Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Hải Đăng


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng và vĩ đại của dân tộc, nhất là trong đấu tranh giành độc lập tự do của Đảng và nhân dân ta gần một thế kỉ qua, có biết bao sự kiện lịch sử lớn lao diễn ra vào mùa xuân. Thiên nhiên, tạo hóa và sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam dường như ngẫu nhiên trùng khớp, gắn kết với nhau cùng với mùa xuân của đất trời. Không phải ngẫu nhiên khi chúng ta hay gắn Đảng với mùa xuân mà kể từ lúc có Đảng, lịch sử dân tộc ta có thêm những mùa xuân mới…

Từ xuân Quý Tỵ chúng ta nhớ về mùa xuân Canh Ngọ lịch sử, vào ngày 3/2/1930 - hơn tám thập kỉ trước đây, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã trở thành lịch sử. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh chủ trì đã họp vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Từ đó tới nay, hay nói đúng hơn từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước giành được độc lập, tự do, thì mỗi lần dân tộc ta mừng xuân là một lần mừng Đảng ta thêm lớn mạnh trường tồn.

Sự ra đời của Đảng là một tất yếu lịch sử, một dấu son mở ra trong thời kỳ mới – thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng tar a đời là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của toàn dân tộc, là sự vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng tiên phong vào điều kiện cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thấy, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, dù con đường có quanh co, phức tạp vẫn phát triển đi lên không một thế lực nào cản nổi. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, giải quyết đúng những vấn đề cơ bản về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định, Đảng là nhân tố lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền phong kiến rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối chính trị đúng đắn đó là ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thành công khác; nhân dân Việt Nam liên tiếp viết nên những trang sử vàng cả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ một dân tộc bị áp bức trong xiềng xích nô lệ, người dân chìm trong cảnh nước mất nhà tan, dọc miền Tổ quốc, từ Bắc tới Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo vẻ vang của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước đã vùng lên mạnh mẽ tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Trong suốt 30 năm tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu quốc thần thánh đầy gian khổ hi sinh, với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh.

Đất nước hòa bình, Đảng ta tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước theo con đường XHCN. Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng kể từ Đại hội VI tới nay đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc tạo tiền đề vững chắc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH đất nước theo định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều đó càng khẳng định hơn vai trò lãnh đạo trực tiếp, duy nhất và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần ba thập kỷ kể từ sau đổi mới: nền kinh tế có sự tăng trưởng nhanh, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, tình xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. “Thành tựu đổi mới ấy của Việt Nam như một chiến công vĩ đại trong thời bình” và Đảng chính là người đã ươm mầm cho những mùa xuân dân tộc sáng bừng như vậy!

Ôn lại chặng đường lịch sử hơn tám mươi mùa xuân qua của Đảng, thế hệ trẻ hôm nay vô cùng tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, vững tin vào Đảng, luôn biết ơn Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cha anh đã hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng như một câu châm ngôn của phương Tây đã viết: “Từ trong lò bếp tinh thần của cha ông, chúng ta cần lấy ra không phải nắm tro tàn nguội lạnh mà là ngọn lửa đang bốc cháy”. Chúng ta nhìn về quá khứ không chỉ để nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử mà còn phải biết sống có mục đích, có lý tưởng để làm tròn trách nhiệm với hiện tại và mai sau. Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi chúng ta càng nhận thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân, nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng rất to lớn và không ngừng phát triển, phải có nguồn lực mới để đưa cách mạng đến những thắng lợi sánh cùng thời đại. Thế hệ những người Việt trẻ nói chung chính là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trách nhiệm của chúng ta là viết tiếp những trang vàng huyền thoại của dân tộc trong thời đại mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng của Đảng quang vinh, của Bác Hồ vĩ đại. Trên  những vị trí học tập, công tác và chiến đấu của mình, người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh phải luôn có ý thức góp phần tích cực vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, ra sức học tập, phấn đấu, luyện rèn, đem tài năng và sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là những thanh niên “vừa Hồng vừa Chuyên”  như mong ước và tin yêu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gửi gắm; xứng đáng với danh dự và truyền thống hào hùng của 83 mùa xuân Đảng vinh quang!

Đất nước 4000 năm – một chặng đường dài lịch sử. Qua 4000 năm sóng gió và thăng trầm, nước Việt Nam vẫn mang hình hài, dáng vóc của một Phù Đổng Thiên Vương vươn mình trỗi dậy, mang diện mạo của những con người trẻ tuổi, trẻ lòng. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, với niềm tin son sắt vẹn tròn, với lòng tự hào và tình yêu dân tộc, thế hệ đi sau nối tiếp thế hệ đi trước luôn đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ra sức cống hiến, dựng xây, tô thắm thêm non sông cẩm tú, đưa Việt Nam vươn mình thành Rồng bay ra biển lớn, hội tụ cùng năm châu, xứng đáng đứng trên Vinh quang đài quốc tế như chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn từng mong đợi.

Một mùa xuân mới đang về, thật kỳ diệu thay xuân Việt Nam – xuân của thiên nhiên, của đất trời, xuân của lòng dân tràn đầy một niềm tin bất diệt vào Đảng – mùa xuân tất thắng của dân tộc như hòa làm một. Mừng xuân Quý Tỵ, mừng Đảng quang vinh thêm một tuổi mới, mừng đất nước hội nhập ngày một phồn vinh. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhất định chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn!./.

H.Đ


3 nhận xét:

 1. Củng cố lòng tin của Nhân Dân với Đảng, Đảng và dân cùng hợp sức xây dựng một xã hội mới, nơi mà cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc, không phải chịu cảnh đau thương đổ máu của chiến tranh

  Trả lờiXóa
 2. Trải qua quá trình lập và giữ nước từ trước tới nay, ngày xưa là các vị vua quang minh lỗi lạc sau là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Thực tiễn lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thấy, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, dù con đường có quanh co, phức tạp vẫn phát triển đi lên không một thế lực nào cản nổi. Đó là một trong những Đảng lãnh đạo nhân dân vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Rồi lịch sử sẽ chứng minh điều đó. Tôi dành cả đời mình công hiến cho dân tộc, cho đảng và đất nước thân yêu này!

  Trả lờiXóa
 3. Nhân danh công lý22:13 23 tháng 7, 2015

  Đã bao giờ ta đặt câu hỏi? Ta là ai và đất nước này là của ai?. Không khó để trả lời nhưng sẽ mất cả đời để bạn chứng minh điều mình nói. Thế hệ những người Việt trẻ nói chung chính là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trách nhiệm của chúng ta là viết tiếp những trang vàng huyền thoại của dân tộc trong thời đại mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng của Đảng quang vinh, của Bác Hồ vĩ đại. Vậy nên, bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng chung tay góp sức vì một Việt Nam phồn vinh!

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm