Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

--- CÂY SUNG DÂU ---


Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, một thực thể xã hội và là một sản phẩm lịch sử do con người tạo ra. Tầm ảnh hưởng của tôn giáo đến chính trị, văn hóa, xã hội đã thể hiện rõ nét trong lịch sử và tiếp tục được khẳng định trong xã hội đương đại. Ở nước ta, tín ngưỡng và tôn giáo có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của xã hội. Tín ngưỡng và tôn giáo gắn bó lâu dài với dân tộc và phục vụ lợi ích dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Hiện nước ta có 12 tôn giáo và 32 tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có nhiều loại hình tín ngưỡng khác nhau như thờ cũng Tổ tiên, thờ thần, thờ các vị anh hùng dân tộc, thờ các vị tổ nghề,… Nhìn chung, các tín ngưỡng, tôn giáo khá phù hợp với mục đích xây dựng xã hội mới ở nước ta hiện nay; những giá trị đạo đức của tôn giáo tương đồng với đạo đức con người Việt Nam; cộng đồng các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành và phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc theo tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, “đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”. Nhận thức vị trí, vai trò của tôn giáo trong giai đoạn hiện  nay, Đảng ta đã khẳng định: đạo đức tôn giáo có nhiều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới và xác định “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các dân tộc tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc.


Tuy nhiên vấn đề tôn giáo ở Việt Nam luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng. Các thế lực luôn tìm cách lôi kéo các vị chức sắc, những người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giáo dân của họ vào các hoạt động chính trị đen tối chống lại Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, tôn giáo còn bị lợi dụng vào các hoạt động “buôn thần, bán thánh” đầu cơ trục lợi (cả về trục lợi chính trị). Do đó, một mặt Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo pháp luật trong nước và những quy định quốc tế, mặt khác còn chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.


Phương châm của Đảng và Nhà nước ta là lấy phòng ngừa là chính. Trong phòng ngừa thể hiện những việc làm cụ thể sau:


Thứ nhất, từng bước hoàn thiện luật pháp về tôn giáo bởi Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền, điều hành đất nước bằng luật pháp. Luật pháp càng hoàn thiện thì càng tránh xảy ra những điều bất hợp lý từ cuộc sống tôn giáo.


Thứ hai, nắm bắt kịp thời những diễn biến về đời sống tôn giáo, qua đó bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành những văn bản mới về luật pháp tôn giáo để luật pháp bám sát thực tiễn, đặc biệt là đi vào thực tiễn với hiệu quả cao.


Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động bình thường theo luật pháp. Khi có vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ sở, kịp thời nghiên cứu, tìm hiểu để rồi từ đó tháo gỡ qua các văn bản luật pháp cũng như những việc làm cụ thể. Khi những nhu cầu bức xúc được tháo gỡ thì sẽ không còn điểm nóng tôn giáo, tín đồ được giải quyết nguyện vọng kịp thời sẽ tin tưởng vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cũng không còn đất “dụng võ” cho các thế lực lợi dụng tôn giáo trong và ngoài nước.


Mặt khác, trong bối cảnh đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, trên cơ sở đổi mới quan điểm, nhận thức, đường lối, Nhà nước cũng đã có những bước chuyển đổi quan trọng trong việc ban hành chính sách đối với tôn giáo. Chính sách ấy luôn bám sát thực tế, bám sát những vấn đề đặt ra trong cuộc sống dân tộc, đồng thời bám sát luật pháp quốc tế, nhất là quyền con người trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Cho nên, luật pháp về tôn giáo ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo đồng bào các tôn giáo. Đồng bào theo tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tham gia phong trào cách mạng theo hướng “sống tốt đời đẹp đạo”, “Nước vinh, Đạo sáng”.32 nhận xét:

 1. Việt Nam luôn có tự do tôn giáo nhưng có nhiều kẻ lợi dụng vấn đề tôn giáo để có những lời lẽ xuyên tạc, nói xấu rằng Đảng CSVN không tôn trọng tự do tôn giáo nhưng điều đó hoàn toàn xằng bậy. Đảng luôn tạo điều kiện cho các tôn giáo chung sống hòa bình, đóng góp vào sức mạnh chung phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Để cùng chung tay phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động. Nhưng tất cả hoạt động của tôn giáo phải trong khuôn khổ của pháp luật. Toàn dân tộc đoàn kết để phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 4. Trước tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được in ấn kinh sách, sửa sang, làm mới cơ sở thờ tự, tổ chức sinh hoạt bình thường. Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của các tôn giáo ngày càng được mở rộng. Các tổ chức giáo hội từng bước được củng cố; quan hệ của tôn giáo với Nhà nước ngày càng được hoàn thiện.

  Trả lờiXóa
 6. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo những năm qua được nâng lên, đa số chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu đổi mới của đất nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo

  Trả lờiXóa
 7. các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa,… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 8. Phượng Hoàng16:26 16 tháng 3, 2013

  Công tác quản lý Nhà nước có chuyển biến, đã từng bước xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tôn giáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

  Trả lờiXóa
 9. Thông qua các hoạt động tôn giáo cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 10. Sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo thể hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lí do tín ngưỡng, tôn giáo

  Trả lờiXóa
 11. Đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng và Nhà nước ta trước sau như một tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 13. Chính sách tôn giáo của Nhà nước là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sách ấy đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo trong nước hoạt động theo hướng gắn bó cùng dân tộc.

  Trả lờiXóa
 14. Về cơ bản các tổ chức tôn giáo đồng thuận và các hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật; các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện, nhân đạo; các tổ chức tôn giáo mở rộng các hoạt động quốc tế góp phần làm cho thế giới hiểu về Việt Nam, về chính sách đổi mới đối với tôn giáo và chuyển biến đời sống sống tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. hiện tượng giảng đạo, truyền đạo trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ở một số vùng người dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tình trạng chức sắc phong chui, tự nhận tuy có giảm nhưng vẫn tiếp diễn cần có biện pháp khắc phục.

  Trả lờiXóa
 16. đất nước ta là một đất nước đa tôn giáo. Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật; coi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo là hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách hết sức đúng đắn về tôn giáo và những chủ trương, chính sách đúng đắn này đã đem lại những kết quả tốt đẹp, hoạt động tôn giáo ngày càng phát triển tích cực, ổn định; đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bản thân từng tôn giáo cũng hoạt động thuận lợi hơn;…

  Trả lờiXóa
 18. cần cảnh giác cao độ trước mọi thủ đoạn, âm mưu lợi dụng tôn giáo để kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị-xã hội của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 19. chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhân dân, coi đó là nhu cầu tất yếu trong đời sống tinh thần của nhân dân

  Trả lờiXóa
 20. các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cần chăm lo, tạo điều kiện để các tôn giáo được hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các việc làm sai trái, đấu tranh với những hành vi kích động tôn giáo nhằm mất ổn định chính trị, xã hội

  Trả lờiXóa
 21. luật pháp về tôn giáo ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo đồng bào các tôn giáo. Đồng bào theo tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tham gia phong trào cách mạng theo hướng “sống tốt đời đẹp đạo”, “Nước vinh, Đạo sáng”.

  Trả lờiXóa
 22. Luôn quan tâm đến đồng bào tôn giáo là một chính sách hợp lí của Đảng và nhà nước ta. Họ cũng là một phân quan trọng không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta.

  Trả lờiXóa
 23. nước ta là một nước có đủ cả 6 tôn giáo lớn vì thế quan tâm đến đồng bào tôn giáo là chính sách không thể thiếu được trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

  Trả lờiXóa
 24. nhà nước ta luôn quan tâm tới sự phát triển của tôn giáo! tạo điều kiện cho tôn giáo được phát triển, được hưởng những quyền lợi theo quy định!

  Trả lờiXóa
 25. Dù là dân tộc hay tôn giáo nào đi chăng nữa cũng là người dân đất việt đó là điều không thể thay đổi. Họ cũng đang hăng say đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta. Vì thế phải tạo điều kiện cho mọi công dân sống, lao động và học tập là điều tất yếu.

  Trả lờiXóa
 26. Tôn giáo là một phần của xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển trong khuôn khổ pháp luật. tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 27. Việt Nam là đất nước tự do, độc lập. Nhà nước tạo điều kiện phát triển cho tất cả các dân tộc. Cùng nhau đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn để đưa đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 28. Đảng ta luôn quan tâm và tạo điều kiện đối với vấn đề tự do tôn giáo, đó là quyền của con người và Đảng ta đang làm hết mình để nhân dân có cuộc sống vật chất cũng như tinh thần tốt nhất, do đó dù là tôn giáo nào đi nữa thì nhân dân cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 29. Tuy nhiên vấn đề tôn giáo ở Việt Nam luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng. Các thế lực luôn tìm cách lôi kéo các vị chức sắc, những người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giáo dân của họ vào các hoạt động chính trị đen tối chống lại Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 30. Vấn đề tôn giáo luôn là một vấn đề nhạy cảm và thu hút rất nhiều sự chú ý đặc biệt là các thế lực thù địch chúng luôn tận dụng, lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta, chống phá sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 31. Đảng cộng sản và nhà nước ta luôn có những chính sách để giúp và tạo điều kiện cho đồng bào tôn giáo có thể hoạt động những phải chấp hành theo pháp luật của Việt Nam. Đây chính là một trong những chính sách thể hiện sự đúng đắn của Đảng và nhà nước ta để giúp cho đồng bào tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 32. Vấn đề tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, nhà nước tuy đã có hẳn những quy định về tôn giáo, và không đối xử phân biệt với bất kỳ một tôn giáo nào, Nhưng một số thành phần phản động chuyên lợi dụng, xuyên tạc chính sách của nhà nước đối với tôn giáo, gây nên những căng thẳng, thậm chí là xung đột giữa chính qyền và giáo dân. Đây là điều đáng buồn. Đều là con người việt nam, nhưng họ không hiểu được điều đó.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm