Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Ngày nay, trước sự điều chỉnh chiến lược, thay đổi thủ đoạn của các thế lực thù địch thì không ít người chưa nhận rõ được bộ mặt thật và chưa quen phản ứng với phương thức, thủ đoạn mới của chúng, dẫn đến những biểu hiện bất lợi cho an ninh quốc gia. Đó là tình trạng lơ là mất cảnh giác trong không ít cán bộ, đảng viên, bàng quan về chính trị, chấp nhận sự tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, chỉ lo "tụt hậu", không lo "chệch hướng", chỉ quan tâm đến kinh tế, ít quan tâm đến chính trị... Cho nên có thể nói các thế lực thù địch có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" hay không, điều này phụ thuộc vào chúng thì ít, mà phụ thuộc vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân ta, dân tộc ta thì nhiều. Và do đó những việc cần phải làm hiện nay để đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", thì vấn đề quan trọng nhất, bức bách nhất mà Đảng, Nhà nước ta và cả hệ thống chính trị cần tập trung làm bằng được trong thời gian tới, đó là vấn đề thu phục lòng dân, giải quyết "bài toán lòng dân" và xây dựng "thế trận lòng dân". Giải quyết vấn đề đó ở đây với nghĩa: củng cố sự nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ. Không có nguy cơ nào, thế lực thù địch nào có thể làm sụp đổ được chế độ XHCN của chúng ta, nếu Đảng, Nhà nước ta, chế độ ta được đại đa số nhân dân đồng tình, đoàn kết gắn bó, ủng hộ và bảo vệ. Chính vì vậy, "bài toán lòng dân", "thế trận lòng dân" cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức của từng người dân đối với việc chăm lo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, dân chủ XHCN được mở rộng; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là những nội dung cơ bản để giải quyết "bài toán lòng dân", xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm