât nước này.

  Trả lờiXóa
 18. Đất nước chắc chắn sẽ loạn bởi vì những thế lực thù địch bên ngoài bởm tiền ầm ầm vào thì kiểu gì chẳng loạn nước, nào là cướp bóc, giết người, ... loạn mất thối. VN yêu hòa bình vậy nên chỉ Đảng CS VN là phù hợp lãnh đạo đất nước và toàn quyền lãnh đạo lực lượng quân đội

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm