Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013Khánh QuânHiện nay rất nhiều trang mạng xúi giục, tuyên truyền, kêu gọi người dân đòi quyền con người, thực hiện quyên làm chủ của mình, đòi xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự. Người ta kêu gọi Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân thực thi quyền con người đã được Hiến Pháp, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết công nhận cụ thể là trong điều 69 Hiến Pháp năm 1992, điều 19, điều 21, điều 22 công ước quốc tế nhân quyền năm 1966. Tú đó, chúng kích động, lôi kéo người dân yêu cầu nhà nước xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự với lý do điều này đã vi phạm “nghiêm trọng” đến quyền tự do ngôn luận của nhân dân.

Để làm rõ vấn đề náy, trước hết ta cần hiểu thực chất nội dung của điều 88 bộ luật hình sự là gì?

Theo bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định điều 88 là tội tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó ghi rõ:

1.     Người nà có một trong các hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a.     Tuyên truyền xuyên tạc,phỉ bang chính quyền nhân dân;

b.     Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân

c.      Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.     Phạm tội trong trường hợpđặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phạm tội của các nhân, tổ chức vi phạm, gây hại trực tiếp đến danh dự của Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín xủa nhà nước trong mối quan hệ, hoạt động của đất nước với các quốc gia khác, uy tín, danh dự của Nhà Nước trong quần chúng nhân dân.

Điều 88 bộ luật hình sự có ý nghĩa vô cung quan trọng đói với công tác công an trong cuộc chiến đấu tranh với các thế lực thù địch, trừng trị những kẻ có hành vi chống phá nhà nước, là công cụ pháp lý cơ bản bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ của nhân dân ta.

Vậy với các quy định này, điều 88 bộ luật hình sự có thực sự vi phạm quyền công dân và quyền con người???

  Vấn đề đầu tiên chúng ta cần hiểu quyền con người và quyền công dân là gì?

Dựa trên bản “tuyên ngôn thế giới về quyền con người” năm 1948 và “Công ước quốc tế về các quyền dân sự năm 1966” ta có thể hiểu, quyền con người là một giá trị xã hội cơ quan, vốn có của con người; những giá trị này bao gồm bảo vệ nhu cầu về các mặt: dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mọi nguwoif, đồng thời quy dịnh nghĩa vụ của họ đối với cộng đồng.

Khái niêm quyền con người gắn liến với  tính đạo đức thì khái niệm quyền công dân mang ý nghĩa cụ thể hơn, nó gắn liền với chế độ xã hội, gắn liền với nghĩa vụ của công dân, đây là cơ sở hình thành khái niệm quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong pháp luật quốc gia.

Tại “Hộ nghị quốc tế về quyền con người ” ở Viên (Áo) năm 1933 đã ra tuyên bố khẳng định : “tất cả quyền con người đều mang tính phổ cập… trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc và khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo…”

Trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966” nhiều quyền và tự do của con người cũng bị hạn chế, trong đó ghi rõ tại điều 19 quy định “mội người đều có quyền tự do ngôn luận…” và theo đó có quy định các nghĩa vụ và trách nhiệm đắc biệt là: “tôn trọng các quyền và uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng hoặc đạo đức của công chúng”

Qua các điều trên, ta thấy các quy định trong điều 88 Bộ luật hình sự là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với các quy định trong Hiến Pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.những hành vi cấu thành tôi phạm quy đinh trong điều 88 đã vi phạm đến quyền, uy tín người khác, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng vì thế các hành vi này không được pháp luật công nhân là quyền tự do của con người và bị pháp luật trừng trị thích đáng và là vũ khí để răn đe những người khác có ý định chống phá nhà nước, hạn chế ảnh hưởng đến quyền loqij, cuộc sống của nhân dân

Không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã ra những quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận, báo chí, trong đó có cả các nước phương Tây, bỏi vì những hành vi này là một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong xã hôi, kích động một số thành phần người dân phẫn nộ tiến hành các cuôc biểu tình, bạo loạn; xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ, gây cực đoan trong xã hội.

Hiện nay,trong xã hội có nhiều vấn đề gây bức xúc trong người dân, một số cán bộ suy thoái về đạo đức, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong lối sống. đây chính là những vấn đề mà thế lực thù địch lợi dụng để bôi nhọ Nhà nước và Đảng. trong bối cảnh hiện nay chúng ta không thể coi nhẹ âm mưu lợi dung vấn đề nhân quyền, dân quyên, tự do ngôn luận làm suy giảm nnieemf tin trong nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà nước.Vì vậy, moị người dân cần tỉnh táo, không để các thế lực thù đich lợi dụng, tiếp tay cho chúng chống chính quyền, Nhà nước gây mất ổn định trong xã hội, giúp chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Để khắc phục những vấn đề tiêu cực là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài mà Đảng và Nhà nước ta đang cố gắng khắc phục và sửa chữa bằng những việc làm cụ thể, trước mắt đó là việc triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và ban hành dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trưng cầu ý kiến nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


1 nhận xét:

  1. ánh dương xanh04:28 8 tháng 4, 2014

    Để đưa tư tưởng chủ động giữ nước của Đảng ta vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, cần nhận thức sâu sắc tư tưởng chủ động giữ nước của dân tộc Việt Nam, của Đảng ta, cần nhận thức đúng đắn tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, mục đích của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, mỗi công tác phải hợp với từng nơi, từng lúc, từng hoàn cảnh.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm