Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, mục tiêu của các thế lực thù địch là xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản và lối sống thực dụng chủ nghĩa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Họ sử dụng hệ thống thông tin đại chúng của các nước phương Tây và của các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua mạng Internet và các hình thức chuyển tải khác để liên tục tán phát vào nước ta một khối lượng lớn tài liệu có nội dung phủ nhận thành tựu cách mạng Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bịa đặt, gây hoài nghi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...

Tuyên ngôn của Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (IDV) do Mỹ lập ra, đã nói không úp mở rằng "Sự thất bại ở Việt Nam, Hoa Kỳ rút ra được kinh nghiệm, từ đó người Mỹ có một chính sách đúng đắn và hiệu quả. Đó là chấm dứt theo đuổi chống cộng bằng chiến tranh, bắt đầu dùng sức mạnh thật sự của mình là dân chủ, chính trị và tự do kinh tế làm vũ khí để tấn công các chế độ độc tài chuyên chế". Sử dụng các công cụ tài chính quốc tế mặc cả với ta, ép ta về chính trị, thâm nhập nội bộ, mua chuộc lôi kéo cán bộ, hòng thông qua cán bộ mà chuyển hóa đường lối, chính sách kinh tế; thông qua đào tạo cán bộ kinh tế tạo cho đội ngũ này quan điểm sùng bái phương Tây... Họ đã hậu thuẫn và khuyến khích bọn phản động đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá ta từ bên trong; tìm cách can thiệp sâu vào vấn đề tôn giáo, dân tộc, vu cáo ta đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, kiếm cớ can thiệp sâu vào công việc nội bộ của ta; nuôi dưỡng bọn tàn quân Fulrô và các phần tử phản động trong một số dân tộc thiểu số chạy ra nước ngoài làm lực lượng xung kích chống phá ta lâu dài. Tất cả những âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó đều nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Đó là mục tiêu cơ bản xuyên suốt trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Ngày nay, trước sự điều chỉnh chiến lược, thay đổi thủ đoạn của các thế lực thù địch thì không ít người chưa nhận rõ được bộ mặt thật và chưa quen phản ứng với phương thức, thủ đoạn mới của chúng, dẫn đến những biểu hiện bất lợi cho an ninh quốc gia. Đó là tình trạng lơ là mất cảnh giác trong không ít cán bộ, đảng viên, bàng quan về chính trị, chấp nhận sự tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, chỉ lo "tụt hậu", không lo "chệch hướng", chỉ quan tâm đến kinh tế, ít quan tâm đến chính trị... Cho nên có thể nói các thế lực thù địch có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" hay không, điều này phụ thuộc vào chúng thì ít, mà phụ thuộc vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân ta, dân tộc ta thì nhiều. Và do đó những việc cần phải làm hiện nay để đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", thì vấn đề quan trọng nhất, bức bách nhất mà Đảng, Nhà nước ta và cả hệ thống chính trị cần tập trung làm bằng được trong thời gian tới, đó là vấn đề thu phục lòng dân, giải quyết "bài toán lòng dân" và xây dựng "thế trận lòng dân". Giải quyết vấn đề đó ở đây với nghĩa: củng cố sự nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ. Không có nguy cơ nào, thế lực thù địch nào có thể làm sụp đổ được chế độ XHCN của chúng ta, nếu Đảng, Nhà nước ta, chế độ ta được đại đa số nhân dân đồng tình, đoàn kết gắn bó, ủng hộ và bảo vệ. Chính vì vậy, "bài toán lòng dân", "thế trận lòng dân" cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức của từng người dân đối với việc chăm lo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, dân chủ XHCN được mở rộng; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là những nội dung cơ bản để giải quyết "bài toán lòng dân", xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

 


1 nhận xét:

  1. bọn chúng đang cố gắng sử dụng biện pháp diễn biến nội bộ để ép dân ta

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm